GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Door vergissing kwam in het bericht der Class. Extr. der Ned. Ger. kerken uit Brabant en Limburg een onjuistheid in.

Niet „eiken Zondag" heeft Ds. Smith de kerken der Classes te dienen; maar éénmaal in elke maand elke kerk. Verscheiden Zondagen zijn dus alsnog onbezet, dewijl twee kerken één vergaderplaats hebben en een kerk niet vacant is.

Op deze vrije Zondagen staat het ZWEw. vrij om kerken buiten de Classes te helpen met Bediening des Woords en der Sacramenten.

J. H. FERINGA,

Class. Corr,

De raad der Ned. Geref. Kerk van Fijnaart en Heijningen verzoekt den zusterkerken uit NoordBrabant en Limburg, punten voor het agendum der, D. V., 10 Februari 1891 te Moerdijk te houden Classis, vóór 20 Junuari te willen inzenden aan den ondergeteekende.

C. A. VAN DIS LZN.

Fijnaart, 6 Jan. 1891.

Het was den 7den Dec. 1.1. voor de Ned. Ger. kerk van Leiden . een dag van groote blijdschap. De beroepen herder en leeraar van Heinenoord, do Weleerw, heer Ds, R. J. W. Rudolph, gedrongen door de onwederstandelijke leiding des Heeren, had vrijheid gevon den om gehoor te geven aan de roeping der kerk van Leiden, nadat zoo menigmaal vergeefsche pogingen waren aangewend, om een eigen bedienaar des Goddelijken Woords te bezitten. ZEw. werd tot zijn dienstwerk ingeleid door den consulent, den Weleerw. heer Ds. Vlug, naar aanleiding van i Cor. 3—6, 7, 8, waarin ZEw. deed uitkomen de beteekenis van den dienaar des Woords in het planten en natmaken, als het verordende middel in 's Heeren hand onder de leiding des Heiligen Geestes om zijne kerk te bouwen. Het is God, de Heere, die den wasdom geeft. ZEw. vermaande de gemeente tot het waardeeren van den dienstknecht des Heeren en hem bovenal te dragen op de vleugelen des gebeds. Na beantwoording der vragen, vervat in het formulier der bevestiging, dat met een plechtig »Ja ik, van ganscher harte" werd beantwoord door den nieuwen leeraar, werd de gemeente verzocht te zingen: »Dat 's Heeren zegen op u daal', " waarmede de gansche schare van harte instemde.

Des avonds verbond de nieuwe leeraar zich aan de kerk van Leiden, naar aanleiding van 's Heeren Woord, vervat in Gen. i-i. In zijne inleiding wees spreker er op, hoe tweeërlei is op te merken in de arke Noacks, drijvende op de wateren van den zondvloed.. Eensdeels Gods gerechtigheid in die wateren des gerichts, waardoor de zondige wereld als 't ware werd schoongewasschen. Anderdeels zijne genade in die arke, drijvende op die wateren des gerichts, als toonbeeld van Gods genade. Tweeerlei is ook op te merken in ons vergaderen in dit kerkgebouw, terwijl wij toch moesten samenkomen in die gebouwen, die aan de Geref. kerk behooren. Eensdeels Gods gerechtigheid, daar Hij wel een verzoenend God voor zijn volk, maar toch wraak doende over hunne daden (Ps. 99 : 8), ons die gebouwen ontnam, wegens onze ontrouw, opdat wij ons voor Hem ver­ t ootmoedigen zouden. Anderdeels zijne ondoorgrondelijke barmhartigheid, dat Hij ondanks onze ontrouw, hier ons nog eene veilige arke schenkt, waar wij ongestoord mogen samenkomen, terwijl onze vaderen met levensgevaar moesten vergaderen. Tweeërlei is ook op te merken in de aanvaarding van het ambt door spreker. Eensdeels de gerechtigheid des Heeren, daar in deze stad een zoo jong prediker zijn ambt aanvaarden zal, nadat 10 roepingen te vergeefs zijn uitgebracht. In deze stad, waar de academie is, die plantinge Gods, die eens hare wortelen nitschoot, hare ranken uitzond •over het gansche land, die nu met al de macht harer wetenschap zich gekeerd heeft tegen de belijdenis der kerk. In deze stad, waar minstens 10 ervaren, geleerde, getrouwe herders en leeraars noodig waren om de kerk wederom te vergaderen en aan haren herbouw te arbeiden. Terwijl de tijden zoo douker zijn, 'de belijders des Heeren nog gedeeld leven, ketterij en ongeloof, driester dan ooit zich openbaren, aanvaardt in deze stad een jeugdig, niet genoeg ervaren prediker zijn raoeielijk en gewichtig ambt. Maar anderdeels is het toch ook weder een blijk van des Heeren barmhartigheid, dat Hij een dienaar zendt. Hij die door de gebrekkigste en meest ongeschikte middelen zijne macht verheerlijken kan.

Daarom zij op Hem als de Bron en Fontein aller goeden, het rustpunt en middelpunt aller dingen, het oog.

Vervolgens betoogde spreker, hoe de Heere als zoodanig zichzelven openbaart in het eerste vers des Bijbels. In den beginne schiep God hemel en aarde. Dat is: in den oorsprong aller dingen. Toen nog niets was van hemel of van aarde. Niets dan de Souvereine, Algenoegzame, Eenige en Drieëenige God. Vrij om te scheppen of niet te scheppen, vrij om te scheppen, zooals Hij schiep, of ook anders te scheppen; om te scheppen, toen Hij schiep, of ook om vroeger of later te scheppen. Terwijl de Algenoegzame het niet noodig heeft om een object voor Zijne liefde te scheppen, is Hij de Almachtige om alles zoo te scheppen, als Hij in Zijnen Raad besloten heeft. Hoe heerlijk is in deze woorden: »in den beginne" de souvereine majesteit Gods neergelegd. Hij »schiep", dat is, de Heere riep door een enkel machtwoord hemel en aarde in aanzijn. Hij schiep hemel en aarde met elkander verbonden, den hemel tot Zijnen troon, de aarde tot Zijne voetbank.

De zonde is de schennis Zijner Majesteit, ongehoorzaamheid aan Zijn woord en heeft scheiding van hemel en aarde door den vloek ten gevolge.

Door het vïeeschgeworden Woord, door hetwelk alle dingen gemaakt zijn, wordt aan de Majesteit van Gods gerechtigheid voldaan, het woord der belojte vervuld en aan het woord gehoorzaamd en door Zijne lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid werkt Hij eene eeuwige gerechtigheid uit, . waardoor voor Zijn volk hemel en aarde weer zijn verbonden. Hij is de ware ladder Jacobs, die hemel en aarde verbindt. En nu laat Hij Zijn woord bedienen, opdat de souvereine Majesteit Gods door de werking des Heiligen Geestes aan den zondaar worde geopenbaard, opdat Christus als het Hoofd der nieuwe schepping, als de eeuwige gerechtigheid, als een algenoegzame borg voor een nietshebbend zondaar zich openbare; opdat voor' den in Christus gevondene hemel en aarde weer vereenigd worde, waar hij in het licht des levens wandelt, hetwelk zich in hemels-

ii gezindheid openbaart. Drieledig is dus de strekking der bediening des Woords: i. God op het hoogst te verheerlijken, den mensch op het diepst te vernederen; 2. een rijken Christus te prediken voor een nietshebbend zondaar; 3. aan te dringen op de practijk der Godzaligheid. Met nadruk verzocht spreker het gebed der gemeente voor dezen moeilijken en gewichtigen arbeid. Bij het einde dezer boeiende rede, volgden de aanspraken, in de eerste plaats tot den waardigen consulent, die deze kerk zoo menigmaal had gediend en wier Strijd en worstelingen hij gedurende twee en een half jaar had medegemaakt, nadat de reformatie .ter hand was genomen volgens het ambt der geloovigen in 's Heeren naam en kracht. Daarop volgde een waardeerend woord aan den emeritus predikant Ds. A. van Schelven, die in zijne grijsheid nog vruchten draagt en menigmaal met opgewektheid in deze kerk' het Woord en de Sacramenten bad bediend. Vervolgens een woord van sympathie aan de deputaten der Christ. Geref. kerk. Inzonderheid een woord van dank aan den Weleerw heer Ds. Beuker voor zijne tegenwoordigheid.

Mocht dit blijk van waardeering profetie zijn, dat B B. van ééne belijdenis, die leven naar éénzelfde kerkenorde, één liturgie gebruiken, { één leven leven, éénen strijd strijden, één gebed bidden, en eerlang in één huis samenwonen. Daarna vroeg ZEw. de medewerking van den raad der kerk, zoo van opzieners als van diakenen.

De Heere stelle den dienaar lot een rijken zegen in deze kerk, tot opbouw van het lichaam van Christus.

Dat nog velen overtuigd mochten worden van Gods kinderen, die nog in den weg van Ongehoorzaamheid voortleven en goddelooze banden kiezen boven het zachte juk van Christus is de bede van alle ware Sionieten.

J. DE JONG, scriba.

De beschikbare ruimte noopt ons eenige belichten tot de volgende week te. laten liggen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 januari 1891

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 januari 1891

De Heraut | 4 Pagina's