GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Weleerw. Hooggeleerde heer.

Het trekt de aandacht, hoe U mij in den laatsten tijd met een zekere voorliefde in uw kerkelijke perspolemiek ^) zoekt ^) te betrekken, en dit terwijl mij geen blad ter beantwoording meer ten dienste staat 3). Eerst in het nummer van 5 Juli 1.1., met noemen van mijn naam *). Nu weer in het nummer van 19 Juli 1.1. zonder mijn naam als een uit^) „eenige bitterheid in 't hart" geboren aanvulling, zooals U het zelf meedeelt, in een persstukje gewijd aa.n de benoeming van dr G. C. Berkouwer als buitengewoon hoogleeraar aan de V.U.

Nu moet ik het in zeer ernstigen twijfel trekken, of dergelijke nog al persoonlijke invectives '^) v/el geheel passen in het raam van den tegenwoordigen critieken tijd''). Mij althans veroorlooft mijn verantwoordelijkheidsgevoel niet op een dergelijke polemiek in te gaan ^). Ook schijnen mij de zaken, waarover het gaat, minder geschikt te zijn voor een publieke gedachtenwisseling 8) en ik laat het gaarne en met goed vertrouwen aan de bestuurders van onze Theol. Hoogeschool over te beoordeelen, of het oorbaar is, zaken uit besloten vergaderingen aldus in het publiek te brengen 1").

Dat ik desniettemin U bij dezen moet verzoeken dit mijn schrijven, zoo mogelijk in het eerstvolgend nummer 11) van uw blad op te nemen, heeft tweeërlei reden. Allereerst om te voorkomen, dat men zou meenen, dat uw aanvallen op mij mij zouden zijn ontgaan i^). Doch vooral om U en ieder, die er belang in stelt, te verzekeren, dat ik mij niet bewust ben, ooit eenige copie.... laat staan „opponeerende" i^) of „curatoriale stukjes"")... ongeteekend aan e enig blad, ook niet „aan het persbureau van dr V. d. Vaart Smit" geleverd te hebben, of zelfs maar met het verzoek of-ook maar in de verwachting, dat zulk een copie „ongeteekend" zou worden geplaatst i»). Deze laatste mededeeling schijnt mij niet overbodig te zijn, om zonder twijfel, naar ik vertrouw, ook door U niet gewenschte legendevorming te voorkomen 18).

U bij voorbaat dankend voor de plaatsing Uw dv.,

W. A. VAN ES.

Gemakshalve geef ik mijn antwoord in enkele aanteekeningen bij de plaatsen, waar ik een cijfer in den tekst invoegde.

1) In den laatsten tijd voert ons blad zoo goed als geen „kerkelijke perspolemiek". Wat het daaraan nog geeft (Catechismusbijlage) is antwoord op polemiek. Vroeger was 't grootendeels ook zoo: antwoord op door dr v. Es gesteunde of ook zijnerzijds geopende polemiek. Geen legendenvorming!

2) Dit is een vergissing; het ééne geval (19 JuU) lag zóó maar voor de hand.

3) Is geen bezwaar, want wie zelf door ons blad is bestreden, kan daar het woord krijgen. Hoeveel personen, die zelf geen blad hebben, zijn door inzender wel bestreden?

4) Dat had niets met polemiek te maken, ook niet wat de bedoeling betreft. Toen ik in verband met de teekenen der tijden (radio op het perron te Leeuwarden) ook dr v. Es (als voormalig predikant aldaar) noemde, beteekende dit alleen maar: wat is er in korten tijd veel veranderd. Vanwaar die onnoodige geprikkeldheid ?

5) „Uit" is wat anders dan „met". Niet „uit" bitterheid schreef ik, doch uit de bedoeUng, klaarheid te brengen, ter zuivering voor de toekomst. Dit „uit" berust op misverstand.

6) Geen enkel invectief gebruikt, slechts publieke feiten gereleveerd.

7) De tijd is altijd ernstig geweest, ook toen dr v. Es schreef aan het bureau van dr v. d. Vaart Smit. Toen werd al gepraat over evacuatie e.d. Overigens toont ons blad te rekenen met den toestand; zie onder 1).

8) Daarin zijn we het dus eens.

9) Intusschen is ze door inzender geopend, — althans voor wat Kampen betreft.

10) Uit besloten vergaderingen is door mij niets gereleveerd. Al wat ik opmerkte was publiek (zie Acta, persverslagen, plus publicaties van dr H. W. v. d. Vaart Smit's bureau).

11) Is- aan voldaan.

12) Zie voor die „aanvallen" onder 4).

13) 't Was wel degelijk opponeerende copie. De zesde hoogleeraar te Kampen is „thans" nog niet benoemd. Derhalve: niet van de baan gegaan. Wat inzender aan het persbureau dr v. d. V. S. schreef, begaf zich zeer stellig in critiek op de zaak zelf, die alsnog aanhangig was. 't Was niet noodig, vond dr v. Es. Thans heeft Amsterdam wel uitbreiding. Dezelfde curator, die Kampen's verlangen bestreed, laat thans, nu het de V.U. betreft, niets van zich hooren. Van de V.U. is hij nog curator.

14) „Curatoriaal" beteekent ditmaal: „van de hand eens curators".

15) Is ook niet beweerd. Beweerd is alleen, dat de copie ongeteekend was. Het heeft eenige weken gekost, eer dr v. d. V. S. met den naam van zijn correspondent voor den dag kwam. Hij moest eerst weten of het mocht. Een bewijs, dat de onderteekening z.i. „fragUch" was. Ds Veldkamp schreef het stuk toe aan het persbureau zelf, en liet dit tot nu toe onveranderd, hoewel dr v. d. V. S. tegen ondergeteekende, die ds V. geloofde, fel in 't geweer kwam, deswege...

16) Juist door de onjuiste beweringen in dr v. Es' niet geteekende copie te weerspreken, heb ik legendenvorming helpen voorkomen. Verheugen we ons, dat ditmaal inzender en ik in dit verlangen elkaar ontmoeten.

K. S.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 augustus 1940

De Reformatie | 8 Pagina's

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 augustus 1940

De Reformatie | 8 Pagina's