Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Officieele Berichten.

3 minuten leestijd

THEOLOGISCHE SCHOOL

Op 6 Dec. 1.1. vierde de Theologische School haren Zes en-veertigsten verjaardag.

Prof P. Biesterveld hield aan den avond van dien dag eene rectorale oratie over „Het karakter der Catechese, '' waarna ZHG. het rectoraat overdroeg aan Prof M. Noordtzij, die door de Curatoren tot Rector voor het Schooljaar 1900— 1901 was benoemd.

De Heere heeft gedurende het laatste jaar bij vernieuwing groote weldaden aan de School en door haar aan de Kerken bewezen, In het ver haal van de fata onzer School, waarmede de aftredende Rector zijne oratie besloot, komt dit ook duidelijk uit.

Prof M. Noordtzij mocht den ign Oct. 1.1. zijn zilveren jubileum, als Hoogleeraar der School, onder zeer vele blijken van hartelijke belangstelling vieren; terwijl Hoogleeraren, Lectoren en studenten ieder in het zijne mochten arbeiden met lust.

Zeventien propaedeutische, vijftien semi candidaats-en tien candidaats-examens werden in dit jaar afgelegd. Ook is de liefde en de offervaardigheid onzer Kerken gebleken en zijn de inkomsten voor de School vermeerderd.

Zullen wij voor dit een en ander den Heere niet danken ? In onze binnenkamer en in de samenkomsten der Gemeente? Dit laatste is misschien reeds gedaan op den vorigen rustdag - of wij zullen 't nog doen op den volgenden rustdag ? Worde dan bij onzen ootmoe • digen dank ook de ernstige bede gevoegd, dat de Heere verder zijnen onm sbaren zegen over de School gebiede en over het aan haar verbonden Gymnasium; dat Hij Hoogleeraien en Leeraren sterke naar lichaam en geest, en het onderwijs ten zegen doe strekken voor Studenten en Leerlingen en in en door hen voor Kerk en Maatschappij.

Er is echter nog meer te doen.

Ook zonder een opwekkend woord daartoe door de Curatoren der School, zullen zeker de Kerken, die gewoon waren eene feestcoUecte (de z.g. 6 Dec. collecte) voor de School te houden, zulks ook ditmaal wel gedaan hebben.

Zoo niet, dan moge bovenstaande herinnering aan den jaardag der School èn de Kerken, die deze goede gewoonte hadden, èn de andere Kerken daartoe nog bewegen.

De 6 Dec. collecte bracht het laatste jaar ruim vier honderd gulden minder op dan het voorlaatste jaar. Deze achteruitgang laat zich verklaren uit de extra collecte, welke op dringende vermaning van de Generale Synode verleden jaar voor de School gehouden is. Dit jaar mag dus zeker weer een hooger bedrag worden verwacht?

Vooral ook die Kerken, die of in 't geheel niet, of slechts éénmaal per jaar voor de School collecteeren, worden ernstig opgewekt om nog in deze maand eene inzameling voor haar te houden. Herinnerd zij daarbij, dat volgens „De Handelingen der Curatoren, " aan alle Kerkeraden gezonden, de vaste uitgaven de gewone inkomsten gedurende het laatste boekjaar nog overtroffen met circa zeven en-veertig honderd gulden. Maar tevens zij daarbij herinnerd, dat de laatstgehoudene Generale Synode aan de kerken „een dringend en vriendelijk verzoek heeft gericht, om van nu voortaan, jaarlijks twee afzonderlijke collecten voor de Theol. School te houden". En: „de Correspondenten" heeft opgewekt, „om hun arbeid voort te zetten en uit te breiden". (Zie Acta der G. S. Art. 52, 7 « en b.)

Wordt door onze Kerken aan dit dringend en vriendelijk verzoek, en door de Correspondenten aan deze opwekking gehoor verleend, dan zal het evenwicht tusschen uitgaven en inkomsten gehandhaafd kunnen worden en zal onze ijverige Penningmeester eene onbezorgde toekomst tegemoet gaan.

De Heere zegene onze School, en zegene onze Kerken, om Zijns grooten Naams wille.

L. NEIJENS,

Scriba v/h Curatorium.

Amsterdam, December I900.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 16 December 1900

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 16 December 1900

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken