GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd

Het comité der Centrale Diaconale Conferentie der Geref. Kerken bericht, dat de voorgenomen conferentie op Woensdag 16 Sept. a.s. te Amsterdam, wegens de treurige tijdsomstandigheden, niet zal gehouden worden.

Generale Synode Gereformeerde Kerken.

De kerkeraad der Geref. kerk van 's-Gravenhage heeft in haar vergadering van Donderdag 13 Aug. de volgende beslissing genomen:

De kerkeraad der Geref. kerk te 's-Gravenhage, overwegende: dat ons land, volgens de verklaring van H. M. de Koningin, »in oorlogsgevaar" verkeert, en sommige deelen ervan zich zelfs »in staat van oorlog" bevinden;

dat dientengevolge, mede door de mobilisatie van het leger, inkwartiering, beperkte reisgelegenheid enz. onderscheidene leden der Synode niet in de gelegenheid zullen zijn hare zittingen bij - te wonen;

dat bovendien in deze tijdsomstandigheden het voor de ambtsdragers niet raadzaam is, hun arbeid en huisgezin voorgeni|men tijd te verlaten, en ook reeds van vtrschili'nde afgevaardigden het verzoek inkwam, de Synode te verdagen — een verzoek, dat door sommige kerkeraden en classis gesteund werd;

dat het weliswaar voor de goede behandeling van de zaken der kerken wenschelijk is, dat de Synode zoo spoedig mogelijk samenkome, maar dat het toch niet beslist noodzakelijk geacht kan worden, haar op den bepaalden datum te doen aanvangen;

besluit, gehoord het daartoe strekkende advies der commissie van voorbereiding, den openingsdatum te verschuiven, om óf wanneer door 's Heeren goedheid deze bezwaren weggenomen zijn, de Synode zoo spoedig mogelijk samen te roepen, óf, wanneer deze droeve toestand mocht duren, het gevoelen der Synodeleden in te winnen over de vraag, wat dan gedaan zal moeten worden".

De secretaris van de Vereeniging van Predikanten van de Geref. Kerken in Nederland, Ds. Kunst, te Barendrecht, deelt mede, dat de jaarvergadering die 22 en 23 Sept. te Utrecht zou worden gehouden, om 'de tijdsomstandigheden is uitgesteld.

Kort verslag van de verg. der classis Brielle op S Aug. 1914.

De vergadering, die wegens de drukte der oorlogstoerusting thans niet in het Milit. Tehuis, maar in het kerkgebouw gehouden wordt, wordt op de gebruikelijke wijze geopend.

Ds. V. Lummel als praeses. Ds. Dekker, assessor, Ds. Esselink, scriba.

Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd.

Van enkele kerken is een diaken afgevaardigd, die keurstem ontvangt, terwijl van drie kerken, wegens de tegenwoordige mobilisatie, slechts één afgevaardigde tegenwoordig kan zijn.

De notulen worden gelezen en onveranderd goedgekeurd.

Van de gehouden kerkvisi atie wordt rapport uitgebracht. Naar aanleiding van deze rapporten wordt ernstig besproken het droevig verschijnsel, dat in sommige kerken vele belijdende lidmaten, zelfs enkele kerkeraadsleden, nalatig zijn in 't vieren van 't H. Avondmaal, en wordt er op aangedrongen, dat ook in de vacante kerken de catechismusprediking plaats hebbe of cathechismuspredikatiën gelezen worden.

Het rapport over de gehouden Prov. Synode, eene ingekomene missive van die Synode en een voorstel van de commissie tot evangelisatie zal op eene volgende vergadering behandeld worden.

Verschillende benoemingen hebben plaats: actuarius en correspondent Ds. Esselink, sec. Ds. V. Lummel; quaestor Ds. Mol, sec. Ds. Esselink; kas hulpbeh. stud. Ds. v. Lutiimel, sec. Ds. Dekker; art. 11 en 13 DD. Esselink, Mol en oud. P. v, d. Berg; zending Ds. v. Lummel, sec. Ds. Mol; examina en buitengew. verg. DD. v. Lummel, Esselink en Mol; approbatie van pred. attesten de kerken van Spijkenisse en Zuidland, sec. Hellevoetsluis; vacaturebeurten DD. Esselink en v. Lummel; Theol. Sch. en Vrije U. DD. Esselink en Dekker; weeshuis te Middelharnis oud. J. C. BorgdorfF, sec. G. Borgdorff; kerkvisitatie DD. v. Lummel, Mol, Esselink en Dekker; evangelisatie DD. v. Lummel en Mol; informatiebureau Ds. Mol en de event. D. d. W. van Spijkenisse.

Bij de rondvraag naar art. 42 ontvangen enkele kerken advies.

Met blijdschap en dank verneemt de vergadering, dat de classis Barendrecht weer hulp voor den D. d. W. heeft toegezegd, en hoopt zij zeer dat ook de classes Schiedam en Rotterdam deze hulp weer zullen verkenen.

De vacaturebeurten worden alsvolgt geregeld: Den Bommel in Oct. Ds. Mol, Nov. event, een D. d. W. uit de classis Rotterdam; Brielle, Nov. Ds. Mol; Tinte, Sept. Ds. Heidema, Nov. event, een D. d. W. uit de cl. Schiedam; Hellevoetsluis, Oct. Ds. Steenhuis; Nieuw-Helvoet, Nov. Ds. Kunst; Stellendam, Sept. event, een D. d. W. uit de cl. Schiedam; Ouddorp, Oct. event, een D. d. W. uit de cl. Schiedam; Spijkenisse, Nov. Ds. v. Lummel; Middelharnis, Oct. event, een D. d. W. uit de cl. Rotterdam; Rockanje, Sept. event, een D. d. W. uit de cl. Rotterdam, Nov. Ds. Esselink; Melissant, Sept. Ds. V. Lummel, Nov. Ds. Dekker.

Nadat de assessor is voorgegaan in dankzegging, sluit de voorz. de vergadering.

Op last der classis,

G. W. H. ESSELINK, scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 augustus 1914

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 augustus 1914

De Heraut | 2 Pagina's