GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Uit Maassluis schrijft men ons:

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit Maassluis schrijft men ons:

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Uit Maassluis schrijft men ons:

Veroorloof mij langs dezen weg eenige opmerkingen te maken over uw artikel van verleden week, aangaande 'de Maassluische kerkelijke toestanden.

Wanneer u zoo schrijft van in dm regel hoogstens 500 kerkgangers, zou men haast wel gelooven' dat dit zootoel 's morgens als V avonds, de eene Zondag voor en de andere na het gsval was. Nu, niets is minder waar dan dit. Wat toch is het geval?

Wanneer er in de groote kerk des Zondags, zoowel 's morgens als des avonds beide goede predikanten optreden (altijd van Synodaal standpunt bezien) dan zijn er 's morgens 400 en des avonds 300 menschen ter kerk, ja men kan het met den besten dominé des avonds nooit verder brengen dan tot ruim joo hoorders. En heeft men daarentegen Zondagen waarop minder gewenschte voorgangers optreden, dan zijn de cijfers 's morgens slechts even 300 en 's avonds ruim 200. Alleen slechts in het allergunstigste geval wanneer 's morgens een der /wö^^/g-«(r/M^/«« den dienst vervuld en daarentegen 's avonds iemand optreed van weinig gaven, zoodat alles op die ééne morgenbeurt correspondeert, dan kan wellicht het cijfer van bijna 500 kerkgangers gehaald worden, doch dan zijn er 's avonds niet meer dan een groote 100.

Dit is dan toch iets anders dan in den regel ten hoogste 500.

Voorts meldt u, dat er ritim tweemaal meer kerkgangers zijn bij de Doleerenden, dit is ook niet geheel Juist, want in den morgendienst bij de Ned. Ger. zijn er bijna altijd vast en zeker 14 a 1^00 kerkgangers, dat is minstens gemiddeld driemaal meer dan bij de Synodalen, en 's avonds zijn er ongeveer altijd 1200 bij ons. dat is viermaal meer.

Uit uwe cijfers M. de R. van 2X500=1000 kerkgangers, zou wel eens een verkeerde conclusie ^ getrokken kunnen worden en wel, door bij de Ned. Ger. kerk te Maassluis eventueel predikanten te beroepen, daar men immers wellicht voor 1000 kerkgangers (met het overige deel der gemeente) geen tweede predikant noodig acht, en wij alzoo ten allen tijde, van eene behoorlijke geestelijke verzorging verstoken zouden blijven.

Ja M. de R., wanneer er ecfi grootere kerk was., dan staat het bij mij, en bij velen onzer vast, dat het kerkgaand publiek waarschijnlijk wel tot JSOO personen zou stijgen; hetgeen UEd. duidelijk zal zijn, als ge weet dat er j6oo ISied. Ger. te Maassluis gevonden worden, en gedurig nog eenige bijkomen door inkomst in de gemeente.

Verder meldt U van de meerderheid der rijke reedérs en renteniers eenerzijds en kleine burgers en arbeiders anderzijds. Deze tegenstelling M. de R. is wel wat groot, als men weet, dat wel is waar bijna allen der eerstgenoemden voor het Synodaal genootschap geteekend hebben, maar voorts velen zich er bijna in het geheel niet meer aan gelegen laten liggen, want de groote meerderheid is liberaal behoorende tot de onverschilligen op godsdienstig gebied of tot den Protestantenbond en zetten dan ook geen voet meer in de Hervormde kerk.

Anderzijds zijn er wel is waar bij de Ned. Ger. wel meest arbeiders en kleine burgers maar men moet weten dat vele werklieden, zooals kuipers en sjouwers des zomers 16, 18 a 20 GId. per week verdienen, dat As. kleine burgerij zelfs sterk vertegenwoordigd is, en dat men wel nog meer gegoeden bij ons aantreft, dan men wel zou denken.

Dit neemt nu echter niet weg dat er veel voor Maassluis zien komt, daar over liet algemeen wij toch de minder gegoeden hebben, en er noodzakelijk een nieuw kerkgebouw verrijzen moet grooter en niet zoo bedompt, dan de houten noodkerk.

Overigens M. de R. ben ik liet geJieel me .uw stuk eens en ik knoop er den wensch aan vast, dat de rechter, evenals te Oudewater, waar de synodalen ruim ƒ iioo vroegen, er slechts ƒ 450 of ruim 1/3 verkregen, ook zoo voor Maassluis billijkheid betracJit, door in plaats van ƒ 18, 000 ten hoogste f 1000 den synodalen als schadevergoeding toe te kennen.

Beter zoo, dan dat we een te gunstige voorstelling van de zaak hadden gegeven.

Doch ook zonder dat ware een tweede predikant voor Maassluis zeker alleszins gewenscht.

Zelfs drie predikanten zou volstrekt niet te veel zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 12 oktober 1890

De Heraut | 4 Pagina's

Uit Maassluis schrijft men ons:

Bekijk de hele uitgave van zondag 12 oktober 1890

De Heraut | 4 Pagina's