GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenland.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Duitschland. Teekenen des tijds.

In het bekende tijdschrift de Alle Glaube van Leipzig, wordt betoogd, dat al schijnt het, dat het Christendom in den tegenwoordigen tijd in kracht heeft gewonnen niettegenstaande den tegenstand van een man als Strauss en later van de Darwinisten en de materialisten, dit toch niet meer is dan schijn.

Het is waar dat over den Godsdienst meer wordt gehandeld dan voorheen; de onverschil ligheid die men te voren voor de religie koesterde, is voor een groot deel geweken. Zelfs in novellen en tooneelstukken wordt over Godsdienstige vraagstukken gehandeld. Er wordt geijverd voor Christelijke lektuur, Christelijke bladen. Christelijke werken van barmhartigheid, Zending enz. enz.

Bij een nauwgezet onderzoek van de beweegredenen, die de godsdienstige beweging van dezen tijd beheerschen, zal men ontdekken, dat indien deze de toekomst van het Christendom znllen beheerschen en zijn karakter en leven bepalen, het Christendom zal ophouden te zijn wat het in vroegere eeuwen was. Wat tegenwoordig als Christelijke religie wordt aangeboden, is slechts een armzalig substituut van hetgeen de kerk in de dagen der Reformatie beleed. In plaats van belijnde beginselen, zooals die in den strijd voor de reformatie werden voorgesteld, heeft het modern Christendom op zijn best zekere zedekundige regelen en leeringen, en spreekt het van Godsdienstige indrukken en gevoelens, en gewaagt van vage idealen. De Heilige Schrift heeft geen gezag meer als eenige regel voor geloof en leven, en grondwaarheden als de rechtvaardigmaking door het geloof, worden verworpen.

Geen wonder, dat door de „wetenschappelijke" menschen het eenige karakter van het Christendom wordt prijs gegeven en men poogt om daarvoor een plaats onder de Godsdiensten der wereld aan te wijzen. Het spreekt wel van zelf, dat er op dit standpunt geen sprake van zijn kan, dat de Heilige Schrift door den H. Geest is ingegeven. Er wordt nog gesproken over den Christus, maar Hij is niet de Christus der Schrift, waarachtig God en waarlijk mensch.

Het is wel opmerkelijk in verband met het bovenstaande, dat in den laatsten tijd in Duitschland twee werken groolen opgang maken. Het ; eene is getiteld „De Dorpsprediker" vanFrenssen, waarvan bijna 50 duizend exemplaren zijn verkocht; het andere draagt tot titel: „Stichte­ lijke overdenkingen" van Fr. Naumann, waarvan 10.000 exemplaren zijn verspreid. Ook geeft het te denken, dat zoowel Frenssen als Nauman predikant zijn geweest, doch gemeend hebben hun ambt te moeten neerleggen.

Voeg hierbij dat van Harnack's Wezen des Christendoms, 60.000 exemplaren en van de bekende Babel-Bijbel lezingen van Dr. Delitzsch 100.000 exemplaren werden verkocht!

Het is ook een teeken des tijds, dat toen de Universiteit van Heidelberg onlangs haar eeuwfeest vierde, juist deze twee mannen, die hunne bediening in de Evangelische kerk neerlegden, den graad van doctor in de Godgeleerdheid honoris causa ontvingen. Ook is het niet minder droevig, dat de hoogleeraar Bauragarten in zijn ambt als hoogleeraar is gehandhaafd, niettegenstaande bijna alle predikanten van Sleeswijk Hoistein tegen diens leer hebben geprotesteerd.

Met droefheid moet vi^orden geconstateerd, dat de Duitsche Christenen maar niet schijnen te kunnen opwaken, om althans een poging te doen, teneinde eene opleiding tot den dienst des Woord te verkrijgen, die dien naam verdient. De Gereformeerden hebben er het meest behoefte aan, en dat punt komt bij hen al sinds aren niet meer ter sprake; een tijdlang scheen het, alsof de EvangeUschen die zaak zouden ter hand nemen, toen de bekende predikant en philanthroap von Bodelschwing zich daarvoor spande; doch ook die beweging ging helaas uit als een nachtkaars.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 oktober 1904

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 oktober 1904

De Heraut | 4 Pagina's