GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Gereformeerde Vereeniging van Drankbestrijding.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gereformeerde Vereeniging van Drankbestrijding.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

(OPGERICHT 8 MAART 1900).

De eerste jaarvergadering van bovengenoemde vereeniging zal D. V. gehouden worden Woensdag den 31 sten Juli, in de groote zaal van den kerkeraad der Gereformeerde kerk van Rotterdam B, in de Ammanstraat Nr. 25 te Rotterdam.

De huishoudelijke vergadering vangt aan te 10 uur. De agenda luidt als volgt: i. Opening.

2. Notulen der vergadering van 25 Juli 1900.

3. Voorstelling van afgevaardigden derafdeelingen; presentielijst. 4. Ingekomen stukken. 5. Jaarverslag. 6. Rekening en verantwoording van den penningmeester. 7. Behandeling der voorstellen en vraagpunten. 8. verkiezing van bestuursleden. (Door het hoofdbestuur worden ter vervulling van 3 plaatsen in genoemd bestuur de volgende personen voorgesteld, iste plaats: Dr. H. J. A. van Dale, gen.-dir. van Veldwijk (aftr., doch herk.), J. H. Bekkering, kassier te Heerenveen en W. C. van Munster, hoofd der Chr. school te Leeuwarden; 2de plaats (ter aanvulling): Ds. J. van Andel, pred. Geref. kerk te Gorinchem, J. G. van de: Hoogt, handelaar te Kampen en Dr. J. H. Schuurmans Stekhoven, gen.dir. van Dennenoord te Zuidlaren; 3de plaats (ter aanvulling): Ds. A. M. Diermanse, emer. pred. te 's-Gravenhage), Mr. H. W. Hovy, adv. en proc. te 's-Gravenhage en Mr. N. de Ridder, subst.-ofï. van just, te Groningen. 9. Rondvraag.

10. Sluiting.

De openbare vergadering wordt gehouden te 2 uur namiddag.

Eerste spreker: Ds. A. M. Diermanse, emer. pred. te 's Gravenhage. Onderwerp: „Wederlegging van bedenkingen tegen de geheelonthouding." In deze lezing zullen de bezwaren worden behandeld, welke aangevoerd zijn tegen art. 4 der statuten, hetwelk van de leden onthouding van alle alcoholische dranken of alleen van de gedistilleerde eischt.

Tweede spreker: Mr. H. W. Hovy, adv. en proc. te 's-Gravenhage. Onderwerp: „De Overheid en het drankmisbruik."

Na elke lezing is gelegenheid tot debat. Voorstellen en vraagpunten voor de huishoudelijke vergadering.

Van het hoofdbestuur.

a. de vergadering machtige het hoofdbestuur tot het aanvragen van rechtspersoonlijkheid, en tot het maken van de daartoe noodige scheiding van statuten en huish. reglement.

b. De vergadering spreke haar oordeel uit over de wenschelijkheid van het aanvragen van staatssubsidie.

c. Art. i, sub 3 van de statuten worde voorlaan aldus gelezen: „dat de tegenwoordige tijdsomstandigheden het gebruik der gedistilleerde, zoowel als het gebruik der gegiste dranken als genotmiddel — als een steunen der drinkgewoonten — veroordeelen.

d. In verband met het voorgestelde onder c luide art. 4 voortaan aldus: „leden der vereeniging kunnen zij zijn, die instemming betuigen met grondslag en doel en derhalve zich van alle alcoh. dranken of alleen van de gedistilleerde als genotmiddel onthouden.

e. De afdeelingsbesturen innen voor den penningm. van het hoofdbestuur de contributiën, waarmede de leden zich aan de vereen, verbonden hebben; 50 pCt. dezer gelden behouden zij voor de afd., de andere 50 pCt. dragen zij aan den penningm. van het hoofdbestuur af. Op plaatsen, waar afd. bestaan, komen de contributiën der donateurs geheel ten bate van de afd., tenzij dit tegen den uitdrukkelijken wil van den donateur inga.

ƒ. In art. 6 van de statuten worde het getal 5 door 7 vervangen.

g. In art 13 vóór „tweemaal 'sjaars" te lezen „minstens ...."

h. De vereeniging besluite tot de uitgave van een correspondentieblad, door het hoofdb. uit te geven zoo dikwijls het dit noodig acht. Van de afd. Rotterdam:

J. In het huish. reglement op te nemen: „de afd. dragen aan den penn. van het hoofdb. jaarlijks voor i Juli 25 pCt, af van de contrib. harer leden."

k. Het hoofdb. wende pogingen aan om art. 4

der statuten in dien geest te wijzigen, dat he meer in logisch verband sta met art. i en 2.

l. De achterzijde van elke nieuwe uitgave worde bedrukt met opgave van titel, prijs enz. der reeds verschenen geschriften.

Van de afd. Amsterdam:

m. De vereeniging besluite tot de uitgave van een maandblad met tweeledig doel, n.l. i. to versterking van den band onder de leden, tot meerdere bekwaming in den strijd en als correspondentieblad, 2. tot geregelde propaganda, ook door verspreiding.

n. Acht de vereeniging het arbeiden door middel van propagandablaadjes (tractaatjes) gewenscht; zoo ja, moeten deze dan uitgaan van het hoofdb. of ook van de afdeelingen? Van de afd. Bunschoten:

o. Hetzelfde als onder m.

Van de afd. Heerenveen;

p. Moet zich, krachtens het beginsel, de arbeid der vereeniging niet bepalen tot den kring der Gereformeerden of ten minste der belijders en is saamwerking met andere vereenigmgen anders dan in adressen bij de Overheid, niet onmogelijk?

q. Moet er niet worden voorzien in de be hoefte aan goedkoop materiaal voor colportage.

Namens het Hoofdb.

Amsterdam, iste Helmerstraat 117. I Juli 1901,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 juli 1901

De Heraut | 2 Pagina's

Gereformeerde Vereeniging van Drankbestrijding.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 juli 1901

De Heraut | 2 Pagina's