GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Viije Universiteit.

Men schrijft ons:

De actie voor de Vrije Universiteit is weer met kracht begonnen.

In Utrecht werd een provinciale samenkomst gehouden, waar het woord werd gevoerd door Dr. H. Dijk, Prof. Mr. D. P. D. i-'abius en Dr. H. H. Kuyper, terwijl onder voorgang van Ds. K. Fernhout den dag met een samenkomst tot gebed werd besloten.

In Gouda werd een samenkomst gehouden waar Ds. J. S. Lange, voorzitter van het daartoe gevormde comité, de heeren Prof Dr. J. Ridderbos en Prof. Mr. P. A. Diepenhorst als sprekers inleidde, waarna des avonds Prof. Dr. P. A. E. Sillevis Smitt in den bidstond optrad.

Ook uit het Buitenland kwamen verblijdende berichten.

Een broeder deponeerde op de Bank van de Firma Feninga Bros en Com. te Chicago de som van ƒ 7500, welk bedrag door tusschenkomst van Dr. A. Kuyper werd ontvangen. Deze broeder heeft de ontvangst niet kunnen beleven, maar overleed zeer kort nadat hij deze verzending had gemaakt.

Uit Afrika werd bericht, dat daar pogingen worden aangewend om een comité te vormen, terwijl uit Soerabaia werd medegedeeld, dat het bedrag der contributiën alleen uit deze plaats tot / 100 per jaar was gekomen.

Ds. J. van Nes Cz., Miss. Dien d. W. voor t de Zend. o. d. Joden, verzoekt ons te willen mededeelen, dat hij voor dezen winter geene uitnoodigingen meer zal kunnen aannemen tot het t vervullen van spreekbeurten in de Gereformeerde kerken in het belang van de Zending onder de Joden.

Kort verslag van de vergadering der Classe Axel, op 5 October te Axel.

Art. I. De praeses van de roepende kerk Axel, Ds. J. H. Lammertsma, opent de vergadering door te doen zingen Ps. 84 : 5, leest 1 Tim. 4 : 6—16 en gaat voor in gebed.

Art. II. De credentiebrieven worden nagezien. Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd. De kerk van Axel heeft een instructie.

Art. III. Het moderamen wordt samengesteld als volgt: Ds. J. H. Lammertsma, praeses; Ds. H. P. M. de Walle, scriba; Ds. H. Brouwer HMzn., assessor.

Art. IV. De praeses spreekt een welkomstwoord, wenscht Schoondijke geliik met het behoud van zijn predikant, en heet Ds. A. Thielen van Axel, voor het eerst tegenwoordig, hartelijk welkom.

Art. V. De notulen worden gelezen en gearresteerd.

Art. VI. Mededeeling wordt gedaan van gehouden correspondentie.

Art. VIL Behandehng van ingekomen stukken.

1. Een circulaire van de Partic. Syn. van N.-Brabant en Limburg over den Evangelisatierbeid aldaar wordt besproken. De kerken der classis worden tot steun opgewekt; haar wordt n overweging gegeven een bijzondere collecte t of gift te zenden; een correspondent voor deze t zaak zal worden benoemd.

2. Een schrijven van de Classe W. wordt voor kennisgeving aangenomen.

3. Een verzoek-van Ds. P. v. A. wordt toegestaan. Hem zal tevens worden gevraagd, zijn zaak langs kerkelijken weg tot een goed einde te brengen.

4. De Handelingen van de Part. Syn. van v Zeeland zijn ter tafel.

Art. VIII. Rondvraag naar Art. 41 D. K. O.

De kerk van A. vraagt classebeurten op den 2en Zondag van elke maand, De deputaten voor deze zaak zullen de predikanten der classe daartoe aanvrijzen naar volgorde. A.'s vraag van de vorige vergadering wordt beantwoord. O. vraagt een inlichting over de predikbeurten H e t m Z w pi A. toegezegd door de classe M. Van di classe zal een antwoord worden verzocht.

Art. IX. Rapporten.

Uitgebracht en besproken worden de rapporten over kerkvisitatie, Evangelisatie en Zending. Bij het laatste wordt een conceptregeling ter tafel gelegd van samenwerkende organisatie voor Z. VI. Zendingsfeesten.

De kerken van approbatie melden de stukken van Ds. J. H. Lammertsma, die naar Appingedam vertrekt, te hebben nagezien en in orde bevonden.

Art. X. Afdoening van geldelijke zaken.

Pauze.

Art. XI. Heropening der vergadering met het zingen van Psalm 119 : 53.

Art. XII. De vergadering gaat in comité. De coiii. vergadering wordt opgeheven.

Art. XIII. De commissie benoemd tot nazien der boeken van de kas van Art. 13 rapporteert, dat ze de boeken accoord heeft bevonden.

Art. XIV. Benoeming deputaten.

Corresp. der Cl. Ds. S. Groeneveld; Quaestor Ds. H. • Brouwer H. Mzn.; Kerkvisit: Ds. S Groeneveld en ii. P. M. de Walle; -sec. Ds. H. V. d. Wal en H. Z. de Mildt.

Art. 13 D.K. O. Ds. A. Thielen en H. Z, de Mildt. Examina: Ds. H. P. M. de Walle en H. V. d. Wal.

Approbatie: De kerken van Axel en Zaamslag, sec. de kerk van Ter Neuzen.

Zending (ook Joden) Ds. H. Brouwer H. Mzn., sec. Ds. S. Groeneveld.

Rijn Pruisen en Evang. N.-Br. en L. Ds. A. Thielen.

Class, collecte: Ds. H. v. d. Wal en br. M. Riemens Czn.

Hulpbehoevende kerken: Ds. H. Z. de Mildt.

Art. 19. D.K.O. Ds. H. P. M. de Walle en H. Z. de Mildt.

Regel. vac. beurten Ds. H. P. M. de Walle en H. Z. de Mildt.

Kas voor hulpbeh.. idioten: br. J. Verlinde.

Art. XV. Roepende kerk voor de volgende vergadering is de kerk van Hoek. Op 18 Jan. 1917 zal D.V. te Ter Neuzen deze vergadering worden gehouden. Uur van aanvang zal later worden bepaald.

Art. XVI. Rondvraag.

Ds. A. Thielen dankt voor het welkomstwoord hem toegesproken. Ds. de Mildt verkrijgt toestemming om op de volgende vergadering de geheele bijdrage voor hulpbehoevende kerken te innen.

Ds. Brouwer spreekt namens de.classes een hartelijk afscheidswoord tot Ds. J. H. Lammertsma en doet de vergadering hem de zegenbede toezingen. Ds. Lammertsmaneemt afscheid', vragend te t mogen meedragen de biddende liefde der broederen.

Art. XVII. Het kort verslag wordt vastgesteld.

Art. XVIII. Na dankgebed door den'assessor wordt de vergadering gesloten.

Op last der classe H. BROUWER, H. MZN, CL, Assessor.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 oktober 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 oktober 1916

De Heraut | 4 Pagina's