GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Classis Amersfoort.

De eerstvolgende vergadering zal D.V. gehouden worden Dinsdag 9 Juli a.s.

Punten voor het agendum worden ingewacht voor Zaterdag 22 Juni aan het adres van den tweeden ondergeteekende.

Namens de kerkeraden der roepende kerk Bunschoten en Spakenburg A en B.

Ds. J. C. C. VOIGT.

Ds. J. KopPE.

Spakenburg, 10 Juni 1907.

L. S.

Het College van Hoogleeraren aan de Theologische School maakt bekend, dat het eerste admissie examen zal worden gehouden op Donderdag II Juli a.s. des morgens te 9 ure.

Zij, die aan dit examen wenschen deel te nemen, moeten overleggen een attest van den kerkeraad of van bekende christelijke vriendei), en gelieven zich schriftelqk aan te melden bij den secretaris van het College, die bereid is inlichtingen te verschaffen,

Namens het College voornoemd,

A. G. HONIG, secretaris.

Kampen, 5 Juni 1907.

Wel mag ook de Geref. gemeente te Soest uitroepen: wat bij de measchen onmogelijk is, dat is mogelijk bij den Heere-Wat wij niet hadden kunnen deuken heeft de Heere gedaan.

En daarom: de Naam des Heeren zij geloofd.

Op Zondag 2 Juni toch mocht onze zeer geachte Br. de Ruig des avonds een v/oord van dankbare herinnering en een wooid van afscheid voor de gemeente spreken, en naar aanleiding van psalm 77 : 12 en 13 de gemeente bepalen, wat ze is geweest en wat heden is die gemeente die hij bijna een 20 tal jaren als oefenaar met de gaven en krachten van den Heere geschonken heeft gediend als een trouwe wachter op Sion's muren; waarna aan het einde de oudste ouderling Br, V. d. Flier namens kerkeraad en gemeente een woord van dank uitsprak voor wat Br. de Ruig voor de kerk van Soest is geweest, en de Gemeente hem toezong Psalm 134:3.

Op 9 Juni werd ook aan dezen ouden Br. vervuld: we oogen zullen uw leeraar zien. Op dien datum toch des morgens bevestigde Ds. H. Teerink van Amersfoort den tot ons gekomen Leeraar van de Geref. Gemeente van Brouwershaven, Ds. Horjus, in zijn dienstwerk en had tot tekst daartoe gekozen 2 Tim. 4:12.

Aan het einde van dat samenzijn zong de Gemeente haar eersten Leeraar toe Psalm 134 : 3 en aan den avond van dien dag zag de Geref. gemeente van Soest haar eersten Leeraar voor haar optreden. Z.E.W. verbond zich aan de gemeente met de woorden uit Jesaja 62 : 67. Aan het einde van deze samenkomst sprak Br. de Ruig nog een kort woord van welkom tot Z.E.W, en zong de gemeente haar Leeraar staande toe het 6s vers uit den Morgenzang.

Beide malen was de kerk geheel gevuld en verkeerde de gemeente onder den indruk, dat de Heere groote dingen bij ons heeft gedaan. Dies zijn wij verblijd.

P. PLOOR, Scriba,

Het adres van den Kerkeraad van Soest zal voortaan zijn: aan den WelE.W. Ds. Horjus.

Vergadering van de classis Brielle, gehouden 6 Juni 1907,

1. De Vergadering wordt op de gewone wijze geopend.

2. Uit de lastbrieven blijkt, dat al de kerken wettig zijn vertegenwoordigd.

3. Naar toerbeurt neemt zitting als praeses Ds. Esselink; als assessor Ds. vp.n Andel; en als scriba Ds. Delfos.

4. Over de approb. van het beroep van Ds. K. naar Zalk wordt verslag uitgebracht, en de handelingen van depp. in dezen goedgekeurd.

5. In de „Huishoudelijke Regeling" der classe worden onderscheidene wijzigingen aangebracht, die door de verandering der classe als anderszins waren noodig geworden,

6. Van Ds. Koppe is een afscheidsbrief ingekomen, die door den scriba zal v/orden beantwoord.

Van de classe Harderwijk werd het bericht ontvangen, dat een van de D. d. W. in haar ressort was afgezet; wat net leedwezen werd

vernomen. Een bezwaarschrift van een vroeger lid der kerk van N.-H., nu elders woonachtig, behoefde niet in behandeling te komen, daar het bezwaar een paar dagen geleden is uit den weg geruimd.

7. Bij de rondvraag ingevolge Art. 41 K. O., wordt door een paar kerken verzocht, de tot hiertoe aan haar uitgekeerde subsidie te mogen blijven ontvangen, waarop wordt geantwoord, dat dan de wijziging der classe noodig is, dat die kerken hun toestand aan Depp. a. h. opnieuw bloot leggen; opdat deze kunnen obrdeelen, of het verkenen van die subsidie gewettigd is of niet.

8. Aan Spijkenisse wordt advies gegeven omtrent een lid der gemeente, dat zijn kind bij den Herv. predikant ter catechisatie zendt; en aan den Bommel aangaande eene vrou«', die zich gedurende 15 jaren aan de Geref. Kei ken onttrokken heeft, en nu weer lid wenscht te worden,

9. Op verzoek wordt aan een tweetal kerken een consulent toegewezen; en opengevallen plaatsen in enkele deputatiën aangevuld

Als afgevaardigden naar de Particuliere Synode van Zuid Holland (Zuidelijk deel) worden benoemd als primi D. D. van Andel en Mol, met de ouderlingen Basoski en Borgdoiff; als secundi D. D. Kok en Delfos, met de ouderlingen J. van Seters en A. Raak,

10. Uit de verstrekte opgaven blijkt, dat de kerken dezer classe voor de heiden-zending bijeen kunnen brengen per jaar pl.m. / 275; eene som zeker niet hoog, doch waarbij de arme omstandigheden van de meeste der kerken niet mogen worden uit het oog verloren,

11. Door Hellevoetsluis worden eenige vragen gesteld in verband met de circulaire, door een der kerken in de classe aan al de kerken in den lande toegezonden. Op die vragen get ft de afgevaardigde der betrokken kerk antwoord; welk antwoord Hellevoetsluis evenwel niet kan bevredigen, en daarom volhardt in zijn verklaring, dat in deze aangelegenheid niet is gehandeld zooals het aan die kerk had betaamd,

12. Op een desbetreffende vraag aan Tin te gericht, wordt geantwoord, dat die kerk het door Laar ontvangen geld voor kerkbouw disponibel houdt, in hope, dat ze het weldra voor het beoogde doel kan gebruiken,

i3, lDe kerk van den Bommel wordt aangewezen de eerstkomende Vergadering der classe bijeen te roepen,

14. De Vergadering wordt met dankzegging gesloten,

In naam der classe voornoemd,

A, DELFOS, act.

Hellevoetsluis, 10 Juni 1907.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 juni 1907

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 juni 1907

De Heraut | 4 Pagina's