GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Met vérkorting uit het Kerkblad van 2(> Februari.

DEP. CORR. MET DE OVERHEID.

L.S.

Deputaten van de Gereformeerde kerken voor de Correspondentie met de Hooge Overheid achten zich geroepen het volgende aan de overwegingen van de kerkeraden aan te bevelen.

Menige kerkeraad werd, in de jongste dagen, door het burgerlijk gemeentebestuur opmerkzaam gemaakt, dat hij nog niet voldaan had aan art. 7 Van de armenwet. Andere kerkeraden werden daarop niet attent gemaakt en hebben toch evenmin aan het voorschrift dier wet voldaan.

Uit dit verzuim vloeit echter, naar het slot van genoemd art. 7, voor, dat de diaconie »w> / *de bevoegdheid tot het aangaan van burgerlijke ihandelingen" en dat o. a. legaten^ rechtstreeks aan haar ver/naakt bij testament^ voor haar beslist verloren gaan^ zooals in het jaar 1896 no" het geval is geweest. "

't Is daarom dat de jongste Synode van Middelburg^ op voorstel der Deputaten, naar luid van art. 178 no. 4. barer acta besloot: de kerkeraden te wijzen op denoodzakeüjkheid^datdoor hen in naam van'of door de diaconiën zelve worde voldaan aan art. 7 vati de armenwet^ en dienovereenkomstig aan het dagelijksch bestuur der burger­ lijke gemeente schriftelijk kennis gegeven van de bepalingen., uit de Dordsche Kerkenerdening., die betrekking hebben op het bestuur en de inrichting van de diaconie, "

Ter uitvoering daarvan bieden Deputaten aan de kerkeraden, aan wie het bij onderzoek ten gemeentehuize is gebleken, dat door hen tot dusverre 7iiet is voldaan aan 't gestelde voorschrift der wet, het volgende ontwerpschrijven ten gebruike aan.

Aan het Bestuur der gemeente te • . > <

De diaconie [kerkeraad] van de Gereformeerde kerk te . . . ., als zoodanig wettig bekend bij de Hooge Regeering, heeft door dezen de eer U, ter voldoening aan de wet van 28 Juni 1854 (Staatsblad No. 100), uit de Gereformeerde kerkenordening van Dordrecht anno 1618/19, waarnaar de kerk voornoemd leeft — hiernevens als Bijlage te doen toekomen hare [de] sbepalingen betreffende de inrichting en het bestuur" [van hare diaconie]. Namens de diaconie [den kerkeraad] van de Geref. kerk te . . . . . « , , . , , . praeses. t. , , , , , , scriba. den 1897.

Bijlage.

Bepalingen tdt de Kerkenordening van de Gereformeerde kerk te , . , . betreffende de inrichting en het bestuur der diaconie,

(Hier moeten nu volgen, uitgeschreven uit de Dordsche Kerkenordening, zooals die voorkomt in de acta van de Generale Synode van Dordrecht 1893, de volgende artikelen, welke telkens met hunne nummers moeten worden aangeduid, namelijk de artt. 2, 3, 24, 25, 26, 27, [38], 40, 79, 80 en 83).

den 1897. Namens de diaconie [den Kerkeraad] van de Gereformeerde kerk te praeses, scriba. den 1897.

Hierbij moet dit onder 't oog gehouden worden:

i". dat waar ter plaatse, in verband met art. 38 der Dordsche Kerkenordening de diaconie niet afzonderlijk is georganiseerd, in het te verzenden schrijven en de Bijlage: a telkens het tusschen vierkante haakjes geplaatste woord moet gebruikt worden in plaats van het daaraan onmiddellijk voorafgaande, en b aan het slot van het schrijven de tusschen [ ] voorkomende woorden zonder weglating van de onmiddellijk voorafgaande; —

20. dat schrijven en Bijlage op ongezegeld papier moet geschreven en tegelijk verzonden worden onder 't adres: Aan het dagelijksch Bestuur der gemeente te . . . . .

Een en ahder strekke tevens ter beantwoording der vele op dit onderwerp betrekking hebbende brieven.

Namens Deputaten voornoemd., M. NOORDTZIJ, Scriba,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 februari 1897

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 februari 1897

De Heraut | 4 Pagina's