GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Leestafel.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Leestafel.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

W, H. T. GAIRDNKB. ISLAM EN CHRISTENDOM, naar het Engelsch, voor Nederland bewerkt door JACQUELINE C. RÜTGKRS. Uitgegeven door den Zendmgs studie raad 1910.

Dit boek is een zelfstandige bewerking van GAIRDNER'S, ten vorigen jare in Londen verschenen THE REPROACH 01 ISLAM.

RBV. GAIRDNBE B. A. ontving rijn universitaire opleiding in Engeland en nam reeds als student een werkzaam aandeel in de daar onder de stndenten opgekomen beweging ten gunste van de zending. Thans is hij zendeling te CAIRO, waar hij arbeidt onder de Mohammedanen, en dat eens deed met zijn vriend, den, in de zendelingswereld bekenden, nu overleden THOR* TON, wiens leven hij beschreven heeft.

GAIRDNKR een geloovig christen, en daarbij een wetenschappelijk gevormd man, kent den Islam door eigen aanschouwing. Zijn boek heeft daardoor eigenaardige beteekenis.

Van dit boek nu heeft, op verzoek van den ZENDINGS STI; DIE RAAD, MEJ. RUTGERS, onder den titel ISLAM EN CHRISTENDOM, een vertaling gegeven.

Genoemde ZBNDINGS STUDIE RAAD is een vereeniging, die naar het voorbeeld van het buitenland, o. a. van de STUDENT VOLUNTEER MISSIO­ NARY UNION te Londen, zich ook ten onzent

gevormd heeft. Deze Raad heeft tot voorzitter DR. J. R. CALLENBACH, tot secretaris den heer J. W. GUNNING J. HZN., terwijl de overige leden zijn de dames Freule H. B. DE LA BASSECOÜR CAAN en Mej J. C. RUTGERS en de heer Ds. J. HENISEL.

Het adres is bij denSecretaris, Oude Delft 310, te DELFT,

De vertaling, die MEJ. RUTGERS ons hier biedt, is eigenlijk meer dan een overzetting. Zij heeft van GAIRDNER'S boek een zelfstandige bewerking gegeven; zij heeft het, zooals zij zelf op het titelblad liet drukken: „met toestemming van den schrijver voor Nederland bewerkt."

Maar zij heeft dit toch zoo gedaan, dat zij de feiten, in het oorspronkelijke werk vermeld, onveranderd liet, doch wat betreft de zending onder de Mohammedanen bepaaldelijk in onze Oost, heeft zij voor een breedere behandeling gezorgd.

Daardoor won, voor Nederlandsche lezers, - haar bewerking het in bruikbaarheid van het oorspronkelijke.

Voor deze taak nu was MEJ. RUTGERS, die in den dienst der Medische Zeading aan bet „Petronella-Hospitaal" te Djocja, zelf onder de Mohammedanen gearbeid heeft en alzoo den Islam op Midden-Java door eigen aasEchouwing kent, bij zonderlijk toegerust.

Ter nadere kenschetsing van ISLAM EN CHRISTENDOM laat ik Lier een korte inhoudsopgave volgen.

Vooral gaan een Inleiding van den Zendingsstudieraad en twee Aanbevelingen, én wel een van PROF. DR. H, M. VAN NES te LEIDIN en een van mij.

Het boek zelf bevat VIII hoofdstukken. I. Het gebied van den Islam. II. De oorsprong van den Islam. III. De uitbreiding van den Islam. IV. Het karakter van den Islam. V. De gevolgen van den Islam. VI, VII en VIII. De Zending en de Islam.

Verder een chronologie, bevattende enkele van de voornaamste jaartallen in de geschiedenis van den I^lam en van de Zending onder de Mohammedanen.

Dan, een lijst van boeken voor verdere studie, waarin, behoudens enkele uitzonderingen, alleen Hollandcche werken zijnopgenomen. Voor Duit sche wordt verwezen naar het onlangs verschenen werk van G. K. SIMON, CHRISTENTÜM UND ISLAM IM KAMPF UM DIE EROBERUNG DER ANiMiSTiscHEN HEIDENWELT en voor Eogelsche naar ZWEMER, ISLAM, A CHALLENGE TO FAITH in de uitgave van 1909

Eindelijk, een met de noodige akribie bewerkt Naam-en Zaakregister.

GAIRDNER'S THE REPROACH OF ISLAM is, evenmin als zijn ons nu in ISLAM EN CHRISTEN DOM geboden Nederlandsche bewerking, een akademisch leerboek, doch het heeft deze pretentie ook niet.

PROF. VAN NES zegt er in zijn Aanbeveling, en, dat mijns inziens terecht, van: „Het is niet geschreven voor hen, die reeds op de hoogte zijn, en vakgeleerden zullen er niets nieuws in vinden. Maar het zocht zijne lezers dan ook in een anderen kring en tracht op populaire wijze kennis over den Islam te verbreiden onder hen, die telkens op dit verschijnsel gewezen worden en hooren van de daarmede verbonden vraagstukken, zonder er eigenlijk weg mede te weten."

„Niet voor hen, die reeds op de hoogte zijn, en ook niet voor vakgeleerden", — maar daarom zou ik het dan ook ter lezing en bestu deering willen aanbevelen aan die predikanten onder ons, welke het voor zichzelf noodig achten door een kort overzicht hun inzicht in den Islam wat te verhelderen; aan onze stu denten, die zich gaan bezighouden met de studie der ELENCTIEKJ aan onze Jongelingsvereenigingen, voorzoover deze, bij den velen en velerlei arbeid waarmee zij zich onledig houden, nog tijd hebben voor Zendingsstudie.

En vóór alles, naar de bedoeling van hen, die de uitgave der Nederlandsche bewerking hebben bezorgd, kan ik ISLAM EN CHRISTENDOM ter lezing en bcstudeering aanbevelen aan onze Ztndingsstudiekringen. D. w. z. aan die groepen van menschen, die zich, ook ten onzent, zoo onder ouderen als jongeren, al meer vormen, en dan iedere week of tsveemaal per maand bijeenkomen, om zich van onderwerpen, de zending rakende, op de hoogte te stellen.

Met het vroeger bier door mij aangekondigd werk: HEDENDAAGSCHE ZENDING IN ONZE OOST, (iet handboek voor zendingsstudie van den Nederlandschen Studentenzendmgsbond, vormt Islam en Cbristendom van den ZENDINGS STUDIE-RAAD, een goed geheel.

Laat mij ten slotte ter wekking van liefde voor den arbeid der zending ook op Midden-Java en van deernis met de geestelijke ellende van ben, die leven onder den I^lam, mogen aanhalen deze woorden van MEJ. RUTGERS, waarmee zij, op grond van wat zij zelf op Midden-Ja va geboot d en gezien, heeft de vraag: „Wat predikt de Islam? ' —beantwoordt: „De absolute afhankelijkheid van den mensch van een God, dien hij niet kent, met wien hij niet in persoonlijke aanraking komt, die hem voorgesteld wordt als een willekeurige tiran; een God, bij wien van geen heiligheid en geen liefde sprake kan zijn, die de zaligheid belooft aan mondbelijders en hun vergunt aan alle booze neigingen van hun hart toe te geven; een God, die hun in dit leven overlaat aan de vrees voor allerhande schadelijke invloeden van S; itan en booze geesten, en die hun ook ia het sterven geen vrede geefi, zooals meer dan één van hen stervend uitsprak.

„Dat is de prediking van den Islam: een belofte van zaligheid, die noch in dit leven, noch in het sterven vrede geeft. Een boodschap van vrees in leven en sterven, in plaats van de blijde boodschap van „den eenigen troost."

De prijs van ISLAM EN CHRISTENDOM is gebonden /120, ingenaaid /1.05. Te bestellen per postwissel bij den secretaris van den Zendings studie-raad J. W, GUNNING J.HZN., Oude Delft 2X0, DELFT.

Indien men een groot aantal tegelijk bestelt, kan men bijzondere voorwaarden verkrijgen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 september 1910

De Heraut | 4 Pagina's

Leestafel.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 september 1910

De Heraut | 4 Pagina's