GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Kort Verslag der vergadering van de Classis Apeldoorn 8 Nov. te Apeldoorn.

Bij de rondvraag naar art. 41 D. K. O. deelen Apeldoorn A en B mede, dat daar de ineensmelting tot stand kwam, en overleggen de concept-acte, die straks behandeld zal worden.

Voorst deelt mede, dat door 't wegblijven van 3 kerkeraadsleden, de kerkeraadsvergaderingen ongeregeld gaan, en de tucht moeilijk wordt, en vraagt hulp, naar aanleiding eener ingezonden missive.

Na discussie over wat voorrang eischt in behandeling, laat de voorzitter eerst alle ingekomen stukken lezen, waarbij 3 missives uit Voorst, kennisgeving der Generale Synode van Groningen van Aug. 1.1, dat afgewezen zijn a. een protest van Apeldoorn A tegen intrekking van de classisbijdrage voor 't emeritaatspensioen. b. een bezwaarschrift van M. A. Keiler, tegen handelingen van den kerkeraad Apeldoorn A. Bij de behandeling der Subsidieaanvragen wordt uitgemaakt, dat elke kerk (behalve Kootwijk) die jaarlijks herhalen moet. Daar, door de vervulling van Epe, /100 méér noodig is, en Beekbergen /25 meer vraagt, zouden de uitgaven tot ƒ 42 5 moeten stijgen. Na breede bespreking en vele voorstellen, wordt /400 vastgesteld, waarbij Beekbergen nadrukkelijk opkwam voor de roeping om ook zwakkere kerken in staat te stellen een eigen dienaar te hebben.

Een aanklacht van Ds. Gangel tegen hande lingen van visitatoren te Voorst, wordt door hem teruggenomen op veler aandrang, mits er eene nieuwe commissie heenga. Deze deputaten, die in opdracht krijgen, na de aanvankelijke verzoening ook tot samenwerking te manen, worden gekozen, nadat met meerderheid was uitgemaakt, dat er één visitator toebehooren zal. Aangewezen wordt daartoe Ds. van Schelven en voorts Ds. Bajema en Ds. Moet. De behandeling van 't Concept-Huishoudelijk Reglement wordt uitgesteld.

Op een schrijven van deputaten der Classis Zutphen, om samenwerking ter uitzending van een missionair-dienaar naar midden-Java, wordt aangemerkt, dat de finantieele zwakheid dezer en van meer Classes, wel samenwerking eischt van heel de provincie. Nochtans wordt, mits de classis geheel vrij blijve. Ds. Vonkenberg aangewezen voor samensprekingen met andere Classes deputaten. De afgev. v. Kootwijk verlof gekregen hebbend om te vertrekken, komt de concept-acte tot ineensmelting der kerken Apeldoorn A en B in behandeling. Opgemerkt wordt dat aan de stukken ontbreekt de goedkeuring der gemeente, maar de afgev. verzekeren dat die is verleend, en zij oordeelen, dat hiervan geen officieel bescheid noodig was, en de vraag maar was, of de Classis in deze acte iets oordeelt in strijd met de kerkenorde en Synodale bepalingen.

Dat de gelijkmaking der tractementen ontbreekt, wordt als bezwaar geopperd, en in strijd met Art. 17 D. K. O. Daar de tijd tekort is om hierop in te gaan, vanwege de reisgelegenheden der afgevaardigden, en Apeldoorn A. en B. het betreuren zouden als deze zaak moest verdaagd worden tot een volgende vergadering, stelt de voorzitter voor bij acclamatie de goedkeuring te verleenen, wat dan ook geschiedde met den wensch, dat de getroffen vereeniging dezer kerken ook in de practijk blijke hoe lang zoo meer eene geestelijke samenbinding te zijn, om krachtig te worden in den Heere en tot bevordering van zijn Koninkrijk.

Aan de Gereformeerde Kerken.

Deputaten voor de Correspondentie met de Hooge Overheid zien zich geroepen om, ingevolge een besluit van de Jongste Generale Synode, de aandacht van de Kerkeraden te vestigen op de Algemeene Volks-telling, die bij den uitgang van dit jaar overal in ons land zal worden gehouden.

Daar zijn verschillende redenen, welke wij thans niet behoeven te noemen, maar die, naar het oordeel van de Generale Synode, het hoogst gewenscht en noodig doen achten, dat alle leden en doopleden onzer Kerken, hetzij zij hoofden van gezinnen of alleen wonende personen zijn, zoo voor zich als voor de hunnen in de stukken voor de Ydiks-ttümg duidelijk invulle7i, dat zij behóoren tot DE GEREFORMEERDE KERK. Alsmede, dat, zoo ze door de beambten de stukken laten invullen, zij zich wel verzekeren, dat deze werkelijk den naam „Gereformeerde Kerk" invullen.

In streken, waar, zooals bijv. in Noord-Brabant, de Hervormde Kerk soms ook Gereformeerde Kerk genoemd wordt, is het zelfs ge wenscht, dat men invult of laat invullen : „Gereformeerde, maar niet Hervormde, Kerk."

De Generale Synode dringt er ten zeerste op aan, dat elke Kerkeraad, op de hem gepast voorkomende wijze, al de leden en de doopleden zijner Kerk, even voor Nieuwjaar, ernstig aan hunne roeping in dezen zal herinneren.

Namens Deputaten voornoemd.

Kampen,

M. NOORDTZIJ,

25 Novr. '99.

Secretaris.

DEP, CORR. M/D H, OVERHEID.

Aan de Geref. Kerken.

Dezer dagen ontving ik van het Gouvernement der Zuid-Afrikaansche Republiek een amb - telijk schrijven, dat ik hiermede ter kennisvan al de Kerken breng.

Het bevat een woord namens ZHE den Staatspresident dier Republiek, in antwoord op het telegram van deelneming en zegenbede. Hem en zijn volk door de Generale Synode van Groningen toegezonden.

Om een bij kortheid van telegram mogelijk misverstand over de afzendster te voorkomen, had de Praeses mij verzocht mijn naam er onder te plaatsen.

Kampen, 2 Oct. '99.

M. NOORDTZIJ.

„Departement van Buitenlandsche Zaken Gouvernemeiits-Kantoor, Pretoria, 30 Augustus 1899. Hooggeleerde Heer !

Ik heb de eer, in opdracht van ZijnHoog-Edele den Staatspresident, de ontvangst te erkennen van Uw telegram van den 16 dezer, waarin Gij namens de Gereformeerde Synode in Nederland deze Regeering en het volk van dezen Staat deelneming betuigt in deze moeielijke tijden.

Zijn HoogEdele heeft met groote ingenomenheid van den inhoud van Uw kabeltelegram kennis genomen en verzoekt U zijn bijzonderen dank over te brengen aan de Synode voor de door haar betoonde sympathie.

Ik heb de eer te zijn,

Uw Hooggel.'s dienstw. dienaar,

Voor Staatssecretaris,

JOHLY.

Onder-Staatssecretaris, Bvitenlandsche Zaken." Den Hooggel. Heer Professor Noordtzij. Groningen (Nederland.)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 december 1899

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 december 1899

De Heraut | 4 Pagina's