GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Buitenland

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenland

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Frankrijk. Uit Madagascar.

Het schijnt dat er betere tijden voor de Zending op Madagascar zullen aanbreken. Althans een poging om op Madagascar zelf een demonstratie te doen plaats hebben ten gunste \an de politiek, die door den gouverneur Augagneur gevolgd wordt, is jammerlijk mislukt. Het plan was om te Tananarivo op Kerstdag eene groote vergadering te houden, waarop eene resolutie moest aangenomen waarbij de vijandige gedragslijn van den gouverneur ten opzichte van de Zending werd goedgekeurd. De bekende advocaat en redacteur Thuillier zou daarbij eene redevoering uitspreken. De man werd echter ziek, zoodat de vergadering niet doorging. De Christenen uit de inboorlingen zagen daarin de hand Gods. Doch Thuillier herstelde en op Zondag 5 Januari werd de aangekondigde vergadering gehouden, die door 1500 menschen bijgewoond werd. Thuillier kwam nu met zijn rede, en betoogde dat de Zending schadelijk werkte, onpatriotiscli' was, enz. Ten slotte stelde hij de resolutie voor, waarbij adhesie betuigd werd aan het optreden van den te Parijs vertoevenden Gouverneur. Al de ambtenaren die in de zaal waren, stemden door middel van opstaan er voor. Een door zendelingen opgeleid doctor Ramisiray vertolkte hierop de rede van den advocaat in de Madagascische taal, en daarna werden de inboorlingen tot teeken van hunne instemming verzocht op te staan. Slechts drie mannen uit de groote massa voldeden hieraan. Men dacht dat de inboorlingen de zaak niet goed hadden begrepen en daarom legde Rimisiray nog eens uit, waarover het ging; doch daarna stonden wederom drie mannen op.

De inboorlingen, schoon niet tot de Christenen behoorende, wisten zeer goed wat zij gedaan hadden, want het drietal dat opgestaan was, werd zóó door hunne volksgenooten beschimpt en voor lafaards uitgescholden, dat de vergadering moest gesloten worden. Het telegram dat naar Parijs melden moest, dat er te Tana narivo eene groote demonstratie ten gunste van Augagneur had plaats gehad, bleef nu natuurlijk achterwege. Het is opmerkelijk, dat ook inboorlingen, die niet tot de Christenen te rekenen zijn, het optreden van den gouverneur zoo ondubbelzinnig afkeurden.

Aan de andere zijde schrijft de Fransche zendeling Ferrand, dat in zijn district lang niet zooveel scholen gesloten werden als verwacht werd. De helft van zijn scholen bleef behouden. Ook blijkt het, dat de vervolging de menschen eer in, dan uit de kerk drijft. Waar hij vroeger slechts 7 a 8 toehoorders kon vergaderen, daar zag hij er nu 25 a-30 opkomen. Ook worden de scholen trouwer bezocht.

Noorwegen. £ e Q adres uit N, Amerika, Gebrek aan predikanten. Eene vrije Theologische faculteit.

Niet minder dan 311 professoren en predikanten der Noorweegsche Luthersche kerk in N. Amerika hebben zich met een schrijven gericht tot hunne moederkerk naar aanleiding van den strijd, die in Noorwegen tegen het moder cisme gevoerd wordt. Dat schrijven luidt aldus: „Wij, die met zoovele hechte banden en vooral door de gemeenschappelijke Luthersche belijdenis met u verbonden zijn, en die met de echte goederen der Luthersche vrije kerk geze gend zijn, hebben de diepgevoelde behoefte het bij uwen waren strijd uit te spreken:

I, dat wij met groote zorg en groote smart waargenomen hebben, dat het fundament der Luthersche kerk en daarmede de grondwaarheden des Christendoms, als de leer van de Godheid van Christus, de ontvangenis van Christus uit den Heiligen Geest en de opstanding uit den doode, in toenemende mate in de Kerk van ons moederland geloochend worden j

3, dat wij van ganscher harte sympathiseeren met dat deel van het Noorweegsche kerkvolk, dat aan het ware Luthersche geloof vasthoudt; en 3. dat het ons gebed is tot God, dat d verrezen en ten hemel gevaren Heiland u de genade schenke, om met toenemende klaarheid en kracht manmoedig voor de instandhouding van het geloof te strijden, voor welken de heiligen verantwoordelijk zijn, en dat de grond is, op welkem wij met Gods genade de kerk gebouwd hebben en nog bouwen, om aldus in staat te zijn de kerk van ons noederland uit het haar dreigend gevaar te redden.

Noorwegen dreigt gebrek aan predikanten te zullen krijgen. Er zijn daar een 600 predikantsplaatsen, doch in de laatste tien jaren waren er geen candidaten genoeg om de opengevallen plaatsen te bezetten. Wat is de oorzaak van het feit, dat steeds minder Noorweegsche jongelieden zich voorbereiden voor de dienst des Woords? In den regel kan men zeggen, dat naarmate het ongeloof toeneemt, ook de lust afneemt om in de Theologie te studeeren. De „Noorweegsche kerkelijke Courant" zegt echter, dat in Noorwegen het afnemen van het aantal studenten in de Godgeleerdheid zijn oorzaak heeft in de kerkorde van de Staatskerk en in den toestand der Theologische faculteit, waardoor de ouders der jongelieden en ook de jongelieden zelve, vreezen moeten, in handen te vallen van leeraars, welke in fundamenteele stukken van de belijdenis der kerk afwijken.

Dat pleit voor het Noorweegsche volk. Doch zou het niet te idealistisch voorgesteld zijn ? Wij meenen van niet. Immers de geloovigen die de Luthersche belijdenis niet willen prijsgeven, hebben de handen ineengeslagen om eene vrije Theologische faculteit te stichten, die uitgaat van hen die op den bodem der Luthersche belijdenis staan. Het is zoo' goed als zeker, dat deze faculteit tot stand komt, en men verzekert dat de sympathie voor een stichting die de .„eigen hulp der kerk" genoemd wordt, groot is. Wij verwachten dat ook uit Noord-Amerika zedelijken finantieele steun voor deze faculteit niet zal uitblijven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 maart 1908

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 maart 1908

De Heraut | 4 Pagina's