GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

10 resultaten
Filteren
A. BRUMMELKAMP
Breedheid van de „versmalde gemeente”

Breedheid van de „versmalde gemeente”

uit de geschiedenis van onze Theologische Hoogeschool heriimert men zich het geschrift: „De bede van Salomo om wijsheid en wetenschap inwijdingsrede, uitgesproken te Kampen, op den 6en December 1854, bij gelegenheid van de opening der Theologische School van de Christelijke Afgescheidene Gereform ...

De Reformatie
T. P. DE HAAN
S. VAN VELZEN
A. BRUMMELKAMP
H. DE COCK
K. S.
212 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Classe ’s-Gravenhage. Ds kerkeraad der Gereformeerde Kerk te 's-Gravenhage bericht, dat de vergadering der classe 's-Gravenhage van 3 September is uitgesteld tot Dinsdag 17 September a.s.Namens den kerkeraad voorn..C. LioN CACHET, scriba.Vergad ...

De Heraut
C. LION CACHET
A. BRUMMELKAMP
314 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Axel A, Zondag 15 Aug, werd de tot ons overgekomen Herder en Leeraar Ds, J, H. Lammertsma des voormiddags tot zijn dienstwerk ingeleid door zijn zwager Ds. S. O. Los van Nieuweroord, naar aanleiding van Maleacbi 2 : 7. Aan het einde der Godsdienstoefening werd Zijn Eerw. door de Gemeente staande ...

De Heraut
M. VAN DEN OUDEN
L. LINDEBOOM
H. FRANSEN.
S. VAN HEEMSTRA
F. A. V. D. HEYDEN GZN
A. BRUMMELKAMP
1155 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De classis 's-Hertogenbosch heeft in hare vergadering van 2t Juli 1909 praeparatoir onderzocbt en met algemeene stemmen beroepbaar verklaard in de Geref. Keik den heer A Tnielen Tiieol. cand. te Vrijhoeven-Kapel, N.-Brabant.Namens de classis: A. BRUMMELKAMP, scriba, De classi ...

De Heraut
A. BRUMMELKAMP
DR. R. W. GROSHEIDE
J. J. KOOPMANS
B. B. VAN DEN HOORN
W. VERHOEF NZ.
888 woorden
Wezen we er onlangs op,

Wezen we er onlangs op,

Amsterdam, 15 Januari 1909.Wezen we er onlangs op, naar aanleiding van de blijde tijding, dat onze Koningin in gezegende omstandigheden verkeerde, hoe noode door ons b^ de ofEcieele mededeeling , de vraag om de voorbede der Kerken gemist werd, des te meer verheugt het ons, dat de Raad der ...

De Heraut
DE GEREF.
HEEMSKERK.
A. BRUMMELKAMP
M. NOORDTZIJ
486 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

WERKENDAM, 20 Juli. Na enkele weken van spanning verblijdde de Heere onze gemeente weder, doordat Ds. J, Osicga voor het ontvangen beroep bedankte. L.l. Zondag werden de banden der gemeenschap opnieuw versteikt en toonde èa predikant èn gemeente elkaar hunne wederzijdsche liefde en waardeering. ...

De Heraut
M. UIJTENHOUDT.
DE WAAL
A. VAN DIJK
A. F
DERKSEN
A. BRUMMELKAMP
G. L. GORIS
1149 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Zondag 6 Nov. j.I. nam onze geachte leeraar bij zijn vertrek als geestelijk verzorger aan het Chr. Sanatorium te Zeist, afscheid van de Geref. kerk Zaandam B, naar aanleiding van 2 Thess. I : 3, 43. Aan het einde zong de gemeente, na door een der Br. Ouderlingen en door Ds. W. Breukelaar alsmede ...

De Heraut
H. DE BRUIJN
G. H. SLEGT
A. BRUMMELKAMP
2256 woorden
Gereformeerde Schoolbond.

Gereformeerde Schoolbond.

Het Bestuur van den Gereformeerden Schoolbond te 's Gravenhage, heeft met groote belangstelling kennis genomen van de ernstige moeilijkheden, waarin de Kencheniusschool verkeert. Door de bestuurders dier school om raad en voorlichting gevraagd, hebben wij met de meeste nauwlettendheid alles nageg ...

De Heraut
C. ORANJE
A. BRUMMELKAMP
H. DE WILDE
405 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vergadering van de classis Zutphen te Winterswijk, op 13 Mei 1903.Uit het onderzoek der lastbrieven blijkt, dat Doetinchem een br. diaken afgevaardigd heeft, waarmede de classis, wegens voldoende rede nen, genoegen neemt; en voort, dat Homberg niet vertegenwoordigd is.Omtrent Essen ...

De Heraut
A. J. TENKINK.
W. B. RENKEMA
A. BRUMMELKAMP
H. J. ALLAART
H. Mouw
Ds
J. G. BALHUIZEN
Ds. H. MEIJER
2455 woorden
Het uitgevallen stuk.

Het uitgevallen stuk.

Gelijk men zich herinnert was uit de Correspondentie over het ontslag van den heer Lohman één stuk van bcteekenis uitgevallen. Het was een schrijven van Curatoren aan Directeuren, waarvan men gemeend had, dat pubhcatie zonder toestemming van Curatoren niet aanging, onderwijl men verzuimd had dat ...

De Heraut
B. VAN SCHELVEN
A. BRUMMELKAMP
5852 woorden