GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Hoofdelijke omslag.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Hoofdelijke omslag.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ook het vraagstuk, hoe de predikantstractementen konden verbeterd worden, is door de Synode der Hervormde Kerk ernstig overwogen.

Namens den Bond van Predikanten was door de heeren Dr. de Vrijer en Ds. de Boer een ontwerp-reglement ingediend om de predikantstractementen te verbeteren, dat door 45 classicale vergaderingen en 1100 ringen en predikanten gesteund werd. Het kwam in hoofdzaak daarop neer, dat een hoofdelijke omslag van de leden der Kerk zou worden geheven, bedragende 10 percent van hun aanslag in de Rijksinkomstenbelasting.

De Synode is om practische bezwaren niet op dezen voorslag ingegaan, maar heeft een Commissie benoemd om dit vraagstuk te onderzoeken en aan de Synodale Commissie in last gegeven, om wanneer deze Commissie haar arbeid tijdig volbracht had, een buitengewone vergadering der Synode saam te roepen. Men voelde, hoe urgent dit vraagstuk was en dat er afdoende maatregelen moeten genomen worden.

De hoofdvraag is natuurlijk, of het invoeren van een hoofdelijken omslag mogelijk zal blijken. Op voorstel van Prof. Slotemaker de Bruine besloot de Synode daarom aan alle Kerkeraden de vraag te richten :

1. Zal het mogfelijk en wenschelijk zijn om een hoofdelijken omslag van de leden der Kerk te heffen, ten einde uit de opbrengst daarvan de predikantstractementen in de gansche kerk op peil te brengen ?

2. Wat moet naar het oordeel hunner vergadering geschieden ter voorziening in den nood, indien zij van oordeel zou zijn, dat een algemeene hoofdelijke omslag niet mogelijk of niet wenschelijk is ?

Dat de Synode der Hervormde Kerk, al heeft zij zich tegelijk tot de Regeering gewend om vermeerdering der Rijkssubsidie te vragen, toch gevoeld heeft, dat de Kerk zelve verplicht is aan den nijpenden nood der predikanten een einde te maken, strekt haar tot eere. Zelfs werd volkomen terecht op de Synode opgemerkt, dat het een schande is voor de Kerk, dat het verzoek daartoe van de predikanten moest uitgaan en dat de gemeenten of kerkeraden zelf dit niet hadden gedaan.

Toch zijn we dankbaar, dat de Synode niet terstond.op den voorslag is ingegaan om hoofdelijken omslag te heffen. Er zijn op de Synode zelve ernstige bezwaren tegen dezen hoofdelijken omslag aangevoerd, zooals dat de kohieren der Rijksinkomstenbelasting geheim zijn en dat zulk een hoofdelijke omslag velen bewegen zou om met de Kerk te breken. Veel ernstiger bezwaar is voor ons, dat een hoofdelijke omslag, met dwang opgelegd, vloekt met het beginsel der vrijwillige liefde, dat in de Kerk heerschen moet. Het leidt daartoe, dat de onwilligen met dwang van den Kantonrechter tot betalen moeten worden genoopt. En het toont wel, hoe droef het verval is van eene Kerk, die over zoovele rijke leden beschikt en die tot zulke dwangmaatregelen de toevlucht moet nemen.

Het is volkomen juist, wat de vicevoorzitfer der Synode opmerkte: »het is de kanker der Kerk, dat zij teert op verkregen goed. De menschen hebben niet geleerd een offer voor de Kerk te brengen."

Hij had er aan kunnen toevoegen, dat deze kanker niet alleen bestaat in het „verkregen goed" der Kerk, maar evenzeer, indien nog sterker, in de Rijkstractementen. Het is de zilveren koorde, die de strop voor de offervaardigheid der gemeenteleden, is gebleken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 september 1919

De Heraut | 4 Pagina's

Hoofdelijke omslag.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 september 1919

De Heraut | 4 Pagina's