GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

De Raad der Geref. Kerk van Krimpen a. d. Lek, _ daartoe aangewezen op de laatstgehoudene classicale vergadering, roept de kerken der classis Gouda tot de gewone driemaandelijksche vergadering op, welke D.V. gehouden zal worden op Dinsdag 4 Mei a. s. Punten voor het agendum worden ingewacht vóór 22 April bij den eerstondergeteekende.

Namens den Raad van voornoemde Kerk,

P.VAN HOVEN, Praeses.

T. GOUWENS, Scriba.

Kovt verslag der Classis Scliiedani, gehouden op 23 Februari 1915.

ï. Op gebruikelijke wijze opent Ds. Berends namens de roepende kerk van Maasland de vergadering.

2. Na onderzoek der credentialen nemen in 't moderamen zitting: Ds. Sluyter, praes.; Ds. Sieders, ass., Ds. Berends, scriba; Ds. v. Anken, adj. scriba.

3. De praeses wenscht de kerk - van Vlaardin t gen B geluk met het behoud van Ds. Hagenbeek, die voor Harderwijk bedankte, .en evenzeer de kerk van Pernis, wier leeraar voor Alblasserdam en Harderwijk bedanken kon.

4. Na lezing en arresteering van de notulen der vorige classis blijken als ingekomen stukken ter tafel:

a. een hulpaanvrage classis Brielle, die afgewezen wordt, wijl in eigen boezem de bijzondere vacature-diensten nog voortduren.

b. een hernieuwde aanvraag om emeritaatsverleening door Ds. D. van P., welke ook in dit stadium nog niet gewettigd geacht wordt.

5. Over wanverhoudingen in één der kerken rapporteert Ds. Vonk. Conclusiën zullen aan betrokkenen worden bericht.

6. Poortugaal zal D. V. gediend worden:14 Maart door Ds. Feldeihof. 28 Maart door Ds. Sieders, 11 April door Ds. Hagenbeek, 25 April door Ds. Slnyter, 9 Mei door Ds. van Haeringen en 23 Mei door Ds. Koster.

Hoogvliet in Febr. door Ds. Koster, in Maart door Ds. Berends, in April door Ds. Goris en in Mei door Ds. Jonkers.

7. Geschiedt rapport van den stand der ineensmelting der kerken. A. en B. te Vlaardingen. De classis geeft advies. Ter. Mei-vergadering wordt officieel rapport gewacht van de kerken A en B te Maassluis.

8. Ds. van Haeringen doet mededeeling, dat de boeken en bescheiden van den quaestor der classis zijn accoord bevonden.

9. De subsidie-aanvrage Hoogvliet wordt in handen gesteld van de commissie ad hoc 5 de kerken, die verzuimden haar verzoek om steun in te zenden, zullen dit binnen 14 dagen doen.

10. Bij de rondvraag deelt Maassluis A mee, dat in Ivlaart de kerk haar gouden jubilé denkt te vieren. De zusterkerken worden genoodigd deputaten te zenden; Vlaardingen B en Hoek V. Holland zullen de classis vertegenwoordigen.

11. Maassluis A zal tegen 25 Mei de volgende classe samenroepen. Praeses Ds. Vonk. Schiedams kerk zal tegen 23 en 24 Juni de Partic. Synode van Zuid-Holl. (Zuid) bijeenroepen.

12. Na dankgebed door Ds. Sluyter is de vergadering gesloten.

Voortgezette voorjaarsvergadering op 23 Maart 1915.

Na opening door den voorzitter Ds. Sluyter worden de notulen van de vorige zitting gelezen en vastgesteld. De bekende circulaire-Jodenzending komt ter tafel; Ds. van Haeringen zal de inning der collecten bezorgen.

Naar aanleiding van een ingekomen aanbieding wordt goedgevonden een proeve te nemen met een ander vergaderlokaal.

Mededeeling geschiedt aan de kerken, dat deput. ter behartiging van de geestel. belangen der militairen gaarne de reiskosten dragen, zoo, kerken die haar dienaar afstaan voor den predikdienst, daartegen bezwaar maken. Voorzitter wekt op tot steunbieding. Gemakshalve kunnen dienaren uit onze omgeving gezonden worden naar de posten Brielle—Rockanje en Hellevoet— Nieuw-Hellevoet.

Thans komt in behandeling de aanvrage van Ds. Diemer om losmaking van de kerk te Poortugaal. Na breede discussie en advies van de depp. Part. Synode besluit de Classis genoemde aanvrage in te willigen. Inzake wachtgelden wordt een regeling getroffen. Aan de zuster-classis zal van Art. 89 Acta Utrecht 1905 kennis worden gegeven.

Thans komt 't rapport ineensmelting der kerken A en B te Maassluis in bespreking. Met smart verneemt de vergadering, dat de aanvankelijk goedgeslaagde onderhandelingen werden afgebroken. Met allen-aandrang adviseert de vergadering om Jezus' wil de pogingen te hervatten, en zoodoende te komen tot de vurig begeerde en door Gods Woord geboden vereeniging.

Een kerk ontvangt ten slotte eenig advies over een Sabbaths-aangelegenheid.

Na dankgebed door den Scriba II is de vergadering gesloten.

Voor de Classis,

K. VAN ANKEN,

Adj.-Scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 april 1915

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 april 1915

De Heraut | 4 Pagina's