GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

KERKNIEUWS

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

(Om tijd en onnoodige moeite te besparen, verzoekt de Redactie berichtjes voor deze rubriek rechtstreeks naar de administratie in Goes te zenden.)

Aangeno men naar: Gromngen: A. Jagersma te IJmuiden.

Bedankt voor: Murmerwoude-Oenkerk: Joh. de Wal te Rijnsburg.

— PROPAEDEUTISCH-EXAMEN. Geslaagd voor het propaedeutisch-examen de heer C. J. Smelik, Jan van Arkelstraat 66, Kampen.

— DS H. SCHOLTE te Nieuwleusen moet op doktersadvies voorloopig minstens 3 maanden bedrust houden.

— RIJNSBURG. De Raad der Geref. Kerk te Rijnsburg heeft besloten voortaan de huwelijksbevestiging te doen plaats vmden, volgens het huwelijksformulier, in de vergadermg der Gemeente, zooals deze geroepen is samen te komen tot den dienst des Woords en der gebeden op den Dag des Heeren.

Dezelfde kerkeraad besloot tevens de tot nu toe pla^atselijk gebruikelijke z.g. bid-en dankdagen in de week af ' te schaffen en voortaan op den Dag des Heeren, aan deze tot nu toe gebruikelijke bid-en dankdagen voorafgaande of daaropvolgende, de bijzondere stoffelijke nooden tn Woorddienst en gebeden te gedenken.

KOKX VEBSJLAG van de vergadermg van Deputaten voor de Zending onder heidenen en Mohammedanen, gehouden te Zwolle op 11 Jan. 1951.

1. Bij afwezigheid van den voorzitter opent de Assessor, Ds Visée, de vergadering.

2. Enkele fmanciëele aangelegenheden worden geregeld, o.a. inzake den aankoop van een schrijfmachine.

3. Ingekomen stukken:

a. een schrijven van de Hendr. de Cockstichting i.v.m. de uitgave van „De Geopende Deur"; een beslissing hierover wordt uitgesteld tot ook de voorzitter aanwezig is;

b. een gestencild stuk van de Priesche Zendingsdeputaten, behelzend een verdediging van het aanvatten van het zendmgswerk op West-Borneo; dit stuk zal nader onder oogen worden gezien, nadat meerdere exemplaren ontvangen zijn van de Friesche Deputaten;

c. de waarnemend voorzitter doet mededeeling van een door hem ontvangen brief van de Chr. Ref. Board of Missions in Noord-Amerika inzake een in Mei of Aug. 1951 te houden Intern. Geref. Zendingsconferentie; overeenkomstig het bepaalde op de Synode van 1905, Acta, art. 42, besluiten Deputaten, gezien het feit, dat de Amersfobrtsehe Synode 1948 besloot niet deel te nemen aan de

zgn. Oecumenische Synode van Amsterdam 1948, van welke de oprichting van genoemden Intern. Zendingsraad uitgaat, aan deze Conferentie geen medewerking te verleenen:

d. van de Part. Syn. van Groningen een schrijven, behelzend de vraag wat het oordeel is van de Deputaten inzake de , , afloopende zendingstaak op Oost-Soemba"; zal geantwoord worden, dat deze zaak bij Deputaten in bespreking is en dat zij daarover hopen te rapportèeren aan de e.k. Generale Synode.

de e.k. Generale Synode. 4. Ds Bremmer deelt mee, dat de kerkeraad van Zwolle een brief ontving, waarin bericht werd, dat een bedrag van 16000 roepiah (f 8000.—) voor den zendingsarbeid werd geschonken, ter besteding voor een bijzonder doel, buiten de gewone begrooting voor 't zendingswerk om; hiervan wordt met groote dankbaarheid kennis genomen.

5. Ds de Vries deelt mede, dat hij raet Ds Wlelenga Deputaten heeft vertegenwoordigd bij het vertrek van Ds Agema.

6. Met br. Van Egmond te Hlllegom, door den kerkeraad van Zwolle benoemd voor den Schooldienst op Oost-Soemba, zal vóór zijn vertrek D.V. een bespreking plaats hebben.

7. Ben aanvang wordt gemaakt met de bespreking van de vraag: „loopt de zendingstaak op Soemba af, c.q. is deze in feite niet reeds afgeloopen? " Nadat verschillende Deputaten hun meening hierover hebben kenbaar gemaakt, wordt aan Ds Kapteyn verzocht de opgestelde nota's en het besprokene in een memorie samen te vatten, opdat op de volgende vergadering van Deputaten zoo mogelijk oyer deze aangelegenheid een advies kan worden opgesteld voor de e.k. Generale Synode.

8. Na dankgebed van Ds Veltman sluit de waarnemend voorzitter de vergadering.

Namens Zendlngsdeputaten,

H. VELTMAN, 2e scriba.

— TOELICHTING CORPSLIED, VIII.

17. Regel 8, 2e couplet: xpollt (vgl. „Vindlcat atque Polit"): aber, s. v. polio, 248, ausputzen, zieren; expolire allquem et hominem reddere, einen ausmustem una zum manne machen; doctrinis (!) allquem expolire, unterrichten; het begrip staat in de omgeving van quadrare; Cicero spreekt van een oratio quadranda (zie bedoeld Reformatie-artikel) en ook van de expolitio orationis, inventl. Expolitio als schema rhetorum, est explicatlo seu variatio ejusdem sententiae, verbis commutatls. —• Inzake de veirwantschap van polire met quadrare, denk aan ae opmerking hierboven, over caementa die oppouuntur pllarlbus; deze zijn zoowel van polire aJs van quadrare object. Ook In den bijbel (Vulgaat) trouwens: olire in 3. Reg. i-1 Kon.) 6 : 36; 1 Par. 22 : 2; Jer. 46 : 4 (lansen wet­ ten!); (Baruch 6:7); (1 Macc. 13:27). Het citaat, boven, opm. 10, bedoeld (Godescalc d' Orbais) noemt in één adem de praedlcaten: xcldat quadret pollat decoret comat consolidet. Vandaar, bij Faber, 204, s. v. (pilo), 205 (pilare): ufgemauerter pfeiler von quadersteinen (vgl. Hierboven, opm. 5). — „In solidum", zeer bekende uitdrukking in verband met een wandelend citaat uit Cyprlanus (episcopatus unus est, cuius a singulis in solidum pars tenetur); hier bedoeld in den zln van: antz und gar völUg (Faber, die verwijst naar: ulla in solidum mihl dona dedenmt, 667),

18. Regel 1, 3e couplet: lapis angularls, „hoeksteen", Vulgaat Job 38. a. 6. dimisit lapldem angularem; Isaiae 28. d. 16. Lapldem probatum, angularem; Ephes. 2. d. 20. ipso summo angulari lapide; 1. Petr. 2. b. 6. lapldem. summum angularem. Men behoeft maar te denken aan de „steen-theologie" (vgl. Gustav Stahlin, Skandalon), en asm Daniels visioen van uit den berg losgewrlkten steen, die zelf een groote berg geworden is, en aan het citaat, zie boven, van Godescalc d' Orbais, etc. etc, om te weten, waarom in het kader van dit vers (tempel-hoeksteen, quadratle, levende steenen, gebouwd op den hoeksteen), de lapis angularls wordt genoemd. En waarom met Christus besloten wordt, en in den gebedsvorm, na de indlc^itlvi der eerste coupletten. Genoemde bijbelplaatsen zeggen trouwens alles.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 3 februari 1951

De Reformatie | 8 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 3 februari 1951

De Reformatie | 8 Pagina's