GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De twaalf predikanten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De twaalf predikanten.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

In zake de klacht, dat Ds. Wijers vroeger schreef van wel twaalf predikanten, die gereed stonden, om naar Indië te gaan, onderwijl nu niemand zich aanbood, ontvingen we van dezen broeder, dit, ons dunkt, afdoende schrijven.

Hooggeachte Redacteur'.

Voor enkele dagen uit Zwitserland teruggekeerd heb ik inderdaad vreemd opgezien, toen iemand me meedeelde dat een vroeger schrijven van me over de Zending als werpschicht had dienst gedaan tegen de besluiten der Middelburgsche Synode.

Nog vreemder heb ik echter opgezien toen ik het stuk zelve las. Wat ik geschreven had om het onmogelijke aan te toonen dat iemand, die gereformeerd wilde zijn zich zou aanbieden, meent de geachte schrijver als onjuist te kunnen voorstellen door te verklaren dat nog niemand iets van zich heeft laten hooren., sympathie betuigende met het stuk van Ds. Lindeboom die, wat vroeger in de bladen geschreven was, meent te kunnen weerleggen met het feit, dat nog niemand voor het voetlicht getreden is om de aandacht op zich te vestigen en een beroep uit te lokken. Juist wat ik beweerd had dat niet mocht geschieden wordt gebruikt om de onjuistheid van mijn schrijven voor te stellen.

Vreemd was het me ook dat de geachte redacteur der Heidenbode het me kwalijk schijnt te nemen niet tegen de aanbiedingen naar Johannesburg te hebben getuigd. Is men dan verplicht op alle slakken zout te leggen ? En is, nu de Heraut in den breede over zich aanbieden of beroepen worden gehandeld heeft, {Heraut 10 Jan, '97 No. 994 en volgende) hier vooreerst genoeg van gezegd ?

Het zou te betreuren zijn indien men op de thans hier te lande dienstdoende predikanten ging smalen, alsof zij hun positie, vrouw en kinderen liever zouden hebben dan hun Heiland en Heer, wanneer Die hen naar Indië riep, en dat terwijl nog-geen e^hel beroep is uitgebracht.

Zoo iets valt toch moeilijk overeen te brengen met het negende gebod.

Wat mij betreft, het valt me zwaar te gelooven dat de gereformeerde predikanten op zooveel lager peil zouden staan dan de roomsche geestelijkheid, die immers voor den arbeid onder de melaatschen niet terugdeinst.

Moge de ineengesmolten kerk van Amsterdam spoedig zoodanigen smaad voor onze predikanten onmogelijk maken, het beroepingswerk aanvangen en eer dit jaar ten einde is Nederland weten dat er als Groningens Synode daags in geen geval minder arbeiders op ons arbeidsveld behoeven te zijn, dan Middelburg er vond. Met dank voor de opname

Hoogachtend, "

Uw Dw. Br.

Enschede., 20 Sept. '97.

P. S. Dat ik gelegd of geschreven zou hebben dat er wel twaalf dienaren des Woords gereed stonden om naar Java te gaan moet op een misverstand berusten.

Dit is afdoende.

Staat het toch vast, dat Ds. Wijers van meet af tegen het zich zelf aanbieden opkwam, dan volgt hieruit, dat, zoolang geen enkel beroep is uitgebracht, niet heeft kunnen blijken, of er al dan niet bereidwilligheid om te gaan, aanwezig is.

Deze zaak is hiermede afgedaan.

Doch niet het belang der Zending zelve.

De nood schreit, en in dien nood moet voorzien worden. Niet door maar iemand te zenden, wien dan ook, den eerste den beste dien men krijgen kan. Want wie dit zou willen, vergeet, dat de aansprakelijkheid voor een eens gekozen persoon zeer groot is.

Bleek hij niet de rechte man te zijn, dan sticht hij meer kwaad, dan hij goed doet. Is hij te zwak van gezondheid voor het Oostersch kUmaat, dan geeft het eindeloos tobben, en komt hij de kerk op kosten te staan, die al haar kleinen schat verteren.

Veel meer nog dan bij een beroep hier te lande, moet daarom bij een beroep voor den dienst in de Zending op gaven en talenten, op geschiktheid, op gezin en op gezondheid gelet worden.

Men kan uitstekend predikant in eenNederlandsch dorp zijn, en toch voor den Dienst in Indië alle vereischten. missen.

Bovendien sprak de Synode van Middelburg zeer terecht uit, dat wie hier het radicaal ontving voor den Dienst in Nederland, toch eer hij voor den Dienst in Indië kan beroepbaar worden gesteld, nog een aanvullende opleiding noodig had.

Nu moet op dien regel, in geval van nood, natuurlijk een uitzondering worden gemaakt, en de Heere der Zending kan die zegenen.

Maar dit zou noch overhaasting noch ondoordachte keuze rechtvaardigen.

Het oordeel der kerken moet in elk geval wel gewikt en gewogen zijn.

God zal ons de mannen geven op ons ootmoedig gebed.

Mannen die gelooven haasten ook in het werk der Zending niet.

Probeeren hier en probeeren daar gaat niet. Er moet hier gehandeld worden met volkomen kennis van zaken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 oktober 1897

De Heraut | 4 Pagina's

De twaalf predikanten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 oktober 1897

De Heraut | 4 Pagina's