GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Voor Kinderen.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor Kinderen.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

VERZAMELEN.

VIII. (Slot.)

DE BOEKEN.

Ik zag een poos geleden een kleine verzameling boeken, die een jongen van een jaar of vijftien bezat. Ze zagen er goed uit en waren zoo genummerd en geplaatst als ik verteld heb. Ook had hij er een lijst van.

Ik zag die eens in en vond dit:

Nr. I—6 waren boeken met geschiedenissan, nr. 7 was het iKort begrip", nr, 8, 9 en 10 weer verhalen, nr, 11 een boek over allerlei beesten, nr. 12 en 13 schreven over aardrijkskunde en vaderlandsche geschiedenis. Verder vond ik boeken over reizen, een rekenboek en zoo meer.

Nu, zoolang iemand een kleine verzameling heeft, kan het wel zoo. Maar de beste manier is het niet. Als ge er wat veel krijgt, zou 't ook misloopen. Het meest verkieslijk is altijd de boeken te rangschikken naar de soort., ook al hebt ge er niet zoo veel.

Gij zoekt bijv. bijeen:

1. Vertellingen.

2. Boeken over de Vaderlandsche geschiedenis.

3. Beschrijvingen van Landen en Volken,

4. Boeken over de dieren, planten en delfstoffen.

En zoo kunt ge voortgaan. Dat heeft het groote voordeel, dat ge altijd weet hoe rijk ge zijt en dadelijk kunt vinden wat ge moet hebben, 't Is mij meer dan eens gebeurd, dat ik, bij iemand een boek willende leenen, ten antwoord kreeg: sik weet volstrekt niet waar het ligt, ik zal er wel naar zoeken." Het kwam dan evenwel bijna nooit.

Hebt ge echter alles goed op orde, dan weet ge niet alleen wat ge hebt., en waar het is, maar ook wat ge nog mist. Ge merkt b. v. dat ge wel boeken hebt waarin veel staat over Europa, Amerika en Azië, maar niet over de twee andere werelddeelen. Nu zoekt ge ook wat over de laatste in uw verzameling te krijgen en zoo •wordt zij volledig en daardoor recht bruikbaar.

Het beste is, dat ge elke afdeeling van de boeken met een letter merkt, b. v.:

A. Vertellingen.

B. Vaderlandsche geschiedenis.

Staat dus op een boek b. v. B 3, dan wil dit zeggen dat het 't derde boek is over de Vaderlandsche geschiedenis.

Alvorens we nu van de boeken en van 't verzamelen afstappen, wil ik alleen nog opmerken, hoe de Heere God gezorgd heeft dat alle lezers de beste boekenverzameling in hun huis hebben en maar voor het doorzoeken. Want uw Bijbel, vrienden, vormt wel een geheel, waarin de deelen nog anders bijeen 'behooren dan enkel door den band, maar bestaat toch uit (hoeveel ? ) deelen of boeken. En heel deze verzameling heeft de Heere God gezorgd dat voor u gereed en open staat, al van uw vroegste jeugd af.

Die verzameling staat trouwens open voor alle menschen in ons land, als zij er maar gebruik van willen maken. Maar och, hoevelen doen dat niet en zijn traag en onverschillig en denken aan eten en drinken en kleeren, maar niet aan het Woord Gods, en toch zal de mensch bij brood alleen niet leven, zegt de Heere.

Er was eens een koning in Spanje die ook regeerde over de Spaansche Nederlanden, welke thans België heeten. Op zekeren tijd raakte hij in oorlog met Frankrijk en raen kwam hem vertellen, dat de Franschen de stad Bergen in Henegouwen hadden ingenomen, sis dat dan ook een stad waar ik over regeer? " vroeg de koning. Denk eens aan, hij wist niet feens over welke steden hij wel te gebieden had!

Nu, die koning was niet recht bij zijn verstand en dus was het wel te vergeven! Maar als menschen en kinderen, die Gods Woord hebben, en hun gezond verstand van den Heere ontvingen, toch even onwetend zijn van en in de Schrift als die koning van zijn gebied, doen zij zeer verkeerd en handelen zondig, dwaas en gevaarlijk. Want een stad te verliezen is t treurig, maar zijn ziel te verliezen is het ergst van alles. Eu toch wordt niemands ziel behouden dan langs den weg die ons gewezen , wordt in die rijke verzameling, in dit Woord des Heeren, 'twelk Hij ons juist gegeven heeft, opdat wij daaruit het pad, dat ten leven leidt, zouden kennen.

De Heere ztjn geneesmeester.

Innocentius, een beambte in Karthago ten tijde van Augusünus, leed eens aan eene zware kwaal.

Reeds had hij vele gevaarlijke insnijdingen gelukkig doorstaan en waande hij zich genezen, toen het bleek, dat een verborgen overblijfsel der kwaal aan het oog-der geneesmeesters ontsnapt was. Nu werd hem aangezegd, dat hij verloren was, tenzij hij zich een nieuwe kunstbewerking getroostte.

Deze tijding dompelde hem en zijn huisgezin in diepe moedeloosheid. Des avonds vóór den dag die tot de kunstbewerking bepaald was, werd hij door een leeraar bezocht. Dezen smeekte hij onder vele tranen, om toch den volgenden morgen tegenwoordig te zijn, als hij onder de handen van den geneesmeester zou sterven, want niets anders verwachtte hij. De leeraar beloofde hem geen wonder tot zijne redding, vermaande hem op God te vertrouwen en Gods wil gelaten te ondergaan.

Toen de leeraar nederknielde ten gebede, boog ook Innocentius, als op hooger aandrift, zich plotseling ter aarde en bad met zooveel kracht en innigheid, dat Augustinus zegt: »Het laat zich niet met woorden beschrijven. Ik kon niet bidden; ik sprak alleenlijk in mijn harte: »Heere God! welk gebed der Uwen verhoort Gij, als Gij dit niet verhoort? "

Den volgenden morgen waren wij allen in gespannen verwachting weer bij den lijder.

Nadat de leeraar den kranke moed had ingesproken, maakten de heelmeesters zich gereed tot het werk; maar hoe stonden zij verbaasd toen zij bevonden, dat de nieuwe insnijding op eenmaal niet meer noodig bleek. sDe vreugde, " zegt Augustinus, »die lofzegging, die stroomen van dank aan den barmhartigen en almachtigen God uit aller mond, met vreugdetranen doormengd, kan ik niet onder woorden brengen."

CORRESPONDENTIE.

M. te B. We hebben uw brief overgemaakt aan den Red., die daarvan kennis moet nemen. Voor onze rubriek was hij natuurlijk geheel niet geschikt, terwijl er ook een verwarring schijnt te bestaan welk blad u eigenlijk bedoelt. Vooral in dat opzicht is duidelijkheid zeer gewenscht.

HOOGENBIRK.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 december 1894

De Heraut | 4 Pagina's

Voor Kinderen.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 december 1894

De Heraut | 4 Pagina's