GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het DuitsGbe Nationaal-socialisme.

IV.

Oe GtiristelUke Jeugdorganisatle In Dultschland.

Hel Nationaal-socialisme heeft er zich van den beginne aan op toegelegd om de jeugd in zijn rijen I te krijgen. Ook daarin is de N.S.B, een trouwe nai volgster van haar zusterpartij in Duitschland. Men i wierp zich daar ook met alle macht op de jeugd.

Ongetwijfeld is dal van haar standpunt juist I gezien, daai- men zoo rekent met de waarheid van het bekende gezegde-: Wie de jeugd heeft, heeft de I toekomst.

Men gaal daarbij echter heel anders te werk, dan I overigens van „neutrale" zijde meermalen geschied jis, waar men hel uil den treure kon hooren: Ge ; "^oet een kind niet in een bepaalde wereldbeschou- ; ^'ing (c.q. de christelijke) opvoeden, maar het laten I opgroeien, en dan zal het vanzelf later wel tot een [Keuze komen!

Dal was op dal standpunt dan ook zeer ratio- I «el. Want op die wijze was de opvoeding gods­ dienstloos, en dat wilde men feitelijk zoo hebben. Dan kwam men zonder moeite aan het doeL

Maar het naüonaal-socialisme handelt zoo niet. Het gaat uit van beginselen, die hel de jeugd bijgebracht wil hebben, en wil daarmee zoo vroeg mogelijk beginnen. De jeugd moet onder de beïnvloeding en bearbeiding van de partij komen!

Reeds vóór ze de macht gekregen had, was het de N.S.D.A.P. in Duitschland gelukt, een betrekkelijk groot aantal jeugdigen onder haar heidensch vaandel te verzamelen.

Dat is tot op zekere hoogte verklaarbaar. Want er zit in de N.S.D.A.P. = N.S.B|. een element, dat de jeugd aantrekt. Diai is de schijnbare ijzeren consequentie van het beginsel; het radicalisme, dat gepredikt werd en wordt, en in sommige gevallen ook inderdaad toegepast is; n.l. tegenover de tegenstanders, die terechtgesteld, verbannen of geconcentreerd zijn. Itrijgt men echter met partijgenooten te doen, dan wordt het onmiddellijk verloochend.

Na de inbezitneming van de macht, is men er toe overgegaan, om dien invloed uit te breiden en te versterken, en heel de Duitsche jeugd daar onder te krijgen.

Men had in hel nationaal-socialistische kamp een eigen jeugdorganisatie opgebouwd in de zoogenaamde Hitlerjeugd, en nu werd hel parool, dat alle jeugdbonden, die een meer sportief karakter hadden, in de Hitlerjeugd moesten worden opgenomen. Er werd niet naar gevraagd, of men wilde: het werd eenvoudig opgelegd.

Behalve dergelijke jeugdbonden bestonden er echter ook confessioneele, zoowel van proteslantsche als van roomsche zijde. Bij ons is vooral bekend de West duitsche Jongelingsbond.

Toen men er toe overging, om die „neutrale" bonden in de Hitlerjeugd op te nemen, kwam de vrees langzamerhand op, dajt het ook wel eens zoover komen kon, dat de meer kerkelijke bonden en jeugdvereenigingen in het zelfde lol zouden deelen.

Plechtig verzekerde men echter, dat die vrees volkomen ongegrond was. De „rijksbisschop" in hoogst eigen persoon gaf deze verklaring af, en men was weer gerustgesteld.

Heel spoedig zou echter ook voor de zooveelste maal weer blijken, hoeveel men op plechiige verzekeringen van die zijde rekenen kan. Want er verliepen niet eens weken over — hel duurde maar enkele dagen — toen dezelfde „rijksbisschop" de jeugdbonden overgaf aan den algemeenen jeugdleider Baldur von Schirach, zoodat ze gewoon werden opgenomen in de Hitlerjeugd.

Men was door die handelwijze, zooals te begrijpen valt, zeer verrast, en bracht bezwaren in en protesteerde, maar alle pogingen om het gebeurde ongedaan te maken, faalden. Het was juist de bedoeling geweest om de leiding der confessioneele jeugdbonden voor een fait accompli te plaatsen, waartegen geen maatregelen te nemen waren.

Met heel veel moeite werd ten slotte bereikt, dat de confessioneele jeugd een avond in de week mag bijeenkomen, en dan uitsluitend tot het bespreken van onderwerpen van religieuzen aai'd. Alles, wat maar eenigermate naar politiek vooral, maar ook naai- opvoeding in het algemeen riekt, is verboden; de opvoeding behoort bij de Hitlerjeugd thuis!

Het is dan ook niet geoorloofd zich bij dit confessioneele jeugdwerk aan te sluiten voor men den leeftijd van achttien jaar heeft bereikt. Wie zich vóór dien leeftijd bij een jeugdorganisatie aansluiten wil, moet zich bij de Hitlerjeugd voegen.

En welk een geest daar heerscht, is duidelijk. De leider er van heeft verklaard, dat de weg van Rosenberg ook de weg der Duitsche jeugd is. De jeugd zal dus opgevoed worden in de leer, die ze tracht terug te voeren tot het oude Germaansche heidendom. Ze zal er op gewezen worden, dat het oude Evangelie uit den tijd is, en dat de tijd is aangebroken, dat het door een nieuwe mythe wordt vervangen, die in deze twintigste eeuw opgekomen is; door de mythe van „bloed en bodem", van de verheerlijking van hel Duitsche ras en van den Germaanschen geest.

Hoe de leider er van tegenover het Christendom staat, kan blijken uit een citaat van een door hem gehouden redevoering, waarin hij over het Centrum spreekt:

„Maar ik geloof, mijn medestrijders en medestrijdsters, dat, wanneer hel Centrum Gode zoo welgevallig was, als het steeds beweerd heeft, de Almachtige niet geduld zou hebben, dat hel nationaal-socialisme dit Centrum sluksloeg. Hel heeft er veel meer van, dat de almachtige "Heer aan Wien ook wij gelooven en Dien ook wij belijden, niets met hen te doen wil hebben, die tezamen met marxistische volksverraders eens hun eigen vaderland in den steek lieten, en die tezamen met landverraders en misdadige elementen een politiek van willekeur, brutaliteit en terreur tegen de nationaal-socialistische beweging dreven".

In zulk een gedachtenwereld zal de jeugd nu worden opgevoed, in den echt heidenschen geest, de anti-christelijke theorie van Rosenberg, en door een leider, die eenerzijds verklaart te gelooven aan den almachtigen God, en anderzijds Rosenberg wil volgen, en aan het slot van zijn rede zijn „belijdenis" uitbrvdt van zijn geloof aan „Duitschland, ons ©euwig Duitschland!"

"We staan hier dus voor deze feiten, dat het nationaal-socialisme alles, wat er aan jeugdbonden en jeugdwerk bestond, heeft stukgeslagen, vernield en den weeropbouw er van onmogelijk gemaakt.

Het wil niet, dat de jeugd wordt onderwezen in de beginselen van het "Woord des Heeren in politiek en maatschappelijk opzicht. Dat wil het verhinderen; het wil ze in zijn eigen staatkunde ea maatschappijleer opvoeden.

En men houde dit in het oog:

De Duitsche christelijke jeugdbonden waren principieel niet zoover voortgeschreden, als bij ons met het jeugdwerk het geval is. Behalve aan principiëele opvoeding werd ook nog veel gedaan aan ontspanning.

Maar wanneer reeds het Duitsche nationaalsocialisme zulke jeugdbonden heeft opgeheven en verboden, behoeven we dan te vragen, wat er met het vereenigingswerk en jeugdwerk ten onzent geschieden zou, ALS eens de N.S.B, de macht kreeg, daar deze bonden van nationaal-socialistisch standpunt gezien nog veel gevaarlijker zijn, dan de Duitsche waren? Want ze voeden bewust op in de Christelijke wereldbeschouwing, waar het nationaal-socialisme beslist vijandig tegenover staat ondanks zijn schijnbaar Christelijke leuzen en frasen.

Laat ons niet denken: Hel kon nog wel meevallen! Want hel zou niet meevallen!

Dat hebben velen in Duitschland ook gedacht, en ze zijn bitter ontgoocheld, nu het te laat is!

ALS de N.S.B, de macht kreeg, dan zou ze zonder genade een einde maken aan al ons jeugdwerk. Dan was het gedaan met onzen Jongelingsbond en onze jongelingsvereenigingen en haar arbeid; gedaan met hel werk van „Bouwen en Bewaren"; gedaan met onze knapen- en meisjesvereenigingen. En niet alleen met de onze, doch evenzeer met die van de Chr. Geref. broeders en met het Ned. Jongelingsverbond en den Herv. Bond op Geref. grondslag en wat er aan christelijke jeugdarbeid moge beslaan. Ze zou alles „stukslaan", zooals men het „Centrum" in Duitschland „stukgeslagen" heeft.

Laten wij daarom op onze hoede wezen, nu het nog niet te laat is!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 december 1935

De Reformatie | 8 Pagina's

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 december 1935

De Reformatie | 8 Pagina's