GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Met verkorting uit hel Kerkblad van 19 Februari.

SepooskepkCi (W., ) Febr. '97. De kerkeraad der Gereformeerde kerk te Serooskerke (Walcheren) bericht aan de zusterkerken, dat, met dank aan den Heere, bij acte van besluit van 21 en 29 Januari j.l., de ineensmelting der beide kerken A en B is tot stand gekomen; welk besluit door de Classis Middelburg, in haar vergadering van 9 Februari, met advies is goedgekeurd.

Namens den Kerkeraad der Gerefortn. kerk te Serooskerke.,

S.DE.JAGER, A.L.RUIJS, Predikanten.

Meppel, 14 Febr. 1897. De Heere heeft groote dingen bij ons gedaan. Maandag, den 8sten Februari 1897, werd de ineensmelting alhier een voldongen feit, en heden kwam de gemeente het eerst m haar nieuw kerkgebouw samen. Des voormiddags trad de oudste dienaar des Woords, Ds. T. Noordewier, op. Naar aanleiding van Psalm 132 : 7—10 werd'een treffend woord ter in gebruikneming van het nieuwe kerkgebouw gesproken. Voorts hadden toespraken plaats tot den Weled. heer R. Kuipers, architect, naar wiens ontwerp het zoowel schoone als doelmatige gebouw verrees; den Weled. heer Brouwer, aannemer, die op zoo treffende wijze zich van zijne taak kweet; den Weled. heer Witzand, opzichter, die mede op lofwaardige wijze ons heeft gediend; en de gecommitteerden tot den bouw, den kerkeraad, waarbij ook aan Ds. Sijpkens, den eenig overgeblevene der dienaren, die vroeger deze gemeente hebben gediend, en de gemeente. Daarna sprak .Ds. Sijpkens een opwekkend woord, en werd door ZEerw., na gebed en Psalmgezang, de zegen uitgesproken. — Des avonds werd de gemeente door den jongsten dienaar des Woords, Ds. P. D. de Groot, bij de beteekenis van het feit der ineensmelting bepaald. De vermaning des Apostels naarRom. 15 : 5—7 werd daartoe op schoone wijze ontvouwd. Ook hierbij werden toespraken tot de gemeente, den kerkeraad, en aan eene deputatie van de Classis Meppel, en Ds. Sijpkens gericht. — Ds. H. V. d. Veen sprak namens de Classis een hartelijk woord en eindigde deze samenkomst met dankgebed, waarna de gemeente den zegen des Heeren ontving. Wat de gemeente op dezen dag genoten heeft, is niet te beschrijven. De Heere was in ons midden, en zijn volk heeft zich in zijne daden verblijd. Bevestige Hij onder ons genadiglijk zijn werk.

Namens den Raad der Geref. kerk te Meppel., J. J. BooRSMA, Scriba,

Classis Dordrecht.

De Classis Dordrecht heeft in hare j.l. gehouden vergadering peremptoir geëxamineerd den candidaat G. Rentink, beroepen predikant te 's-Gravendeel, en hem met algemeene stemmen toegelaten tot den Dienst des Woords.

Namens de Classis Dordrecht., PI. G, DE JONGE, Scriba,

Ciasse HardePtaiijk.

De Ciasse Harderwijk heeft in hare vergadering van den loden Februari 1897 preaparatoir geëxamineerd en voor de Bediening des Woords in de Gereformeerde kerken in Nederland beroepbaar verklaard de Heer E. H, Rullman te Ermelo.

Namens de Classe voornoemd, J. J. STEINHART. h. t. Scriba.

Classis Dordpecht.

De Classis Dordrecht heeft in hare j.l. gehouden vergadering met eenparige stemmen besloten, den heer J. de Jong van Alblasserdam

tijdelijk te schorsen als oefenaar in de Gereformeerde kerken. De Classis verzoekt, dat de vacante kerken hiervan goede nota nemen.

Namens de Classis Dordrecht^ H. G. DE JoNGB, Scriba.

Acta der Gen. Synode.

Ondergeteekenden, die in de jongste Generale Synode zitting hadden in het Moderamen en benoemd werden tot bezorging der Anta^ kunnen bij dezen mededeelen, dat de Acta de vorige week gereed gekomen zijn, en dat aan elke kerk een exemplaar daarvan gezonden is. Indien een kerkeraad er geen mocht hebben ontvangen, hij hebbe de goedheid zich te wenden tot de uitgevende Firma D. Donner te Leiden. Naar het door de Synode van Middelburg bepaalde zullen de kosten door de gezamenlijke kerken worden gedragen, en dies omgeslagen naar den maatstaf, daarvoor vastgesteld en in de Acta zelve te vinden. Mededeelingen van het bedrag voor de gezamenlijke kerken van elke Provincie zal geschieden door den derden ondergeteekende.

W. J. DE HAAS, H. HOEKSTRA. Js. VAN DER LINDEN. B. VAN SCHELVEN.

5 Februari 1897.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 februari 1897

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 februari 1897

De Heraut | 4 Pagina's