GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Met verkorting uit het Kerkblad van 19 October.

Classis Alkmaar.

Zending. Op de Ciassls-vergadering, die Juni II. te Broek op Langendijk gehouden is, is besloten, bij het korten der dagen in den Helder eene Conferentie te houden, met het doel, in de kerken der Classis Alkmiiar de belangstelling te verlevendigen in 't werk der Zending onder de Heidenen en Mohammedanen.

Die Commissie, belast„niet de regeling van zulk een aamenkomst, beii^-ht langs dezen weg aan de betrokken kerken, dat de vergadering • D. V. zal gehouden worden 15 en 16 November a.s.

Donderdagavond 15 Nov. hoopt Ds. L. Adriaanse een bidstond voor de Zending te leiden en Vrijdag 16 Nov. zullen verschillende referaten gehouden worden, waarvan o. a. één door Ds. Lion Cachet van Rotterdam. De Commissie wijst er op, dat zonder krachtige medewerking der kerken, deze Zendingsdag niet kan slagen. Laten alle kerken zich bewust zijn, dat zij, door het genomen besluit, zichzelf gebonden hebben de vergadering bij te wonen en dat de kerkeraden hunne afgevaardigden hebben te zenden, alsof 't een gewone Classis-vergadering ware. Ook worde overal de belangstelling opgewekt van de gemeenteleden, opdat velen, niet alleen uit den Helder zelf, maar ook van buitenaf zich daar laten vinden.

Voorts wordt aan elke kerk gelegenheid gegeven vragen te doen met betrekking tot't werk der Zending. Men wordt verzocht deze vragen, zoo spoedig mogelijk, op te zenden aan ondergeteekende, opdat ze tegelijk met 't Agendum kunnen worden gepubliceerd.

Namens de Commissie,

D. BAKKER.

Broek op Langendijk, 16 Oct. '94.

Theologische School.

Aan de Eerw. kerkeraden wordt bericht, dat voor den Cursus i894-'9f, tot Praetor der Studenten gekozen is: de Weled. Heer D. Prins, aan wiens adres men verzocht wordt de preêkverïoeken te richten.

C. MULDER,

Secr. V. h. Doe-Coll.

Kampen., 16 Oct. '94.

Theologischti Schooi.

Het College van Docer; ten der Theologische School acht ziph verplicly jnede te deelen: dat de heer A. Vermeulen, vroeger verver te Kralingen, tegenwoordig metterwoon in Kampen zijnde, zich wel voor het Admissie-examen heeft aangemeld, maar, evenals ten vorigen jare, te bestemder tijd niet is verschenen, daar hij geene goede attesten kon verkrijgen.

Het Doe. College heeft reeds in Kerkblad en Bazuin Nr. 21 moeten melden, dat A. Vermeulen in geenerlei betrekking tot de Theol. School staat; en intusschen vernamen we door mondelinge mededeelingen, brieven en persberichten, dat A. V. niet ophoudt met vragen om geldelijken steun, om aan onze School te studeeren, zonder eenige kennisgeving zijnerzijds of verlof onzerzijds.

Redenen, waarom wij van een en ander weder publieke mededeeling doen, en het College daarbij als zijn oordeel te kennen geeft, dat de heer A. Vermeulen daardoor alleen reeds zich den weg heeft gesloten, om toegelaten te worden aan de Theol. School.

Namens het Doe. Coll.

Dr. H. BAVINCK, Rector.,

C. MULDER, Secr.

Kampen., 11 Oct. 1894.

Aan de WelEerwaarde Heeren Ds. Van Lingen, docent a. d. Theol. School te 's Hage; Ds. Wisse, pred. der Christ. Geref. gem. te 's Hage; Ds. Schotel, pred. der Christ. Geref. gem. te Utrecht; Ds. Wessels, pred. der Christ. Geref. gem. te Zierikzee..

WelEerwaarde Heeren !

De Classis Amersfoort der Gereformeerde kerken heeft in hare jongste vergadering van 2.

October, met leedwezen het feit overwogen, dat door U, zoowel elders als in de kerken tot onze Classis behoorende, voortdurend pogingen worden aangewend, om tegenover de bestaande Gereformeerde kerken, afdeelingen op.te richten van de zich noemende Christelijk Gerefcr meerde kerk.

Waar mannen, die zich eertijds onze broeders noemden en met ons voor één beginsel streden, zich thans tegenover ons stellen en rondgaan om, naar onze overtuiging, het zaad van twnst en scheuring te strooien op den akker des He^eren of de bestaande verdeeldheid aan te wakkeren, daar meenden wij te moeten aannemen, uit achting voor Uwe personen, dat door U zoodanige arbeid niet zou worden verricht, indien U niet overtuigd waart op ernstige en degelijke gronden, dat de eere Gods, de trouw aan de belijdenis der Vaderen en het welzijn der kerken dit eischten.

Juist omdat wij deze gewichtige redenen, die U drijven, niet kennen en omgekeerd meenen, dat Uw pogen tegen de belijdenis onzer Vaderen ingaat, den opbloei der kerken benadeelt en de eere Gods krenkt, heeft de Classis Amersfoort het wenschelijk geacht U uit te noodigen tot eene voor alle toegankelijke samenspreking, te houden in de Gereformeerde kerk te Baarn op Dinsdag 23 October des avonds te 6 ure, terwijl het ons aangenaam zal zijn U vooraf in de Consistorie te ontvangen.

Ten einde te voorkomen, dat de discussie in persoonlijke quaesties vervloeit, heelt de Classis aan een vijftal broeders, hieronder met name vermeld, opgedragen in de volgende korte stellingen saam te vatten, waarover het geschil tusschen U en ons gaat.

I. Alleen dan is het breken niet en zich afscheiden van eene kerk geoorloofd, wanneer die kerk de kenteekenen der ware kerk mist, (n.l. de reine bediening des Evangelies, de reine bediening der Sacramenten en het recht gebruik der kerkelijke tucht) en daarentegen de merkteekenen vertoont van de valsche kerk, omschreven in art. XXIX der Ned. Geloofsbelijdenis.

II. Volgens onze Ned. Geloofsbelijdenis maakt, wie de Gereformeerde kerken in Nederland verlaat en eene andere kerkformatie opricht of zich daarbij voegt, zich schuldig aan scheurmakerij en doet tegen de instelling van God (art. XXVIII der Ned. Geloofsbelijdenis).

III. De Chr. Geref. kerk heeft door hare vereeniging in 1892 met de Ned. Gereformeerde kerken en de daarmee gepaard gaande wijziging van haar naam noch haar beginsel, noch haar verleden verloochend, noch ook in strijd met de lessen der historie gehandeld.

IV. De thans zich noemende Chr. Geref. kerk verzaakt het beginsel der actie van 1834. (Acte V. Sep. Ulrum.)

Deze stellingen zullen door de genoemde broeders kort worden toegelicht en daarna zal U gelegenheid gegeven worden uwe bedenkingen tegen deze steüingen in te brengen, waarbij wij als eisch stellen, ten einde een vruchteloos debat te vermijden, dat de bewijsgronden over en weer uitsluitend zullen ontleend worden aan Gods Woord, en daarop gegronde Formulieren van Eenigheid en verder de ofificieele actestukken der kerken.

Mocht het U wenschelijk voorkomen, naast deze stellingen nog enkele andere te plaatsen om uw standpunt uiteen te zetten, dan zal U dit vrijstaan, mits de mededeeling dier stellingen ons tijdig genoeg bereikt.

Wij vertrouwen, dat deze uitnoodiging, op het voetspoor onzer Gereformeerde Vaderen geschied, om eene openbare samenspreking te houden, door U niet zal geweigerd worden om het hooge belang dezer zaak. En om alle bezwaar uwerzijds te voorkomen, verklaren wij ons b3reid, indien zulks door U gevraagd wordt. de kosten, aan uw overkomen verbonden, te vergoeden. Geve God de Heere, dat dit openbaar gesprek •onder Zijn onmisbaren zegen, dienen moge tot bevordering van den vrede van Jeruzalem, waar al het ware volk des Heeren om bidt.

De Kegeliftgs-Commissie voornoemd: (w. g.) Ds. G. v. GOOR, Pred. te Bunschoten. Ds. H. ALTING, Pred. te Westbroek. Dr. H. H. KuYPER, Pred. te Baarn. JB. FLOOR, Ouderling te N.-Loosdrecht. H. KONING, Ouderling te Amersfoort.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 oktober 1894

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 oktober 1894

De Heraut | 2 Pagina's