GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenland.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Engeland. De toestand op godsdienstig gebied beheerscht door den strijd tegen de Nieuwe Theologie. Evan Roberts krank. Anti-ritualistisch streven.

Sedert eenige maanden verneemt men van uit Engeland weinig meer omtrent de Revivalbeweging die in Wales haar oorsprong had. Het komt ons voor, dat dit voornamelijk te wijten is aan het feit, dat de strijd tegen het zich ontmaskerend modernisme elke andere beweging in de schaduw stelde. Inderdaad is de ontroering, die in Christelijke kringen gewekt is door het optreden van den predikant Campbell, groot geweest. Deze Congregationalistische predikant heeft niet alleen zijn afbrekende leer van den kansel en van den katheder laten hooren, maar hij heeft die ook in een boek, „The New Tneology" getiteld, verkondigd. Nu wordt de toestand op godsdienstig gebied in Engeland beheerscht door den strijd tegen de z. g. nieuwe Theologie. Deze strijd is onvermijdelijk geworden sedert de aanhangers der moderne leer zich georganiseerd hebben in de „New Theology Union, " of vereeniging van moderne Theologen. Lang hebbeu deze mannen geaarzeld om vrij en onomwonden uit te spreken, dat zij hetgeen de Christelijke kerk belijdt, verwerpen. Maar het optreden van den gevierden Congregationalistischen predikant Campbell heeft gemaakt dat de geesten zich openbaarden.
Daarbij komt, dat de leider der Revivalbeweging in Wales, de heer Evan Roberts, te Leycester, waar hij de gast is van den heer Penn-Lewis, verpleegd wordt als zenuwlijder. In den herfst van het voorgaande jaar heeft hij een arts geraadpleegd, die verklaarde dat zijn krankheid van ernstigen aard was; dat hij op het punt gestaan had van geheel te zullen verlammen, en dat, als hij zich weder tot het werk des Heeren zal kunnen begeven, hij nog eenige maanden volstrekte rust in eene aangename omgeving hebben moet. Zijn toestand was volgens dien geneesheer het gevolg van overspanning, nog verergerd door den schok van een accident te Liverpool. De heer Roberts heeft zelf verklaard, dat hij er van overtuigd is dat hij den wil Gods volgt, als hij den raad van den geneesheer aanvaardt, en dat hij er daarom van zal afzien eenig werkzaam aandeel in den arbeid des Heeren te nemen totdat hij geheel hersteld is.
Sedert het rapport der koninklijke commissie in zake de toenemende Ritualistische praktijken in „de Kerk van Engeland" (de Episcopaalsche kerk), is men in Engeland ook meer de aandacht aan de Romaniseerende beweging in genoemde kerk gaan wijden. Wij deelden reeds mede, dat de Wyckliffpredikers, die van eene vereeniging uitgaan welke door den boekhandelaar Kensit werd gesticht en die tegenwoordig door diens zoon wordt geleid, trachten het volk te bearbeiden om de waarheden, door de Reformatie aan het licht gebracht, niet prijs te gev.en. Er bestaat daarbenevens ook een „Protestant Reformation Society", welke onlangs besloot eene poging te wagen om het Protestantsch karakter der Episcopaalsche kerk te handhaven. In aanmerking nemende dat de Romaniseerende richting, waarin velen zich bewegen, voor een groot deel haar oorsprong vindt in de geestelijkheid, zoo tracht bovengenoemde vereeniging jonge geestelijken aan te kweeken, die bekwaam en genegen zouden zijn het Protestantsch karakter der Engelsche staatskerk te handhaven. Om dit doel te bereiken heeft de vereeniging eenige beurzen ter beschikking gesteld voor hen die naar de „ordination" in de Episcopaalsche kerk staan. In het algemeen wil men niet jongelieden voor het ambt laten opleiden, die nog hun studie van de verschillende punten, die in controvers zijn, moeten maken, maar wil men dezulke steunen die daarover eene gevestigde meening hebben.

Duitsland. Toestand op kerkelijk gebied.

De Reformirte Kirchenzeitung beschrijft den toestand op kerkelijk terrein in Duitschland aldus:
„Men kan den indruk niet van zich zetten, dat het Evangelische Duitschland een tijd van scherpen kerkdijken strijd tegemoet gaat De zaak César komt niet tot rust. Tegen de verkiezing van den man die in zijn plaats gekozen werd: Götz uit Huil, is reeds geprotesteerd. De gebeurtenissen te Solingen zijn bekend. Te Keulen hebben de „Vrienden der Evangelische vrijheid" de overwinning bij de kerkelijke verkiezingen behaald. Zij die bij den Evangelischen opperkerkeraad bezwaren inbrachten tegen de beslissing in de zaak César, doch door dit kerkbestuur werden afgewezen, schrijven steeds weer nieuwe bezwaarschriften. Ock in Beieren kan de strijd der Theologische partijen op den duur niet vermeden worden. Het kerkbestuur is daar en elders in een moeilijk parket gekomen ; men wil beide richtingen tevreden stellen en kan geen van beide voldoen! Overal brandstof. Eén vonk is genoeg en de vlammen van openlijken strijd breken over de kerk uit. Laat het altijd zijn: liever een eerlijke strijd dan een valsche vrede! En de uitkomst? wie kan het vooruit zeggen? De Heere zal het voorzien.'"
Dit is, volgens ons, den toestand juist geschetst. De Heere zal het ook zeker voorzien, hoe donker de toekomst wezen moge. Maar dan blijven de handen niet slap hangen, om af te wachten wat God doen zal, maar vraagt men zich af, wat in tijden waarin men de fundamenten der kerk zoekt te ondergraven, de roeping is van de belijders van den Christus.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 april 1907

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 april 1907

De Heraut | 4 Pagina's