GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

L. S.!

De classe Goes, bijgestaan door de dep. Synode naar art. 49 K. O., heeft in hare vergadering van den 23«n Juni j.l. peremptoir geëxamineerd den heer F. G. H. Bramer, beroepen Pted. te Heinkenszand, en, na gehoord gunstig advies der dep., dezen Broeder met alle stemmen toegelaten tot den Dienst des Woords en der Sacramenten in de Geref. Kerken.

Namens de classe voornoemd:

R. J. VAN DEK VEEN.

Gces, 23 Juni 1910.

Classis Alkmaar.

De raad der Geref, Kerk te Broek op Langendijk roept de Kerken der classis Alkmaar samen tot de classicale vergadering, die D.V. Woensdag 27 Juli 19 ro te Alkmaar op gew& nen tijd en plaats zal gehouden worden. Fanten voor het agendum tijdig in te zenden bij den class, corresp. Ds. C. Stadig te Helder.

Namens den raad der roepende Kerk:

J. MULDER, voorg.

A. OUWEHAND, scrièa.

Broek op Langendijk, 29 Juni igio.

Kort verslag van de vergadering der Classis Assen, 25 Mei 1910.

I. Dg. Smitt, praeies der vorige classis, opent 09 vergadering. Hij laat zingen Ps, 103 : 3, leest Psalm 103 en gaat voor ingebed. Hierna spreekt hij een kort woord naar aanleiding van het onverwacht overlijden van Ds. Wissink, waarop Br. Salomons, Oud. van Gasseltemijeveen, met enkele woorden antwoordt.

2. Alle Kerken zijn vertegenwoordigd. Smilde B zond een diaken, welken, de reden gehoord, keurstem wordt verleend.

3. Praeses voor deze vergadering is Ds. Hangelbroek, scriba Ds. Zahn en assessor Ds. Smitt, terwijl voor 't persverslag Br. Koster wordt aangewezen.

4. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.

5. Medegedeeld woidt, dat alle Kerken in de classes hunne jaarlijksche vaste bijdrage voor den Evangelis& tiearbeid in de prov. Drente hebben verhoogd.

6. Ds. Hangelbroek rapporteert als classiscorrespondent voor de Zending op Soemba, waarvoor hij echter in den laatsten tijd weinig kon doen. Ds. Dijkstra vult aan, dat een artikelenreeks, door Ds. Hangelbroek in de Groninger Kerkbode geschreven over Soembaj in een boekje zal worden uitgegeven. De oplage zal zijn 16000 exemplaren. De opbrengst daarvan zal isijn voor de Zending op Soemba.

7. Ds. Smitt rapporteert omtrent den arbeid op Soemba. Goede berichten komen van M. D., die op Soemba arbeiden. De uitzending van een vierden dienaar zal op de Part. Synode ter sprake worden gebracht.

8. Door Ds. Groot-Nibbelink wordt gerapporteerd over den Evangelisatiearbeid in Drente. Voor den arbeid te Langerak meldde zich een broe: ler aan, doch wijl dit door enkele bezwaren gedtukt werd, ging men tot benoeming nog niet over. Te Ruinen gaat de arbeid geregeld voort onder leiding van Br. J. de Braal. Ook op de andere plaatsen gaat de arbeid voott, terwijl men ook te Halen zal trachten te beginnen met Zondagsschoolarbeid.

9. Door Br. Beekman wordt gerapporteerd namens de op de vorige vergadering benoemde commissie ter voorbereiding van een classikalen Zendingsdag; deelt mee, dat de kosten zijn voorgerekend en plannen zijn gemaakt, en geeft nu de verdere bespreking daarvan aan de vergadering over. Besloten wordt dientengevolge een classikalen Zendingsdag D.V. te houden op Donderdag 18 Aug. a.s. in het bosch t'e Zuidlaren. Als sprekers zullen optreden: Br. J. Beekman van Zaidlaren, openingswoord; Ds. H Dijkstra van Smilde zal spreken over Soemba; Br. P. Koster van Appelscha o/er de Zending onder de Joden; Ds. W. W. Smitt van Assen over de Zendingsconferentie te Edinburg; Ds. Meijering van Wildervank — of een ander — over ? ; terwijl Ds. H. Hangelbroek van Borger een slotwoord zal spreken.

10. Aan de orde komt nu de regeling voor den dienst en de pecsionneering van oefenaren in de Geref. Keiken van de classis Assen. Zonder wijziging wordt deze regeling aangenomen en zal doorgezonden worden naar de Part. Synode,

11. Voorts komt in behandeling de regeling van den arbeid der Evangelisatie, uitgaande van de Geref. Kerken in ds prov. Drente, welke na enkele wijzigingen wordt goedgekeurd.

12. Aan een Keik wordt advies gegeven in een tuchtzaak, terwijl aan een anders Keik geadviseerd wordt in zake tucht op doopleden.

13. A!s consulent voor Gisseliernijeveen wordt aangewezen Ds. H. Hangelbroek van Borger.

14. Da rondvraag naar art. 41 K. O. levert niets belangrijks op.

15. AU deputaten naar de Part. Syaone worden ekozen de Ds.: W. W. Smitt, H. Hangelbroek n G. H. Zibn; secundi de Ds.: G. Groot Nibbelink en J. Scbolten, benevens de Oud.: P. Korter van Appelscha, J. Beekman van Zaidlaren en J. Hoogewind van Smilde als primi; en als secundi: O. Dijkstra van Een, . M. Mulder van Zaidlaren en J. Buning van Assen.

16. Censure wordt gehouden naar art. 43 K. O. 17. De praeses sluit de vergadering en gaat voor in dankzegging.

Op last der classis:

P. KOSTER.

Appelscha, Mei 1910.

Kort verslag van de werkzaambeden der Part. Syaode van Geref. Kerken in Overijssel.

Na opening door den praesss der roepende kerk nemen zitting in het moderamen de brs. Dr. Schot als praeses. Dr. Hania als assessor en Ds. de Jong als scriba.

Een verzoek om steun als ten vorigen jare wordt opnieuw ingewilligd.

Een protest inzake pensioen wordt voor kennisgeving aangenomen.

Verschillende Deputaten brengen rapport uit. Deputaten art. 13 stellen voor ƒ 1000 te vragen uit de Generale kas. Wordt goedgevonden.

Het voorstel van Deputaten art, 19 om alleen studenten in de Theologie als alumni op te nemen, wordt met het amendement: „tenzij in zeer bijzondere gevallen", aangenomen. Besloten wordt te blijven bij drie collecten in de twee jaren en aan de alumni wordt verhooging toe gestaan.

Twee bezwaarschriften over dezelfde zaak uit d. H. worden gelezen en overwogen. De zaak wordt tot nader onderzoek naar de classis teruggewezen.

Inzake de Zending wordt het voorstel van Deputaten om een vierden missionairen dienaar uit te zenden, eenparig aangenomen en wat de onderwijsplannen betreft, aan Deputaten machtiging verleend.

Op verzoek van de classis Deventer die den arbeid onder de Nederlanders in Rfaeine ter hand nam, wordt door de Part. Synode steun toegezegd voor dit werk.

Een conceptregeling voor hulpbetoon aan minvermogende zenuwlijdets enz. wordt verworpen en besloten het te laten zooals het is.

Een voorstel van de classis Ommen: „De classis verzoekt pogingen aan te wenden, opdat langs den kerkelijken weg bij de Overheid wordt aangedrongen op wederinvoering van de doodstraf, wordt aangenomen.

Aan de hulpbehoevende kerken wordt als vroeger steun toegezegd.

Deputaten worden gecontinueerd. Voor Ds. Ploos van Amstel die lïit de Provincie vertrok, wordt Ds. Dwarshuis als Deputaat voor de Zending en Ds. Gispen als quaestor benoemd.

Volgende Part. Synode, door de classis Zwolle saam te roepen, zal D. V, gehouden worden den len Woensdag in Juni 1911,

De praeses sluit de vergadering, de scriba gaat in dankgebed voor.

Namens de Part. Synode voorn, :

W. DE JONG, scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 juli 1910

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 juli 1910

De Heraut | 4 Pagina's