GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

23 minuten leestijd Arcering uitzetten

Met verkorting uit het Kerkblad van 24 Juli 1896.

AGENDUM VOOR DE SYNODE VAN „De Gereformeerde kerken in Nederland”, te Middelburg 1896.

Deze Synode zal geopend worden op Dinsdag den ildon Augustus, 's morgens 9 uur, in liet Kerligebouw Lange Delft. Des avonds te voren — IHaandagavond ten half aciit ure — zal eene Openbare Bidslond worden geliouden in da Noorderlcefk, waarbij Prof. Dr. A, KUYPER zal voorgaan.

H. ZENDING ONDER HEIDENEN, MO-HAISIMEDANEN EN JODEN.

Rapport van Deputaten voor de Zending onder de Heidenen en Mohammedafien.

De Provinciale Synode van Gronittgm stelt voor:

a. Bij het Deputatenstelsel te blijven, totdat het blijke, dat de tegenwoordige methode niet goed is.

b. Op voordracht van de Prov. Synode bsnoeme de Gen. Synode voor den tijd van 3 jaren één Deputaat en een secundus uit elke Provincie, van welke deputaten bij elke nieuwe benoeming twee niet herkiesbaar zijn, naar een rooster door de Generale Synode op te maken.

c. De Prov. Synode betuigt hare instemming met het voorstel der Deputaten, voorkómende op pag. 46 van het Rapport.

De Provinciale Synade van Friesland ; betuigt bij het licht, dat zij thans heeft inzake de Zending onder de Heidenen en Mohammedanen hare instemming met de omschrijving van de beginselen in de nota van de BB. de Gaay Fortman en Wagenaar gegeven; de nadere uitvoering, zoo noodig, aan de Gen. Synode overlatende.

De Provinciale Synode van Drente^ ovenrogsn hebbende hetZendings-rapport, is van oordeel, dat men inzake tZendings-methode, Opleiding en Losmaking van de gemeenten te Batavia en Soerabaya" moet advïseeren voor de voorstellen van de meerderheid der Deputaten, het voorts overlatende aan de Generale Synode om aangaande de onderdeelen enz. naar bevind van zaken te handelen.

De Provinciale Synode van Drente^ goedkeurende de geheele handeling der Deputaten in zake den zendeling-arts Scheurer, geeft in overweging, of het niet beter ware wegens den nood van Midden-Java hem als gewoon zendeling te doen arbeiden, zoodra hij de taal kent — en of het niet raadzaam ware, vooreerst het reeds zoo uitgebreide arbeidsveld niet te vergrooten door toevoeging van Solo.

De Provinciale Synode van Drente stelt voor in de regeling voi: )r de Zending, pag. 65 regel lob ZendingsrappOTt, de uitdrukking sgedurende een jaar" te, ve^vaaigen door «gedurende het tijdperk van de èené Génerale Synode tot de andere."

De Classis Ommen spreekt als haar wensch uit, dat bij de regeling van den Zendingsarbeid der Geref. kerken door de Gen. Synode, zij de kerken gemeenschappelijk de Zending late behartigen; maar zal toezien, dat door de regeling in niets het ambt geschonden worde. J

Zoo de Generale Synode eene meer bepaalde opleiding der Zendelingen noodig acht, stelt de Classis voor, dat de kerken geen afzonderlijke inrichting hebben voor de opleiding der Zendelingen, maar daarvoor gebruik maken van de Theol. school en de Theol. faculteit der Vrije Universiteit.

Nota. Daar het rapport der Deputaten tot de Zending niet op de Prov. Synode van Overijsel behandeld is, wordt alleen bovengenoemd voorstel der Classis Ommen aan de Gen. Syn. doorgezonden.

De Provinciale Synode van Noord-Holland oordeelt ter zake van de Zending onder de Heidenen en Mohammedanen, ofschoon de moeilijkheid erkennende om in de regeling dezer materie de toepassing der beginselen van Gereformeerd Kerkrecht zuiver te houden, dat nochtans dient vastgehouden aan het beginsel, dat hetgeen de kerken zelve kunnen doen, niet mag worden opgedragen aan Deputaten, die handelen in haar naam^ en in geen geval door «Deputaten" mag gedaan, wat naar Kerken-orde het werk der Kerkelijke Vergaderingen is, maar deze alleen dient in de uitvoering van hetgeen door haar eerst werd besloten.

De Provinciale Synode van Zeeland stelt voor: a. Inzake de losmaking der Geref. kerken te Batavia en Soerabaija van den Zendingsarbeid: j

Al de conclusion der Deputaten te aanvaarden (Pag. 46) doch de 4de conclusie zoodanig te wijzigen, dat het slot aldus luidt: jwijst de Synode voor correspondentie aan: hare Dep. voor correspondentie met buitenl. Geref. kerken, én geeft voor eventueele finantieele aanvrage aan deze Deputaten opdracht, zoo noodig daarvoor gelden te verzamelen." .: ! 3^

b. Inzake de methode der Zending: , *;

De Prov. Synode adviseert voor de aanneming van het voorstel van de meerderheid der Deputaten, zoodat de zending gedreven worde op dezelfde wijze als tot heden, met dien verstande echter, dat er uit iedere Provincie slechts één Deputaat zal zijn, daartoe aangewezen door de Prov. Synode, en dat deze, opdat de kerken in de Provincie meer op de hoogte blijven, verschuldigd is, ieder jaar op de Prov. Synode verslag uit te brengen, al of niet in geheime zitting, door hem in overleg met het moderamen te bepalen, terwijl hem ook tevens wordt opgedragen zijnen secundus op de hoogte der zaken te houden, opdat deze bij eventueel optreden niet onkundig zij met den loop der zaken.

Voorts dat door de gezamenlijke Deputaten de regeling der Zending worde behartigd en door de Gen. Synode nauwkeurig worde omschreven het verband, waarin deze Deputaten staan tot de kerken en welke hunne bevoegdheid zij in betrekking tot de Zending en de Zendelingen.

Eindelijk dat het recht der stipulatie tot den dienst der Zending verblijve geheel aan de plaatselijke kerk, in verband met de Classis en Prof. Synode, waaronder zij ressorteert, en dat eventueel ontslag alleen kan geschieden door Deputaten in overleg met dezelfde plaatselijke kerk en met de Classis en Prov. Synode, waaronder deze kerk ressorteert.

c. Inzake de opleiding tot Zendelingen adviseert de Prov. Synode, om bijaldien geene predikanten of candidaten zich aanbieden, met het oog op de groote kosten, die, het voorstel van Deputaten aangaande een Seminarium zou vereischen, de geheele opleiding tot dienst der Zending te Leiden te doen plaats hebben met toevoeging van een' leeraar aan den Zendingsdirector.

Wat de verantwoording van de gelden der Zendingskas aangaat, vraagt de Prov. Synode aan de Generale om nadere inlichting aangaande een post van levensverzekering voor den Zendeling-arts.

Schrijven van de Geref. kerk van Soerabaija.

Schrijven van J. van Alphen met verweerschrift.

Verweerschrift van Zendeling-arts Scheurer. Schrijven van Zendeling Bolwijn van Soerabaija, met bijlagen en photographie.

Rapport van Deputaten voor de Zending onder de Joden.

De Provinciale Synode van Groningen stelt voor:

De generale Synode ga over tot het benoemen van Drie Deputaten, die er zich ernstig aan wijden om tegen de volgende Generale Synode de studie aangaande het Jodendom voor te bereiden en intusschen den practischen arbeid onder de Joden te bevorderen door wenken enz. aan al de kerkeraden te zenden en van dezen door hunne Classen en Prov. Synoden rapporten over den arbeid onder de Joden te ontvangen. •

De Provinciale Synode van Friesland stemt volkomen in met de beginselen van het rapport aangaande de Zending onder de Joden en laat het uitspreken van de wenschelijkheid der uitvoering aan de Gener. Synode over.

De Provinciale Synode van Drente^ overwegende :

a. dat de Geref. kerken roeping hebben onder de Joden te arbeiden;

b. dat deze arbeid zoo mogelijk krachtiger dient aangevat te worden; adviseert de Generale Synode instemming te betuigen met het Rapport van de Deputaten voor de Zending onder de Joden, terwijl zij de practische uitvoering, als mogelijk of niet mogelijk aan het oordeel der Generale Synode overlaat.

De Provinciale Synode _ van Noord-B'rabant en Limburgs instemmend inet het beginsel uit­ gesproken in het Rapport van Deputaten voor de Zending onder de Joden, stelt der Generale Synode voor:

Voorloopig slechts een (of meer daartoe opr. geleide colporteurs voor den arbeid onder de Joden aan te stellen.

De Provinciale Synode van Zeeland ViZxiAtxt zeer den arbeid der Deputaten en gevoelt diep de beteekenis van het beginsel in dit rapport neergelegd; maar gelooft, dat op deszelfs conclusiën vooralsnog niet kan worden ingegaan en wel:

ie omdat de Kerken tegenwoordig tot zoovele ernstige werkzaamheden worden geroepen z. a. Opleiding enz.;

2 e omdat de krachten weinige, de financiëele zorgen .vele zijn;

3e omdat de arbeid ten opzichte dei; Joden een eigenaardig standpunt inneemt, dat geheel onderscheiden is van de Zending onder H. eii M. en dat wel, daar over Israël bijzondere oordeelen Gods zijn uitgesproken van wege de zonden tegen, den Christus Gods en de Bediening des H. Geestes bedreven, voorn, betrekking hebbende op de verstrooiing van Israël onder de volken en zij dus niet massaal. Maar persoonlijk dienen bearbeid te worden; voorts wijl er meer rechtstreeksche bevelen Gods zijn in betrekking tot den arbeid onder de Heidenen en eindelijk daar de profetie ons heenwijst Inaar hetgeen geschieden zal, wanneer de volheid.der Heidenen zal zijn .ingegaan, dat dan namelijk geheel Israël zal zalig-worden.

Evenwel oordeelt de Prov. Synode, dat de bestaande arbeid op meer krachtige wijze & S3X dusver moet worden voortgezet en dat inzonderheid door de plaatselijke kerk bij wijze van colportage, tractaatverspreidbg enz., terwijl de weg dient geopend, dat de plaatselijke kerken voor dezen arbeid uit de kas der Zendmg onder de Joden gelden kunnen ontvangen.

I. KAS VOOR EMER. PRED., PRED. £ %^iy-WED. EN WEEZEN. '

Happart van Deputaten voor de Kas aan Etn. pred.^pred. wed.'en weezen.

De Provinciale Synode van Groningen stelt aan de Gen. Synode voor de kas voor Emer. pred., pred., weduwen en weezen te laten, zooals zij thans is.

De Provinciale Synode van Friesland spreekt inzake de verzorging van Em. pred., pred. weduwen en weezen als wenschelijk uit, dat Art. 13 D. K. worde nageleefd, dat er zij eene Generale Kas door' Deputaten beheerd —, dat der Generale Synode worde overgelaten om te bepalen, hoe het geld daarvoor verzameld zal worden.

Be Provinciale Synode van Drente spreekt als haar begeerte uit, dat de Generale Kas tot verzorging van Em. pred., pred. weduwen en weezen blijve, maar dat de benoodigde gelden door een .omslag over de Provinciën worden gevonden."

De Provinciale Synode van Overijsel besproken hebben het rapport van Deputaten voor de Generale Kas ten behoeve van Emer, pred., pred. wed. en weezen, inzake het ontwerpen eener instructie;

overwegende, dat ook in dit Rappo/t feitelijk wordt los gelaten het beginsel, neergelegd in Art. 13 D. K.;

overwegende, dat in dit Rapport deze zoo hoogst moeielijke 'zaak niet opgelost wordt ten finale, maar de oplossing daarvan eigenlijk verschoven wordt naar de 'Prov. Synoden om door deze elk op hare wijze te worden uitgemaakt;

overwegende, dat reeds vroeger is geblekeUj gelijk Deputaten zelf verklaren, dat de gënnge finantieele draagkracht van sommige provinciën den steun der sterkere noodzakelijk maakte;

overwegende, dat wel in dat Rapport gewezen wordt op vroegere saldo's in verschillende Provinciale kassen, maar niet hierbij gezegd wordt, of dit saldo in verband staat met een gering aantal Emer. pred. enz. in die Provinciën en dus op zich zelf niets zegt voor het Povinciale stelsel;

overwegende, dat de door Deputaten voorgestelde regeling van Prov. Kassen zou kunnen leiden tot eene verschillende uitkeering in de onderscheiden Provinciën en alzoo tot zekere overwegingen bij een beroep, die er tot nu toe buiten mochten blijven, alsook tot minder aangename verhoudingen als een predikant, na korten diensttijd in eene Provincie, aldaar emeritus weid of kwam te Qverlijderij

overwegende, dat ook uit de historisch verzamelde gegevens blijkt, hoe onhoudbaar ten allen tijde het z.g. vrijwüligheidsstelsel is geWeken; .

overwegende, dat in Art. 13 D. K. en het •besluit der Gener. Synode van '93 uitgesigroken is, dat de verzorging der Eni. pred., prèd. Wed. en - weezen geen zaak is der barmhartigheid, maar recht der genoemde personen;

overwegende, dat, waar de kerken rechten op de kas doen gelden, ook de kas dit wederkcerig op de, Ité'rken doen kan, is van oordeel:

dat de "weg, hier voorgesteld, niet aanneembaar is;

dat de boofdfout niet ligt in de centralisatie, maar in het z.g. vrijwüligheidsstelsel;

en dat de Generale Kas gehandhaafd worde„ maar_ met dien verstande, dat voor het vrijwüligheidsstelsel in de plaats kome een stelsel van bepaalden omslag over de genieenten, gelijk b.v. geschiedt met de kosten van de Gen. Synode, Provinciaal en Classicaal enz.

De Provinciale Synode van Utrecht spreekt als haar oordeel uit, dat tot uitvoering van Art. 13 D. K. het best de Generale Kas wordt op* geheven en vervangen door Prov. Kassen, .waarin; door al de kerken der Provincie eene verplichte bijdrage wordt gestart, terwijl de maatstaf, waarhaar de pensioenen worden berekend door da Gen. Synode wordt vastgesteld.

Inzake de verzorging van Em. pred., pred. weduwen en - weezen besluit de Prov. Syn. van N.-HoUand het volgende bij haar ingekomen voorstel der Generale Synode aan te bieden als proeve van regeling dezer materie en onder betuiging van instemming met de beginselen daarin uitgedrukt.

De Classis Haarlan: van oordeel, dat de zorg van Em. pred., pred. wed. en - weezen onzer kerken zeer dringend nadere voorziening vereischt;

overtuigd, dat die verzorging eisch is van Gods Woord, gelijk zij door art. 12, K. O. is voorgeschreven en die moet verstaan als een recht der dienaren en een plicht der betrokken kerken;

overwegende, dat de last dier verzorging op enkele kerken allicht te zwaar zou drukken, zoodat verdeeling van dien last door onderling hulpbetoon wenschelijk, zoo niet noodzakelijk is; en dat zoodanig hulpbetoon alleen dan billijk kan werken, indien eenige algemeene regelen worden vastgesteld, die de kerken in de verzorging van hare Em. pred. of weduwen en weezen binden;

stelt voorj dat de bedoelde verzorging geregeld worde met machtnemiag van de volgende bepalingen:

i._ dat zij uitga, niet van eenige Generale, Provinciale of Classicale kas, maar van de kerk, welke de Emeritus-of overleden dienaar het laatst heeft gediend; — met dien verstande, dat zij, in overleg met hare Classis, het tantum der verzorging bepale en dit aan de betrokken personen uitkeere, en dat de opbrengst voor ten minste één vijide voor hare rekening blijtt, terwijl, indien zij door deze opbrengst gelijktijdig meermalen bezwaard worden zou, door haar minstens een tiende van hetgeen zij jaarlijks uitgeeft voor den dienst des woords zal worden uitgekeerd voor het gezamentlijk tantum der verzorging.

2. dat bij de bepalingen van het tantum der verzorging ten minste de helft van het laatstelijk genoten mkomen (de pastoralia daarbij inbegrepen) aan de Emeriti gewsiarborgd blijve, en de verzorging der wed. en weezen dienovereenkomstig geregeld worde;

3. dat de kerken zich verbinden tot onderling hulpbetoon in dezer vouge, dat de in dit opzicht onbezwaarde kerken de ontbrekende vier vijfden bijdragen door opbrengst van zooveel procent boven hetgeen i^ij jaarlijks voor den dienst des Woords iutkeerèn, als zal noodig blijken, doch het bedrag van vijf ten honderd niet te boven gaande;

4. dat dit bedrag van hulpbetoon naar gelang van behoeften bepaald en in vaste termijnen geïnd worde door aan te wijzen Generale Deputaten en door & .tt^ worde uitgekeerd aan de betrokken kerken;

5. dat aan iedere kerk verblijve, zelf te bepalen, hoe zij het van haar gevorderde bedrag zal vinden: uit hare fondsen, door collecten, of ook — mits daartoe bij de beroeping de bedingen worden gesteld — door de geb.eele of gedeeltelijke vordering van hare Dienaren.

Be provinciale Synode van N.-Brabant en Limburg stelt aan de Gen. Synode voor te besluiten:

a. dat de algemeene Kas inzake art. D. K. O, blijve;

b. dat voortaan niet meer uitgekeerd worde naarmate ér gegeven maar naarmate er noodig is; c. dat het ontbrekende gevonden worde door een kerkdijken omslag.

Als proeve van regeling om deze kas te vormen, beveelt de Prov. Synode aan: procentsgewijze verdeeling over de Provinciën óf verdeeling over de kerken naar de verhouding harer tractementen, terwijl bij de uitbetaling gehandeld worde in den geest van Art. 17 D. K. O.

De Provinciale Synode van Zeeland steltvoor:

De Generale Synode regele de zaak van de verzorging der Em. pred. enz. aldus:

1. dat worde uitgegaan van de roeping der plaatselijke kerk (Art. 13 D. K. O.) welke de door haar te verkenen hulp bepaalt in overleg met de Classis;

2. is deze hulp ontoereikend, dan worde het ontbrekende daaraan toegevoegd uit de Algemeene Kas. Het Bestuur dezer kas bestaat uit 10 Deputaten, waarvan vijf ouderlingen en vijf predikanten, bij afwisseling door de Provincie te benoemen. De benoemmg van den Deputaat met zijn Secundus geschiedt uit eene voordracht, door de Classis gedaan;

3. eenmaal 's jaars maken deze Deputaten eene begrooting van het vermoedelijk door hen benooüigde, en slaan de benoodigde som over de Provinciën om, naar verhouding van het aantal leden. Eveneens handelen de Provinciën met de Classen en deze met de Kerken, die het benoodigde verkrijgen door collecten, zoo noodig aangevuld uit de Kerkekas;

4. alle emeriti ontvangen ƒ 600 's jaars benevens ƒ 50 voor ieder kind onder de 20 jaar. Gelijke voorrechten geniet eene weduwe met hare kinderen, zoolang zij weduwe blijft. De bepaling van hét|eeri de weezen ontvangen verblijve aan de prudentie der Deputaten. Het ma.ximum voor ifideren wees onder de 20 jaren uit te keeren, ^ij ƒ 200.

J. VERHOUDING KERK EN THEOL. FAC. A/D. V. UNIV.

Rapport van Deputaten voor de oefening van het verband met de Theol. faculteit der Vrije Universiteit.

K. VERHOUDING KERK ÉN PERS.

Rapport va, n Deputaten voor de uitgave van yffet Kerkblad."

Van de Provinciale Synode van Zeeland:

De Generale Synode brenge verandering in •> Hei KerMlad".) of heffe het, zoo mogelijk, op.

L. VERHOUDING KERK EN OVERHEID, VOLK EN MAATSCHAPPIJ.

Rapport van Deputaten voor de correspondentie met de Hooge Overluid.

De Provinciale Synode van Groningen verzoekt de Gener. Synode een krachtig protest te doen uitgaan tegen de erkenning van den N. Malth. bond als rechtspersoon.

De Provinciale Synode van Overijsel%it\ivQor.

De Generale Synode protesteere tegen het toekennen van rechtspersoonlijkheid door den Staat aan den N. Malth. bond, wijl deze medewerkt tot de verontzedelyking van ons volk, .

De Provinciale Synode van Gelderland verzoekt de Gen. Synode, dat geprotesteerd worde tegen de erkenning van Regeeringswege van den Neo-Malthusiaanschen bond.

Van de Provinciale Synode van N.-Holland:

Van de Generale Synode ga een protest uit tegen de erkenning van den Neo-Malth. bond door de Regeering.

De Provinciale Synode van Zuid-Holland stelt voor:

De Generale Synode overwege, of het niet op haar weg ligt om de eere Gods, den eisch van des Heeren woord, de roeping der Overheid en het _ heil onzes volks, zich te richten tot de Koningin-Regentes naar aanleiding van de erkenning van den N. Malthusiaanschen bond.

ning van den N. Malthusiaanschen bond. Van de Provinciale Synode van Zeeland:

_De Generale Synode doe een ernstig protest uitgaan bij de Koningin-Regentes tegen de oïïxciëele erkenning van den N. Malth. bond en berame middelen, ten einde het Godonteerend, zedebedervend en zedeloos streven van dien bond te keeren.

De Provinciale Synode van Zuid-Holland zsndX de volgende voorstellen van de Cl. Gorinchera door:

»De Generale Synode wende pogingen aan, om de hooge Regeering des lands te bewegen tot de invoering van postzegels, voorzien van geperforeerden rand waarop tot opschrift staat: ^Niet bestellen op Zondag" gelijk zi^lks in België reeds is geschied.

De Cl. Gorinchem oordeelt het wenschelijk, dat er door de Prov. Synode van Z.-H. bij de Generale Synode D. V. te Middelburg te houden op aangedrongen worde, om van de zijde der Geref. kerken een verzoek te richten tot de Regeering, evenals tot onderscheidene maatschappijen om ernstige pogingen aan te wendea tot het bestrijden van het lasteren van Gods Naam, van alle vloeken, van het spotten met het heilige en van onzedelijke gesprekken in publieke vervoermiddelen, als treinen, booten, traijïs, omnibussen enz.

Eenige bestrijding zou het naar de meening der Classis reeds zijn, wanneer b. v. door middel van Regeering en onderscheidene maatschappijen in stations en wachtplaatsen, in spoor en tramwagens als omnibussen, in kajuiten, salons of paviljoens kaarten werden opgehangen, waarop voor het minst een ernstig en dringend verzoek, om bovengenoemde zonden in genoemde appartementen na te laten, namens haar aan het reizend publiek gericht werd. De Classis acht, dat reeds hierdoor veel ergelijks voorkomen, de eere Gods bevordert en het reizen van geen gering deel van ons volk vergemakkelijkt en veraangenaamd zou worden.

Schrijven van het Hoofdbestuur van de Nationale Chr. Geheelonthoudersvereeniging.

M. GRENSREGELING.

Van de Provinciale Synode van Zeeland:

De Generale Synode geve eene nadere verklaring van de bepaling, voorkomende in de Acta der Gen. Synode van Amsterdam 1892. Grensregeling der plaatselijke kerken Art. 3. (Geünificeerde acta.)

De Provinciale Synode van Z.-IIolland vtstx^ de aandacht der Gen. Synode op het voorschrift van de Alg. bep. vastgesteld op de Synode van 189Z, No. I, Art. 3, laatste alinea, aldus luidende: »Zij geldt alleen voor het vervolg, d. i. voor hen, die nog ten Avondmaal moeten worden toegelaten; "

en vraagt: daar de Synode van 1892 uitgesproken heeft, dat er met de velerlei eischen van het practische leven moet gerekend worden en het blijkt, dat de stipste naleving van deze bepaling gedurig groote moeilijkheid veroorzaakt, of het niet gewenscht is en mogelijk, dat deze bepaling met de volgende clausule worde aangevuld:

«Kinderen kunnen, desverkiezende, ook nadat zij belijdenis des geloofs hebben afgelegd, zoolang zij in het gezin der ouders zijn, leden blijven van de kerk, waartoe zij behooren."

Hierbij behoort toelichting in het schrijven van den kerkeraad der Geref. kerk van Rotterdam A.

Verzoek om verandering van Grensregeling tusschen de kerken van Nieuw-Vennep en Hillegom. Schrijven van beide kerkeradën.

Op de Provinciale Synode 25 Juni 1895 te Enkhuizen gehouden, werd de instructie van de Classis Haarlem ter sprake gebracht, inhoudende het verzoek, dat de leden van de Geref. kerk te Nieuw-Vennep, met hunne eventueele huisgezinnen, wonende aan de ringvaart binnen de Meer, tusschen paal 8—10 gevoegd worden bij de Geref. kerk te Hillegom.

De Provinciale Synode van N. Holland besluit dit verzoek te steunen en door te zenden naar de eerstvolgende Generale Synode, waar het behoort, aangezien de kerk van Hillegom in de Provincie Z.-Holland is gelegen.

(Extract uit de notulen der Prov. Synode van Enkhuizen Art. X.)

Schrijven van den kerkeraad van Silvolde-Genderingen over de Grensregeling tusschen deze kerk en die van Varsseveld, met 4 bijlagen,

N. VERHOUDING TOT ANDERE KERK-PORMATIËN EN GROEPEN.

Rappori der Deputaten onderhandelingen tnet nog niet aangesloten kerkformatiat.

Rapport der Deputaten voor de pogingen om d^ groepen van Ds. Wisse c. s. tot terugkeer te brengen,

O, CORRESPONDENTIE MET BUITEN-LANDSCHE KERKEN.

Rapport van Deputaten voor de corresponduntie met buitenla? idsche Geref, kerken.

Door de Provinciale Synode van Zuid-Holland doorgezonden ter Gen. Synode een schrijven van de Geref. kerk van Brussel.

De Provinciale Synode van Noord-Brahant en Limburg, , gezien hebbende de stukken der broederen J. MULDER C. S. te Antwerpen, met verzoek om beslissing, ingezonden door de Classis Klundert en na overweging der artikelen i, 3, S, 8, 9, 12, 13, IS, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25 26 en 35 voor de constitutie en der artikelen i, 3, 4, 10, II, 13, i8, _2r, 26, 30, 36, 37, 59, 60 en 6« voor het organisch reglement der Belgische Zeadingskerk, daarbij echter in aanmerking nemende, hoe deze kerkrechtelijk verkeerde bepalingen zijn voortgekomen uit eene begrijpelijke verwarring van kerk en Zendingsterrein, stelt aan de Gen. Synode voor:

ie. dat pogingen worden aangewend om genoemde Belgische kerkengroep tot reorganisatie te doen besluiten.

20. dat bij onverhoopt niet-slagen dezer pogingen, de correspondentie niet worde afgebroken.

3e. dat inmiddels de verhouding der genoemde broederen te Antwerpen tot de Nederlandsche kerken voorloopig worde geregeld

BIJLAGE: Constitution, Reglement organique, etc.

De Provinciale Synode van Zeeland reeds een en andermaal de nooden der leden onzer kerken in Argentinië besproken hebbende, neemt de vrijheid aan de Generale Synode te verzoeken deze zaak bijzonder ter harte te nemen.

P. STOFFELIJKE BELANGEN.

Rapport van Deputaten voor de ondersteuning van catechiseermeesters en oefenaars, , die door de Reformatie van 1886 in moeilijkheden geraakt zijn.

De Provinciale Synode van Groningen dringt bij de Gener. Synode aan op bezuiniging der kosten voor de Synode, inzonderheid bij het benoemen van allerlei Deputaten.

De Provinciale Synode van Friesland vexzo^i nader verklaring van art. 176, Acta Gener. Synode 1893.

TOELICHTING: In art. 176, 20 staat: .Van de opbrengst dezer collecten vloeie minstens een vierde deel in de Alg. Kas."

De Friesche kerken collecteeren tweemaal voor Hulpbeh. kerken, ééns voor die in eigen Classis, ééns voor die uit de Prov. Kas ondersteuning ontvangen.

Van welke van die twee collecten moet '/4 worden gestort?

De Provinciale Synode van Drente stelt voor te besluiten, dat de onkosten der Gener. Synode naar billijker verhouding zullen geregeld worden.

De Provinciale Synode van Overijsel steltvoor:

De aanslag der onkosten der Gener. Synode schiede voortaan naar de draagkracht der Provinciën, b.v. N.-Holland 8/40, Z.-Holland 8/40, Groningen 5/40, Friesland 5/40, Drente 2/40, Overijsel 2/40, Gelderland 3/40, Utrecht 3/40, Zeeland 2/40, N.-Brabrant 2/40.

De Provinciale Synode van Gelderland stelt voor:

De Gener. Synode beperke, tot besparing van kosten, het sedert enkele jaren ingevoerde Rapportenstelsel.

De Provinciale Synode van Gelderland stelt voor:

De Gener. Synode neme maatregelen, dat er niet weer, gelijk tot dusver, telkens een te kort is in de kas (van Deputaten der Gener. Synode), waaruit mede het tractement van den Dienaar des Woords van Kootwijk's kerk moet betaald worden, doch voortaan tijdig ZEw. het hem toekomende kan gegeven worden.

Schrijven van Ds. F. W. A. Winckel over proceskosten.

Door de Provinciale Synode van Zuid-Holland doorgezonden ter Gener. Synode een verzoek van den em. predikant Ds. E. Ploos v. Amstel.

De Provinciale Sytwde van Noord-Bralant stelt voor:

1. De Gener. Synode bepale, dat de gezamenlijke onkosten gelijk tot dusver, niet meer door de Provinciën gelijkelijk gedragen worden, maar, dat eene regeling getroffen worde, naar de draagkracht der Provinciën.

2. De Generale Synode legge rekening en verantwoording der generale kosten voor, alvorens betaling gevorderd wordt.

(Hierbij zal tevens eene gegrond bevonden aanmerking op de in i^Het Kerkblad" voorkomende Rekening ingediend worden.)

3. Bij de Gener. Synode dringt de Prov. Synode van N.-Brabant sterk aan op bezuiniging.

4. De Prov. Synode de redenen gehoord, waarom de aanvrage tot ondersteuning van Helmond uit de Algemeene Kas van Hulpbeh. kerken is gewezen van de hand, spreekt haar leedwezen uit over deze weigermg door Deputaten en vraagt, dat de Gener. Synode besluite, dat ook deze kerk door genoemde kas wordt gesteund.j

5. De Gener. Synode oordeele, of de Geref. kerken tot eene Onderlinge Assurantie van kerkelijke gebouwen zouden kunnen komen.

De Provinciale ^Synode van Zeeland, , gelezen hebbende art. 126 van de acta de Dortsche Synode 1893, en overwegende, dat in vele kerken deze collecte niet gehouden is, en dat er h. i, geen kans bestaat om in dezen toestand verandering te brengen, besluit o. a. de Generale Synode voor te stellen dit artikel in dezer voege te wijzigen:

a. De deputaten ad hoc vragen alleen gelden voor die kerken, welke krachtens een besluit door de Synode te Amsterdam (1892) genomen, (Kootwijk) aanspraak kunnen doen gelden.

b. Voor andere kerken wordt eerst gecollecteerd, nadat Cl. en Prov., waaronder die kerken ressorteeren, zich [onmachtig hebben verklaard, om in den nood te voorzien en de namen dier kerken in - ^Het Kerkblad" zijn bekend gemaakt.

De Provinciale Sydode van Noord-Brabant en Limburg stelt voor:

De Generale Synode besluite een exemplaar van de Acta der Gener. Synode van 1896 aan elke kerk te zenden.

De Provinciale Synode van Drente stelt voor te besluiten, dat de rapporten minstens 4 maanden voor het samenkomen der Gener. Syode zullen worden toegezonden.

(Slot volgt).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 augustus 1896

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 augustus 1896

De Heraut | 2 Pagina's