GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Koninklijke Marine.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Koninklijke Marine.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Koninklijke Marine.

anneming van Stolcers 2e Klasse bij Hr. Ms. Zeemacht.

Als STOKER 2e klasse bij Hr. Ms. Zeemacht kunnen worden aangenomen personen, ie den leeftijd van 19 jaar bereikt en dien van 26 jaren nog niet hebben overschreden, bij eneeskundig onderzoek geschikt worden bevonden, minstens 1.55 M. lang zijn en voldoen aan e navolgende eischen : • ie. lezen, schrijven en de kennis van de vier hoofdregelen der rekenkunde met geheele etallen.

2e. het voldoen aan eenige practische proef, waaruit blijkt, dat de betrokkene met vrucht n de eene of andere werkplaats, waar metalen bewerkt worden, werkzaam is geweest. Indien zeer voldoende kunnende stoken, kan de aanneming als stoker 2e klasse plaats ebben totdat de leeftijd van 30 jaren is bereikt. De tijd der verbintenis is 5 jaren. De premie bij aanneming bedraagt /80.—. De soldij voor Stokers 2e klasse bedraagt 725 per maand en kan in dien stand verhoogd orden tot /33.—j bovendien wordt vrije voeding en logies aan boord genoten.

Bij voldoening aan daartoe gestelde eischen van bekwaamheid en diensttijd kunnen tokers 2e klasse achtereenvolgens bevorderd worden tot:

Stoker ie klasse soldij per maand 38.- 45-— Stoker Olieman

y> n „ 42.— }9

Korperaal Stoker 2 e klasse n n » , , 45-~ SO-— Korperaal Stoker ie klasse n n » » SS-— 60.—

Sergeant Stoker n « 65— en Stoker-Majoor n ... 87.50 92.^ Bij verblijf tusschen de keerkringen worden deze soldijen aanmerkelijk verhoogd. Het pensioen na zekeren diensttijd bedraagt: Voor Stoker-Majoor /400, voor Sergeanttoker / 360, voor Korperaal-Stoker / 300, Stokers ie klasse / 250 en Stokers 2e klasse 200 per jaar. Voor elk jaar dienst in de Koloniën en tusschen de keerkringen wordt het pensioen erhoogd: voor Stoker-Majoor en Sergeant Stokers met /21, voor KorperaalStokers en Stokers e en 2e klasse met /12.50 per jaar.

Bepaaldelijk wordt de aandacht van belanghebbenden gevestigd op e gunstige gelegenheid voor hen, die reeds eenige vakkennis bezitten, m door plaatsing bjj de bestaande opleiding van Stokers te WILLEMS­ ORD hunne werkmanskennis te vermeerderen, hetgeen van veel belang s voor het bereiken der hoogere Stokersrangen.

Personen, genegen tot dienstneming als Stoker 2e klasse, behooren zich aan te melden ij een der kantoren van aanneming der marine te AMSTERDAM, WILLEMSOORD, HEL- EVOETSLUIS, ROTTERDAM, VLISSINGEN, LEIDEN, NIJMEGEN of GRONINGEN, lwaar tevens alle verder gewenschte inlichtingen zijn te bekomen. Elders verblijfhoudende personen kunnen zich onderwerpen aan een voorloopig geneesundig onderzoek, door een Officier van Gezondheid van de Zee- of Landmacht of Gemeente eneesheer ter plaatse, in welk geval, bij geschiktbevinding door het Rijk worden vergoed de osten van vervoer van bedoelde Gemeenten naar de plaats waar zij hunne verbintenis moeten luiten.

Bij aanmelding aan een kantoor van aanneming, elders dan te Willemsoord worden ovendien reiskosten verstrekt naar de evengenoemde plaats, alwaar de proef wordt afgenomen. Tijdens den duur van het afleggen der proef wordt vrije voeding en logies genoten.

Bij aanmelding moeten de volgende stukken worden overgelegd:

ie.

door minderjarigen een bewijs van toestemming hunner ouders of voogden, of van de

evoegde autoriteit, gelegaliseerd door het plaatselijk bestuur hunner woonplaats j

2e.

een bewijs

van

goed

gedrag,

afgegeven

door

het

plaatselijk

bestuur of de

olitie der gemeente, waar zij hun vast verblijf hebben;

3e.

een bevolkingskaart model A;

4e.

een extract geboorteregister;

5 e.

een vaccinebewijs;

6e.

een bewijs v^n Nederlanderschap.

Bovendien worden overgelegd:

a.

door Nederlanders, die bij de Zeemacht, de Marine Reserve, het Korps Mariniers,

et leger hier te lande of de Koloniale troepen hebben gediend:

ie. hun laatste ontslagbrief of paspoort;

2e. het bewijs dat zij aan hunne verplichtingen omtrent de nationale militie voldaan

ebben; dit bewijs wordt niet gevorderd van hen die 5 jaren bij de Zeemacht, de Marine

eserve, het Korps Mariniers, het leger hier te lande of bij Koloniale troepen als vrijwilligers

ebben gediend;

b. door Nederlanders, die ter Koopvaardij of ter Zeevisscherij hebben gevaren: ie. hun laatste afmonsteringsbiljet, 2e. het bewijs, hierboven vermeld onder a 2e;

3®- j. .. » -^ ï. oe;

c. door Nederlanders, die nimmer in 's Rijks militairen dienst zijn geweest, noch ter oopvaardij of Zeevisscherij hebben gevaren: ie. het bewijs, hierboven vermeld onder a ae; 2e, 6e;

d. door ingeschrevenen voor de militie: het bewijs, hierboven vermeld onder a 2e;

e. door ingelijfden bij de militie te land, die zich in werkelijken dienst bevinden: het zakboekje; en f. door milicien-verlofgangers: hun verlofpas. Deze stukken zijn — voor zoover zij niet in hun bezit zijn — kosteloos v erkrijgbaar te emeente-Secretarie hunner woonplaats.

Willemsoord, Februari 1907.

De Vice Admiraal, Directeur en Commandant der Marine, J. WENTHOLT.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 april 1907

De Heraut | 4 Pagina's

Koninklijke Marine.

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 april 1907

De Heraut | 4 Pagina's