GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Boekbespreking

Woord en Wereld

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Graag wil ik, met toestemming van de Hoofdredacteur, in De Reformatie nog weer eens de aandacht vestigen op de Brochurereeks, die onder de bovengenoemde titel verschijnt.

De eerste reeks daarvan werd enige tijd geleden voltooid. En het éérste nummer van de nieuwe is reeds in het bezit van de intekenaars.

In die éérste reeks werden de volgende brochures opgenomen:

1. Prof. B. Holwerda, De kerk in het eindgericht.

2. Prof. C. Veenhof, De beslissende strijd der kerk.

3. Prof. B. Holwerda, De „hoer" in Openb. 17—19.

4. Ds R. H. Bremmer, D'arcke Gods.

5. Prof. C. Veenhof, Jezus Christus en de herschepping der wereld.

6—8. Dr A. J. Verbrugh, Is Europeesche Federatievorming raadzaam?

Deze reeks kostte het kapitale bedrag van ƒ 1.75! Voor dit bedragje ontving men plm. 260 pagina's compres gedrukt.

De tweede reeks opende met de belangrijke brochure van Dr P. Jasperse: Opvoeding en Onderwijs tijdens de puberteit.

En verder zullen daarin o.a. verschijnen D.V.:

Prof. Dr K. Schilder, Bovenschriftuurlijke — een nieuw gevaar. binding

Idem, Uw oecumenische taak. Prof. C. Veenhof, De volkomenheid der sacramenten. Ds B. Jongeling, De kerk en haar diensten.

Prof. B. Holwerda, De wet des Heren (een verklaring van de tien geboden).

Prof. C. Veenhof, De beweging der jongeren. Prof. P. Deddens, De Ned. Herv. Kerk thans. Voorts zijn nog verschillende andere brochures in voorbereiding.

De bedoeling welke bij de uitgave van deze geschriften voorzit is het ter beschikking stellen van actuele, zo goedkoop mogelijke, lectuur zowel voor de leden onzer kerken als voor anderen.

Daarbij is vooral gedacht aan de jongeren. Zij moeten op Schriftuurlijke, eenvoudige wijze worden voorgelicht over de strijd der kerk in onze dagen; over de machten, welke thans in de wereld inbotsen tegen het Koninkrijk Gods; zij moeten onderwezen worden in wat de Schrift zegt over alle mogelijke vragen waarmee ze in aanraking komen.

Het is nu de bedoeling van de schrijvers deze voorlichting in kleine geschriftjes te geven, welke zo laag in prijs zijn, dat die inderdaad voor niemand een bezwaar behoeft te zijn.

Indien men de daarin behandelde onderwerpen op jeugd-, mannen-of _ vrouwenverenigingen wil behandelen, kan men bovendien tegen sterk gereduceerde prijs een aantal exemplaren tegelijk aanschaffen, zodat ieder lid een exemplaar ontvangen en bestuderen kan.

Bij de uitgave van deze brochures is evenwel ook nog aan wat anders gedacht.

Velen hebben familieleden, vrienden, kennissen in het. buitenland. Door emigratie, vanwege hun werk of om andere redenen. Velen hebben ouders, kinderen, verwanten, die van de vrijmaking, misschien zelfs wel van de waarheid Gods in 't geheel niet willen weten. Is deze reeks niet een goed en goedkoop middel om met hen contact te oefenen en hun een „goed woord" te doen toekomen? Hoevelen zouden niet blij zijn op geregelde tijden zo'n boekje te ontvangen.

En er zal nog wel meer te noemen zijn. Stuur het abonnementsgeld en het adres waaraan U de brochures wilt laten zenden en alles komt in orde.

Maar de bedoeling van de uitgevers van deze brochurereeks reikt nog verder dan het bovengenoemde.

Zij hopen nameüjk dat men overal de handen zal ineenslaan om deze brochures op geregelde tijden ook buiten onze kring te verspreiden.

Wij hebben meer dan ooit de roeping om, zoveel als ons maar mogelijk is, de boodschap des Heren in onze tijd naar alle richtingen heen uit te dragen. Indien de kerk en haar leden dat niet doen, verzaken zij op ernstige vrijze haar roeping. Wij moeten Christus' getuigen zijn, vooral in deze ondergaande wereld.

Natuurlijk moet dat allereerst geschieden door ons

leven met Christus uit zijn Woord, zoals dat in woord en daad onder de mensen als een licht moet stralen.

Maar dat kan en dat moet ook met geschriften! Wij geloven dat daarbij ook deze brochures enige dienst kunnen bewijzen.

Is het met mogelijk en makkelijk overal een klein comiteetje te vormen, dat zorgvuldig een aantal adressen uitzoekt, waar men deze brochures naar toe zendt?

Het wordt reeds gedaan! De eerste brochure, die van Prof. Holwerda, is in grote getallen verspreid en heeft diepe indruk gemaakt. Tot in Duitsland! Ik ken een fabrieksarbeider die een aantal exemplaren daarvan onder zijn kameraden Uet circuleren en er dan over sprak. Zou dat niet op vele plaatsen kunnen?

Men heeft wel eens gezegd, dat de Geref. Kerken na de doleantie verdorden en steriel zijn geworden, omdat ze haar roeping om in de wereld — door a 1 haar leden — een kandelaar te zijn, niet heeft verstaan!

In die opmerking schuilt veel waarheid. Mogen onze kerken en haar leden in deze nïi trouw zijn.

De brochures zullen U in het vervullen van Uw roeping in deze een beetje helpen.

Ten slotte noem ik nog even de prijzen. Ondanks stijgende kosten werden ze niet verhoogd.

1 abonnement voor één reeks ƒ 1.75. 10 abonnementen gezonden naar één adres, per reeks f 1.50. 1 exemplaar van een gewone brochure kost ƒ 0.25; van een dubbele ƒ 0.50; van een „driedubbele" ƒ 0.75. 10 exemplaren van één brochure kosten slechts ƒ 2.—. Zie de advertenties in De Reformatie.

Er zijn van alle brochures nog wat exemplaren beschikbaar.

Alle correspondentie en geldzendingen aan: H. H. V. d. Linden, M. D. de Grootstraat 20 te Goes. Post­ rekening 537347.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 27 oktober 1951

De Reformatie | 12 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 27 oktober 1951

De Reformatie | 12 Pagina's