GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Aan de Kerkeraden in Zaid-Holland (Zuidelijk gedeelte.)

De particuliete Synode heeft besloten, dat deputaten naar art. 11 en 13, het fioantieele stuk, u toegezonden, per circulaire zullen toelichten, om het in de Synode van 1911 te behandelen. Gij wordt dus verzocht het u reeds toegezonden fiaantieele stuk te bewaren.

M. H. K. MoL, secr.-penn,

Zwariewaal, 21 Juni 1910.

De Kerkeraad van de Geref. Kerk te Eindhoven—Stratum, overwegende dat in den Iaatsten tijd vele huisgezinnen als ook alleenstaande personen van elders naar hier overkomen, waaronder ook worden gevonden van Geref, belijdenis, verzoekt de opzieners van alle Geref Kerken in Nederland hem te willen zenden de namen en, zoo mogelijk, het adres van de personen of gezinnen, die naar hier vertrokken of alsnog vertrekken.

Door de groote uitbreiding van de gloeilampenfabriek der firma Philips & Co., en daarmede ook van het personeel van die fabriek, zou bet niet te verwonderen zijn, als hier personen zijn of komen die, in den beginne in verkeerd gezelschap gerakende, daarin blijven voortleven en zich, doordat zij hier onbekend zijn, zich aan het oog der Geref. Kerk trachten te onttrekken. Het is daarom van groot belang, dat de Kerkeraad voornoemd zoo spoedig mogelijk bericht ontvangt, zoowel van ouders of voogden als van den Kerkeraad hunner woonplaats, opdat bedoelde personen zoo spoedig mogelijk kunnen bezocht worden.

Aan belanghebbenden wordt tevens medegedeeld, dat voor eene betrekking op die f*briek in de eerste plaats in aanmerking komen personen van den Protestantschen godsdienst, en dat vooral meisjes tusschen de 14 en 23 jaar hier te allen tijde werk kunnen vinden.

Indien op de eene of andere plaats groote gezinnen mochten zijn, die in de plaats hunner inwoning slechts met moeite in hun onderhoud kunnen voorzien, en waar vooral meisjes van bovengenoemden leeftijd zijn, kunnen zij, indien zij lust hebben naar hier over te komen, zich om nadere inlichtingen wenden tot den Kerkeraad bovengenoemd, die ze hun dan gaarne zal verstrekken, zoover hem mogelijk is.

Namens den Kerkeraad:

A. WILDEBOER, scriba.

Eindhoven, 22 Juni 1910.

Korte notulen van de vergadering der classis Klundert te Breda op 24 Mei 1910.

Geopend wordt de vergadering door Ds. A. L. Ruys als praeses met het zingen van Ps. 133 : i, het lezen van i Cor. 13 en gebed.

De presentielijst wordt geteekend en kosten verrekend.

Intusschen zijn door den praeses aangewezen tot het nazien der credentiebrieven de Bts Schriek en V. d. Sluijs, die rapporteeren, dat alle Kerken (i uitgezonderd) wettig vertegenwoordigd zijn. Eene Kerk door een secundus. Een Kerk, wier credentiebrief afwezig was, wordt bij uitzondering toegelaten om zitting te nemen.

't Modetamen bestaat voorts uit Ds. A. J. Mulder, scriba en Ds. L. G. Goris, assessor. De notulen worden gelezen, goedgekeurd en geteekend.

De classis-correspondent deelt mede, dat o.a. is ingekomen-een verzoek der classis 's Bosch om hulp.

Het rapport van een vorige visitatie in ééne Kerk over 1909 wordt door Ds. Mulder gelezen. Ds. Zwiers leest het rapport der pasgehouden kerkvisitatie, dat na eenige bespreking wordt goedgekeurd met dank aan de visitatores en den rapporteur.

Namens Ds. Punt wordt rapport uitgebracht over hulpbehoevende Kerken. Hoewel op 't oogeublik nog een overschot in kas is, wenscht de vergadering toch de hulp der Prov. kas voor hulpbehoevende Kerken aan te vragen voor M.

Ds. Mulder doet namens de Dep. voor den Evangehsatiearbeid verblijdende mededeelingen. Grond is te Venlo aangekocht. Voorgesteld zal worden, spoedig tot kerkbouw over te gaan. Tilburg is van een Dienaar des Woords voorzien. Eindhoven—Stratum nog niet. De overige posten zijn niet zonder vooruitgang.

Benoemingen : Voor approbatie en losmaking worden aangewezen de Kerken Klundert en Fijnaart. Na bespreking van het voorstel der Kerk van M., „om niet tweemaal achtereen dezelfde personen af te vaardigen naar de Part. Synode", dat niet aanvaard weid, worden naar de Part. Synode afgevaardigd de D. d. W.: Mulder, Zwiers en Goris, primi; Ruys en Munnik, secundi; en de ouderlingen: J. Maris Az., Fijnaart, P. K, van Boon, Breda, H. N. Basoski, Moerdijk, primi; A. Hendriks, Zevenbergen, A. C. V. Drimmelen, Klundert, E.' Maris Nz., Willemstad, secundi. Aanbevolen aan de Part. Synode voor Dep. voor den Evangehsatiearbeid Ds. Mulder, Ds. Goris en Oud. J. L. Schalekamp. De vacatuutbeurten worden geregeld. Aan de classis '3 Bosch wordt bulp verleend, n.l. 12 Juni Ds, Ruys voor Heusden en 7 Aug. Ds. Munnik voor Helmond.

Bij de rondvraag naar art. 41 wordt advies gegeven aan enkele Kerken in tuchtgevallen.

Aan Moerdijk wordt de gewone drie-maande^ lijksche steun, alsmede de buitengewone voor een jaar toegekend.

De rekening van den quaestor wordt nagezien en goedgekeurd op voorstel der commissie ad hoc.

Naar aanleiding van eene vraag over consulents taak wordt uitgesproken, dat de Kerkeraad in overleg trede met den consulent in zake uitbrengen van beroep.

Door vertrek van den praeses leidt de assessor de vergadering.

De e.k. vergadering wordt saamgeroepen door Zevenbergen te Breda op 24 Aug. 1910 om half tien.

De korte notulen worden gelezen en goedgekeurd.

De scriba dankt. De waarnemende praeses sluit de vergadering.

Op last der vergadering:

L. G. GORIS, h. t. assessor.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 juni 1910

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 juni 1910

De Heraut | 4 Pagina's