Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Uit de Pers.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Uit de Pers.

6 minuten leestijd

Niet onaardigen blik in het Indische leven geeft dit schrijven in Hollands Kerkblad:

Oost-Indiè', October I900

Geachte Redacteur !

De menschen hier, ook de ongeloovigen, hebben nog al veel op met wat men vaak «IVIedische Zending' noemt.

Als echter die Medische dienst als hulpdienst wordt aangewend voor de eigenlijke Zending, is hun dat niet bijster naar den zin

Zij zouden liefst zien, dat die medische hulp met geen ander doel werd verleend dan om philan tropie te beoefenen. En daarom hadden ze wel zoo gaarne, dat salie godsdienst" er bij achterwege bleef.

Een neutrale med Zending dat is hun ideaal Dat is ook vooral het ideaal van den ouden ge neesheer Dr Groneman, zooals U inderlijd wellicht al hebt begrepen uit zijn schrijven over het werk van Dr Scheurer te Djokja. opgenomen in de Locomotief en . overgenomen in onderscheidene bladen in Holland.

Dat de med. dienst te Djokja hulpdienst is voor den arbeid der Zending der Geref, Kerken staat ge noemden dokter maar niets aan

In een Reisgids voor Jogjakarta, door hem ge schreven en nu pas uitgekomen, lucht hij zijn hart nog eens en , laat opnieuw duidelijk verstaan, dat hij van zulk een med. hulp aan de inlanders, met het doel om hen met het Evangelie bekend te maken, nu juist geen warme voorstander is. Hij heeft wel veel lof voor den «zendeling arts, " maar voegt daaraan toe een nog al vinnige critiek en hatelijke opmerkingen Dat is oorzaak geworden, dat iemand in een ingezonden stuk in het Centrum, een dagblad, dat in Djokja verschijnt, de aandacht heeft gevestigd op een deel van het schrijven van Dr Gr Nu de zaak hier zoo in de pers ter sprake is gebracht, wil ik er U ook van op de hoogte brengen, want het raakt de Zending der Geref Kerken op Java.

Ik begin, om allen schijn van partijdigheid te vermijden, met het heele stuk van Dr. G mee te deelen

Ziehier al wat in genoemden reisgids staat over den Med dienst te Djokja

»Het Zendingshospitaal van den zendeling arts J. G Scheurer bewijst, dat men 't vertrouwen van den Javaan, ook van den Islamiet, winnen kan, wanneer men den rechten weg naar dat doel weet te vinden. De arts Scheurer verklaart echter uit drukkelijk, dat zijn ^Petronella Hospitaal' geen zuiver filantropische inrichting is. maar »«& hulpdienst in direkt verbaitd tot de Zending der Gere formeerde Kerken onder de de Javanen staat" Dat wil dus zeggen dat het eigenlijke doel niet is: genezing van zieken ma-ir bekeering. zij 't ook langs een omweg, van niet-Christenen tot het Christendom der Gereformeerde Kerken in Nederland, die deze instelling tot stand brachten

Aan 't hospitaal is een polykliniek verbonden waar patiënten dagelijks, behalve des Zondags, s morgens tusschen 8 en 12 uur, gratis worden behandeld Verder zijn er 5 paviljoen ziekenzalen, 3 voor mannen en 2 voor vrouwen, die ieder 20 lijders kunnen opnemen Een ander paviljoen is als operatiekamer ingericht en nog een ander tot woning voor de beide hoofdverpleegsters die uit Europa verwacht worden. Eindelijk is een goede woning voor den arts en zijn gezin, en tevens voor een tweeden arts, die aan de inrichting verbonden zal worden, op het terrein gelegen, met deroodige bijgebouwen, keukens, badkamers enz.

Dat terrein werd voor het doel kosteloos in erfpacht afgestaan door Z H den Sultan Hamengkoe Boewano VII, den .Moehammedaanschen vorst, die daarmede een schoon blijk van verdraagzaam heid gaf.

Tegenwoordig bezoeken gemiddeld 90 tot 100 zieken dagelijks de polykhniek, en niet alleen uit de Vorstenlanden, maar ook uit verder afgelegen residenties

De Regeering van Nederlandsch Indië schenkt jaarlijks aan de inrichting geneesmiddelen tot een bedrag van f 2800.-.

De belangelooze toewijding van den zendelingarts aan zijn doel is boven allen lof verheven, maar zou zeker nog veel meer uitwerken, indien hij, trouw aan zijn vroegere voornemens, niet ook gratis praktijk uitoefende onder geenszins onbe middelde Europeanen. Tijd en arbeid, aan hen gewijd, gaan voor zijn Javaansche patiënten ver loren, ”

Ziehier U het heele stuk meegedeeld

Eenigen tijd na het verschijnen van den reisgids werd in het Centrum het volgende stuk opge nomen:

»Mijnheer de Redacteur !

Toen ik gisteren een reisgids van Dr J. Groneman voor Jogjakarta en omstreken in handen nam. stelde ik mij voor even, in gedachten, de bijzon derheden van Jogja te zien, straten te doorloopen enz. enz Het is mij echter niet gelukt, zelfs niet met de groote kaart, die daarbij behoort, openge slagen voor mij Waaraan dit ligt, weet ik niet te zeggen Misschien is het boekje, voor mij gewone leek, wat onduidelijk door de geleerdheid van den schrijver.

Helder als kristal is evenwel wat Dr. Gr op bladzijde 17 van den zendeling arts Dr Scheurer zegt »De belanglooze toewijding van den zende ling-arts aan zijn doel is boven allen lof verheven, maar zou zeer zeker nog veel meer uitwerken, indien hij, trouw aan zijne vroegere voornemens, niet ook gratis praktijk uitoefende onder geenszins onbemiddelde Europeanen Tijd en arbeid, aan hen gewijd, gaan voor zijn Javaansche patiënten verloren.”

Duidelijk, Mijnheer de Redacteur, duidelijk ! Er is geen woord Fransch bij De bedoeling van den schrijver komt zoo prachtig voor den dag De aanloop is zoo schoon: »De belangelooze. .. ­boven allen lof...." en de laatste woorden zeggen het zoo kostelijk: «Tijd en arbeid ... gaan voor zijn Javaansche patiënten verloren ’

Men moet toch maar veel van iemand houden om hem zulken goeden raad te geven daartoe zelfs een reisgids tot een handboekje voor moraal te maken Ieder vreemdeling die de Residentie Jogjakarta bezoekt, kan nu weten wat voor een man die zendeling arts is Een man te prijzen om zijne toewijding, ja boven allen lof verheven, maar.... hij doet zijne Javaansche patiënten te kort Vooral de vrienden van Dr Scheurer, die van elders komen om zijn hospitaal te bezichtigen en veel voor zijnen arbeid over hebben, zullen met die mededeeling erg lekker zijn Ik zie hen al in de beurs asten om hunne giften voor de Zending te verdubbelen

Doch badinage a part! Wie heeft ooit gehoord, dat de inhoud van een reisgids ook veroordeelingen van persoonlijke handelingen moet of mag bevatten ? Foei, Dr. Groneman! Nog eens Het boekje is voor mij wat onduidelijk in zijn aan wijzingen, doch dit zal wel aan mij liggen, en daarom hierover basta. Misschien is hot vel goed en praktisch in het gebruik, maar wat Dr Grone man over Dr. Scheurer schrijft, ontsiert het geheele werkje, al zal het genoemden zendeling arts in de opini-van de inwoners van Jogjakarta, die hem kennen, niet veel schade doen

Een vriend van Dr. Scheurer.

K 14 9-1900.”

Onze Medische dienst dus wel goed; maar concurrentie aan Dr. Groneman mag wel ieder ander arts aandoen, doch alleen Dr. Scheurer niet.

Natuurlijk, te dwaas om alleen te loopen, al verstaan we uitnemend goed, dat Dr. Groneman de blanken die betalen, liefst voor zich zelven houdt.

Alleen, hij had het in dit verband niet moe ten zeggen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 december 1900

De Heraut | 4 Pagina's

Uit de Pers.

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 december 1900

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken