GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

PRINCIPIËELE STUDIE.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

PRINCIPIËELE STUDIE.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

No. III

Utrecht, 4 Febr. 1921.

Amice,

Denzelfflen vavolnid, waarop mijn brief van 22 October 1.1. gietiteld: Maskiers af! in „D© Reformatie" verscheen, bevatte „Berigopwaarts" ©en üilgezonden Isituik van een Lieek, die eveneens mieende bij de ©thische. predikanten , oip eerlijkheid te moeten .aandringen. Naar aanleiding van wat Ptof. Obbiak daarop; antwoordde, schreef Spectator in „Het Nieuws van den Dag" van 28 November een artikel: Wiaatheid o^p den kansel. E, r was dus stof genoeg, om Over dit onderwerp nogmcials t© schrijven. Maar iatusBchen verscheen die artikelenreeks van Dr. Hepp o-ver Tweeërlei Sohriftbeschouwing„ wat mij ideed afzien vain het voomemien om lerop terag te komen.

Ik ha)d u echter beloofd nog iets te zullen schrij'r ven over lonze roeping tfegenover de ethische Söhriftbeschouwing. En idaarmee bedoel ik, dat wij niet slechts den negatieven plicht hebben otei de ethische S'Chriftbeschouwinig in. haar beginsel en methode te Wieerstaanj, . (uilaar o|dk om poisiüief , ui!t leigen beginjsel en naar eigen mlethod© dte Heilige Schrift tot vcoïwei-p van onze studie tie makten.

De lethisohe richting pioogt leven en wetenschap onafhankelijk te maken van d, '© Heilige Schrift. Het gereformeerd b'eginisel echter is de erkenning van de Heilige Schrift als de Openbaring Gods ovein heel de wereld, over Schepping en Zondvloeid, over Babel en Israël, over de Gemeente Gods en d© Koninkrijken der aande. God ontraajdaelt de wereld door Zijn Woord. Maaï daarom moeben wij dato ook alle leven bijl het licht van , Gods iWoord leeren bezien.

Onze Zionde iis altoos wefer, dat we uit eigenj oogen wülen zieto, miet verziakSng van het gesproken woord dels Heeren. D© vrouw zaïg, dat die boom goed wals tot spdjbe, ofschoon God geztegd hadi: Gijl zult daarvan niet eten. Diat is de inbeelding der wereldsche wijlsbegeerte, die het eigen licht vain dien menischelijklen geest tot kenbron der waarheid proolameeiit, in plaats van het Woord Gods te erkennen - als dei lamip; voior den vo^et en het licht op ons padi, ook melt betrekking tot de vragen aangaande het ontstaan der wereld, d© ziel, de wereldorde ten de toekomstige dingen.

Dit laatste is het gereformeeBdl begmsel, en vindt zijki belichaming in .onze Vrije Universiteit. Het was d© levensgiedachte vato ©en Kuyper en teön Rutgers. En nog in 1919 heeft Professor Grosheid©, bij den aanvang van den nieuwen cursus, de studenten tot zulk .„principieel studeeren" opgewekt.

Onder principieel s'tudeereto verstaat hijl: zóó afdalen in de mijingangen, die de wetenschap groef, dat het u wèl voor den geest staat, hoe elk van die mijnen toaar bepaald en vaststaand plan-wend aangelegd. Het iis voortdurend bedenken, dat 'er ge^en boek wtend ges-chreven, of de schrijVer liet zich bewust of onbewust .door beginselen leiden. Het is een weten, dat elke veiMaring van feiten opgroeit uit ©en bepaalden wortel, en het houdt in een zoeken naar dien wortel, ook al zou hij' .rafelig dun zijn eto bijna niet te vinden in de mulle aarde. Daar zijn beginselen, die alles beheerschen, alle onderzoek, alle beschouwing, alle stelteel. Die beginsfelea zijlnl soms verborgen, verscholen, maar dan als id© grafkamer in de Egyptische pyramide, om wier wil heel h©t gevaarte is gebauwd. Die beginselen moeten worden gsziocht, opgespoord, overwogen, idoorzien in hun strekking. Dan alleen kan van war© wetenschap; worlden gesproken, als dit alles tot zijla recht komt.

En in zijln referaat oveii Beginselen en Feiten heriatoerde diezieMde boogleeraar er aan, dat wetenschap is.: feiten bezien ia het licht van beginselen. Ware wiötetoschap sjstematiseert de feitenkennis naar goeide beginselen. .

En izijin verhajoldeling over d e b e t e e k' e n i s van de gereformeerd© beginselen voor de beoefening der lexacte wet.enschap'.pein opgenomen in het jtonuarium der. S. S. R., kan ik u zeer ter lezing aanbevelen, nu de ütpechii-Bche Hoogleeraar Dr: . Hugo Visscher, in zijin relde Van den eeuwigen Vrede, de stelling verkondigde, dat er bij' een exacte wetenschap voor een igeloofsjepitheton geen plaats is. „De chemie", zjoö beweerde deze, „is niet Roomisch, de PhysiologiLö niet Gereformeerd, ook .al poogt men met een philoisophiisch-theologiisohe lardeering .een exact menu ons voor te zietten. .Dergelijke concepties wo< rtelen in een verouderd Wetetoschapsbegrip-Alle exacte wetenschap is exact ziondfer mieer".

Echter heeft Professor Bavincjk in zijn mooie Studie over Christelij'ke Wetenischap dat „veroulderde" wetenSchapsb'egrip schitterend verdedigd tegenover het thans algemieen heerschend begrip der positieve wetenschap. Het ©©rste wat de voorstanideri? van deze opvatting hier kunnen loeren is, dat deze hun definitie van de wetensohap er slechts éénie naast andere is, en dat het van onverdraaigzaam exclusivisme getuigt, als deae z.g. „voraussetzWngslolsie" wetenschap elke and'ere opvatting in iden ban doet. Voorts^ dat pok dit positivisme een bepaalde philolsophje is, die evengoed als eUce andere richting^ van zekere metaphysische onderstellingen uitgaat. En eindelijk, dat het onmogelijk is om in dJ© wereld der verschijnselen een cirkel te trekken binnen weUcen exacte wetenschap bereikbaar zou zijn. Resmneerende, concludeert Prof. B, avinck' dan op bte. 64 en 65: dat ook de natuurwetenschap niet van di© philosophie, van den invloed der subjectiviteit, van de wereld-en levensbeschouwing, van den onderzoeker is los te maken. In m; atheB.i.S|, chemie^ anatomie mag het verschil in levensbeschouwing zich weinig idoen gelden; zoodra vakken .als geologie^ palaeontologie, biologie, anthropologie aan het wooild komen, legt geloof of ongeloof zijin gewicht in j^B schaal.

Nu weten wij', als Gereformieerden, ons door ons geloiof geboniden aan de Heilige Schrift, en erkennen wij' het normatief gezag-yan dien Bijbel niet alleen voor het perlsoonlijikj© leven, maar ook voor jd© wetenschap. Maar daarom is het dan 90k onze roeping stuidies te leveren, die uit dat heilig© beginsel opkomien en tervan doortnokken zijn. Gods Woord moet ook in onz© studiën gelden. Andeïs zijn we niet waarlijk Gerieformleerid.

Dat vooral is het, wat Dis. J. C. Sikkel ons telkiens weer voorhielde o.a. in zijn brochure: In heilige r< o*ping. Hoe [djiiep betreurde hij' het, !dat zulk© principieel© studiën onder ons in ..angstweikkenide mate begonnen te ontbreken, ja, dat het gevoelen reeidis wartel ischoot, alsof onze eigen gereformeerde beginselen yoor de groot© practische levensvraagisitukk^en onvruchtbaar zouden zijn ©n geen eigen studie len eigen pirajc'tijk zouden kunnen igeven. En met bj.ttere tranen schreef hij het neer, dat hierin geen betering .kon komen, zoolang m©n voor idezien heihgen arbeid verkeerd staat tegenover d© Heilige Schrift als het Woord van God. Deze verkeöflde stand^ zoo schreef hijl, dreigt schier algemeen te worden. Me|n begint, — naar lethis-che ©n moderne methode, — ahneer bij' de persoonlijke christelijke levensbeginselen, bij het Nieuwe Testament; niet bij het .Oude, niet bij ide Schepping; niet bij' de openbaring Gods aan Zijn were lid. Men doet ahnieer, alsof de Bijbel er ; ajleen voor het godsdienstig© leven is, maar geen gezag heeft voor h©t wereldleven , met al wat daartoe behoort. Men zloekit niet uit d© beginselen, maar uit jde waarneming d© wetenschap op te bouwen, en puurt daartoe zijn wijisheid meer uit moderne boeiken, dan uit het Woord Gods. Toch straalt alleen dat Woord Gods het waarachtig© licht uit, óók voor heel die wetenschap.

Ziedaar het geiefonn'eerde beginsel der wetenschap.

Moge het woiiden uitgewerfsit en toegepaist in vele gereformeei< die studiën.

Met vriendelijke groieten,

t.t. J, C. RULLMANN.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 februari 1921

De Reformatie | 8 Pagina's

PRINCIPIËELE STUDIE.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 februari 1921

De Reformatie | 8 Pagina's