GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Mei verhoriing uit het Kerkblad van 19 Juli 1895.

Kort verslag van de Vergadering der Classis Breukelen, 11 Juli 1895.

Door Ds. Maan, consulent der roepende kerk te Kockengen, wordt de vergadering op de gewone wijze geopend.

Uit sommige kerken komen verblijdende mededeelingen, terwijl bij andere droevige ervaringen zijn.

Breukelen vraagt peremptoir-examen voor zijn beroepen Leeraar, den Eerw. heer Gispen, candidaat aan de Vrije Universiteit, hetwelk wordt toegestaan in de volgende gewone Classis-vergadering.

De broeders te Baambrugge zullen trachten met de hulp des Heeren de kerk van Abcoude ook tot openbaring te brengen.

De Pinkstercollecte voor de Zending bleek overal gehouden te zijn, maar de tweede collecte voor Em. Pred., - Wed. en - Weezen konden enkele kerken nog niet storten, hoe noodig die o6k is.

Bij de varia verkrijgt Broeder Boon allereerst het woord, om eenige vragen te doen, welke hem op het harte liggen.

Door de Classis werden deze eenparig en, naar zij hoopt, voldoende beantwoord.

Verder brengt Ds. Van Henten rapport uit over de vraag: Erkenning van den Doop buiten het Geref. kerkverband ? Bij de gevolgde bespreking houdt rapporteur o. a. als antwoord staande, »dat ook thans de H. Doop moet erkend worden, als hij minstens met de gewone formule en door een in zijn kring geordend Dienaar des Woords bediend is."

Daarna kwam nog een rapport ter tafel, en wel van Ds. Ochtraan over de vraag: Is de roeping tweeërlei?

In de stelling: Eenerlei roeping, tweeërlei uitwerking — konden na de bespreking de meeste leden berusten.

Kort verslag van de Vergadering der Gereformeerde kerken in de Classe Woerden, 11 Juli 1895 gehouden te Alfen a/d Rijn.

Ds. Brouwer opent de vergadering namens de roepende kerk van O. en N. Wetering.

Namens de kerken van Alfen en Oudshoorn wordt bij monde van Ds. Ringnalda rapport uitgebracht over Woubrugge.

Met dank aan den Heere wordt van den toestand te Woubrugge kennis genomen, en besloten overeenkomstig de conclusie van het rapport te handelen, de ambten te Woubrugge in te stellen.

Ds. Ringnalda wordt benoemd tot consulent van Woubrugge. Ds. Breukelaar brengt rapport uit van de laatstgehouden Prov., Synode.

De vraag, door de kerk van Woerden, namens Zegveld op de vergadering gebracht, of de leden te Zegveld, behoudens goedkeuring der Classe Breukelen, tijdelijk bij de Geref. kerk van Woerden kunnen inwonen, en als nog niet ontkomene kerk onder bearbeiding van genoemde kerk mogen staan, wordt toestemmend beantwoord. Van de Classe Breukelen, die ook op dezen dag vergadert, komt telegrafisch bericht in, dat door haar op Zegvelds verzoek gunstig is beschikt.

Acta van de Prof. Syn. der Gereformeerde kerken van Noord-Holland, gehouden 25 Juni 1895 te Enkhuizen.

In het kerkgebouw der Geref. kerk van Enkhuizen wordt, namens de Classe Enkhuizen, de Synode geopend door Ds. A. v. d. Sluijs. Na het zingen van Ps. 133 : i en gebed, lasZEerw. Phil. 2:1—21 en sprak een korte welkomstgroet.

In het moderaraen door de Synode gekozen nemen zitting: Ds. B. van Schelven praeses. Ds. J. W. A. Notten assessor, Ds. A. van Dijken iste scriba, Ds. H. Louman Beijer 2de scriba.

De praeses stelt voor, in zake het protest van Joh. F. Stieler en van den kerkeraad der Geref. kerk te Andijk, commissien van consideratie en advies te benoemen.

Dit voorstel wordt aangenomen; de praeses benoemt voor de zaak Stieler de broeders Ds V, d. Sluijs, Ds. Bakker, A. Slot enJ.Olthoffen voor de zaak Andijk Ds. Notten en W. C. Breen.

Een verzoek van de kerk van Nieuw-Vennep in zake grensregeling met de kerk van Hillegom, dat ondersteund wordt door de Classis jHaarlem, zal doorgezonden worden naar de Generale Synode, overmits het eene regeling betreft met eene kerk, welke onder de Particuliere Synode van Zuid-Holland ressorteert.

De commissie in zake het protest van den kerkeraad van Andijk brengt rapport uit. Na eenige discussie wordt besloten, dat het protest van de kerk van Andijk gewettigd is en voortaan iedere kerk slechts twee afgevaardigden mag zenden voor de Classis-vergadering.

In zake het protest tegen de Classis Amsterdam brengt de commissie van consideratie en advies rapport uit.

Na een breede discussie worden drie voorstellen der vergadering aangeboden.

Nadat de voorstellen van Ds. van Anken en van Ds. v. d. Sluijs zijn verworpen, wordt het voorstel van Ds. van Dijken aangenomen. Het is van den volgenden inhoud:

De Provinciale Synode oordeelt, in het midden latende of de Classis van Amsterdam een juist advies gegeven heeft, dat broeder S.. aangezien het thans een fait accompli geldt, zich bij de handeling van den kerkeraad van de Geref. kerk Amsterdam B heeft neer te leggen."

In zake de hulpbehoevende kerken worden de voorstellen van de Classis Enkhuizen, van de Classis Amsterdam en van de Deputaten voor hulpbehoevende kerken besproken.

Na een zeer breede discussie wordt er gestemd en nu blijkt het, dat de voorstellen van Enkhuizen en van Amsterdam zijn verworpen en dat der deputaten is aangenomen.

Inzake het tekort voor hulpbehoevende kerken wordt besloten, deputaten te machtigen, een collecte uit te schrijven.

De kerk van Edam wordt aangewezen om de volgende Synode saam te roepen.

THEQLQGISCKE SCHOOL.

Curatoren-Vergadering. '

fVervo/^.J

Na het Litterarisch examen werd het onderzoek met de Theologische adspiranten voor Diploma A voortgezet. In de voormiddag-zitting van Vrijdag 12 Juli eindigde dit met de bevordering van acht dezer elf examinandi; (van welke zich één, wegens ongesteldheid, had teruggetrokken.) Het Diploma A, met Consent tot prediken in de kerken, verkregen de heeren:

H, A. van Andel, adres te Gorinchem;

J. Douma, » s Rotterdam; R. P. Haan, » »Scheemda; T. Jongbloed, » »Leeuwarden; J. Koppe, » ï Zuidwolde (Gron.); T. Sap, » s Stadskanaal; Joh. Visser, » s Harderwijk; W. de Vries, » »Kampen.

Vrijdagavond ving het onderzoek aan van de theologen voor het eind-examen B, met de proefprediking door de eerste helft der adspiranten in het kerkgebouw op den Burgwal.

­De voormiddag-zitting van-Zaterdag werd aan het behandelen van zaken gewijd. Ten dienste van belanghebbenden vermelden wij alvast het volgende besluit der Cur. Verg.:

Voortaan kunnen alleen zij, die het peil der Ve Klasse gehaald hebben, zich voor het Litterarisch examen der Cur. Verg. aanbieden; zoodat de Ve Klasse regel wordt.

Zij, die zich voor eene hoogere Klasse dan de eerste willen aanbieden, moeten aan alle eischen der voorafgaande Klasse beantwoorden; ook wat betreft de z.g. Testimonium-vakken; hiervoor wordt geen uitstel meer verleend. (Mythologie is verplaatst naar de 3de Klasse. Antiquiteiten en Logica zullen worden onderwezen in de 4de Klasse. Novitii in de 5 KI. moeten voor de twee laatste vakken de 4de Klasse bijwonen, zoodat deze hierin geen examen behoeven te doen bij de Admissie.)

Nadat alle Curatoren weder in welstand in Kampen waren teruggekeerd van de kerken, die zij intusschen des Zondags gediend hadden, — werd Maandagnamiddag ten 4 ure het theologisch examen B voortgezet, en de proefprediking gehouden door de tweede groep der examinandi.

C. MULDER,

Secr. V. h. Doe. Coll.

K., 17 Juli '95.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 juli 1895

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 juli 1895

De Heraut | 2 Pagina's