GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

“Getuigenis”

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

“Getuigenis”

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Eenige weken geleden ontvingen we een „getuigenis" van den kerkeraad der Prot. Ref. Church te Hamilton in Canada, met verzoek tot plaatsing. Omdat daarin de redacteur van een ander blad betrokken werd, meende ik goed te doen, het stuk aan dézen te doen toekomen, en voor wat ons eigen blad betrof, te volstaan met wat de kerkeraad tn het algemeen te zeggen had, afgezien van andere personen of redacteuren. En dan alleen daarover iets op te merken.

Inmiddels is door een abuis dit stuk reeds in ons nummer verschenen zonder mijn medeweten; voor den tekst verwijs ik naar bl. 156. Nu door dit abuis ons blad zich heeft ingelaten met enkele détails, waarover het tot nu "-toe, ik geloof: wijselijk, zweeg, moet ik wel iets toevoegen aan mijn eerst voorgenomen opmerkingen:

a) Over Hudsonville en andere plaatsen en over wat daar een dominee of kerkeraad zegt. weet ik met zekerheid niets; Ik onthoud me dan ook van elk oordeel, en meen. dat ..van twee kanten hooren" voorwaarde Is voor ieder, die in beoordeeling vrtl treden of doen treden.

b) In mijn houdmg tegenover de Prot. Ref. Churches als officieel lichaam Is niets veranderd; in mijn adviezen aan onze emigranten, die ik overigens met verdriet zie vertrekken, is evenmin iets veranderd.

c) Elke andere (d.w.z. van mijn vroegere adviezen

afwijkende) raadgeving aan onze emigranten acht ik, zoowel voor mijzelf, als voor ieder ander, onjuist; voor mijzelf, óók al, omdat ik, als een der deputaten voor correspondentie met buitenlandsche kerken, heb te eerbiedigen wat deze deputaten deden, en heb af te wachten, wat op hun brief, die reeds lang geleden Is meegegeven aan de door mij hooggewaardeerde amerikaansche predikanten Kok en De Jong, officieel zal geant-"woord worden door de generale synode van de Prot. Ref. Churches; en dan kalm mede heb te wachten op wat de gezamenlijke deputaten zullen rapporteeren aan onze eigen generale synode, die niet op indrukken-van-eenoogenblik heeft af te gaan; noch zich moet blind kijken op wat officieus geschreven wordt van een of andere zijde.

d) Indien dus ooit aan emigranten later iets anders zou te raden zijn dan tot nu toe mijnerzijds geschied is, zou ik officieele nieuwe besluiten moeten kennen van de In generale synode vergaderde Prot. Ref. Churches, waarin deze dan officieel zouden blijken een sta-in-den-weg te stellen voor degenen, die zich houden aan de drie formulieren van eenigheid; wij houden ons daaraan, en doen niet aan interpretatie-geknutsel, noch aan een dogmatistische sohematiseering, die zich aanstelt, als ware ze bevoegde kerkelijke binding of bevoegd tot het opleggen en doen opleggen eener zoodanige binding.

e) Zijn er geëmigreerde leden van onze kerken, die meenen, dat een bepaalde plaatselijke kerkeraad inzake leer of tucht ingaat tegen Schrift en belijdenis, dan hebben ze zelf een pen. en een mond, en kunnen — ze hebben in Nederland meerendeels óók getoond, dat ze wat wisten te zéggen — trachten, "door betere voorlichting een zegen te zijn voor hun omgeving; dat is beter, dan het hoofd te leggen in een strop van de Chr. Ref. Church, waarvan bij voorbaat al duidelijk is, dat die strop officieel wordt gebruikt; een minder kwaad cureert men niét door een grooter kwaad als goed te bezweren voor God en menschen.

f) Het is mij bekend, dat in een orgaan van Prot. Ref. leiding dingen zijn gezegd over onze kerken en onze leer, die ik onjuist en onrechtvaardig acht. Maar met hetzelfde recht, waarmee ik tot een Amerikaan zou zeggen: u moet wat u in , , De Roeper" of in , , De Reformatie" leest, niet verwarren met de leer van onze kerken, mogen de Prot. Ref. Churches tot mij zeggen: u moet niet, wat in een blad van onze kringen, hoezeer ook door u hooggewaardeerd; geschreven is, verwarren met de besluiten en bepalingen van onze kerken; wacht maar eens rustig af, wat onze synode uw deputaten zal antwoorden.

g) In mijn respect voor wat Rev. Hoeksema is, en wrocht, wordt, door wat ik als misslag van zijn orgaan The Standard Bearer zie, geen deuk gebracht. Ik was tevreden en dankbaar, toen hij, onder vele getuigen, aan het eind eener niet geheime conferentie van drie dagen, nadat ik van mijn overtuiging op ondubbelzinnige wijze, en met vele argumenten had rekenschap gegeven, concludeerde: dat is gereformeerd. Aan Rev. Ophoff, die daarna in de auto nog één vraag stelde, heb ik aangeboden, die vraag op schrift te stellen; ik zou ze dan met genoegen in , , De Reformatie" beantwoorden.

h) Van Rev. Ophoff vernam ik sinds niets meer. Wat hij schreef over onze kerken en leer acht ik theologisch ondeugdelijk en zakelijk onjuist; en ik mis daarin een weerlegging van mijn óók door hèm aangehoorde argiimenten; ik ga daar echter niet meer op in, want we kunnen niet altijd herkauwen; er moet geduld zijn, maar dan van twèè kanten.

i) Ik denk er niet over, een wig te drijven tusschen den eenen en den anderen voorganger in de Prot. ilef. Churches. Het woord is nu aan hmi synode; en ik wou niet graag iets doen, dat aan Rev. Hoeksema den indruk zou kunnen geven, hetzij, dat ik zijn conclusie, hierboven vermeld, vergeten was, hetzij dat ik langs niet-publieken weg me zou willen mengen in meeningsgeschillen ten zijnent; daarvoor bewaar ik trouwens veel te mooie herinneringen aan hem en zijn kerken.

j) Gehandhaafd wordt dus mijn advies: sluit u aan, emigranten, bij de Prot. Ref. Churches; laat uw aanmelding niet afhangen van wat een blad schrijft, maar van wat de kerkeraad, bij wien ge u meldt, u op uw eerlijke verklaring van gevoelen antwoordt; hebt gij bezwaren, of ontmoet ge ze, geef dan niet toe aan de nervositeit, waaraan zoowel aan deze als aan de overzijde van den oceaan de duivel probeert de kerken te laten ondergaan in een afschuwelijke probleemverhaspeling, en een miserabel door-elkaar-halen van particuliere uitlatingen én officieele en openbare kerkelijke normgevlng en geschiedschrijving.

k) En wacht heel rustig op wat de synode der Prot. Ref. Churches zal antwoorden op hetgeen onze deputaten in opdracht onzer eigen synode hebben geschreven. Want:

l) honderd persartikeltjes, van welke zijde ook, leggen niet zooveel gewicht in de schaal als de ééne duidelijke uitspraak van de synode der Prot. Ref. Churches aan die van ons: dat dogmatische verscheidenheid iets anders is dan confessioneel geschil. Dat hebben de Prot. Ref. Churches trouwens zelf moeten toeroepen aan de uitwerpsynode, die Rev. Hoeksema mishandelde; dat hebben wij volgehouden tegenover een diplomatie, die ons zelf kwalijk bejegende door vonnissen, die hun officieelen tekst tegen zich zullen hooren getuigen, en dat moeten ook onze emigranten maar kalmpjes voorhouden aan zichzelf en anderen .Wordt niet haastig omgevoerd door allerlei wind van krantengeschrijf en onder-onsjes, maar wast op in de kennis van belijdenisgeschriften en openbare norm.en, die op kerkpapier staan.

m) In dit raam betuig ik aan den kerkeraad van Hamilton mijn meeleven en warmen groet. Alsmede aan onze emigranten, aan wie ik alleen maar raden kan: volg den kerkdijken weg, en schrijf geen brieven naar particulieren in Nederland, over zaken, die zij op een afstand toch niet kunnen controleeren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 11 februari 1950

De Reformatie | 8 Pagina's

“Getuigenis”

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 11 februari 1950

De Reformatie | 8 Pagina's