GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

8 resultaten
Filteren
A. DE GEUS
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Drietal te: Arnhem, H. S. Bouma te Leeuwarden, Dr S. P. Dee te Dwitigeloo, en J. A. Tazelaar te Haarlemmermeer O. Z.Tweetal te: Delft, F. C. Meijster te Rotterdam en W. J. Veklers te Rottevalle.Beroepen te: Bunsclioten (A), P. Hekman te Gorredijk. Rozenburg, J. ...

De Reformatie
A. DE GEUS
732 woorden
Officieele Gerichten.

Officieele Gerichten.

De Weleerw. Zeergel. heer Dr. T. Hoekstra, van 's-Hertogenbosch, heeft de benoeming als hoogleeraar aan de "Tbeologische School aangenomen, A. DE GEUS, Syn. Seer.De Lemmer, 29 Oct. 1913.Kort versbig van de Vergadering der Classis 's-Hertogenbosch, gehouden 16 Oct. 191a. ...

De Heraut
A. DE GEUS
Syn.
H
DEKKER
733 woorden
Officieele Bercihten.

Officieele Bercihten.

Classis Breukelea. Vergadering der classis Breukelen D.V. op de gewone plaats te Breukelen op Donderdag 26 Nov. a.s. des voorm. te 9 ure.Punten voor het agendum worden ingewacht vóór 6 Nov. a.s. bij den eerstondergeteekende. De kerkeraad van Wilnis met de sa ...

De Heraut
W
A. WILLEMSE
A. HoGERWERF
A. KOLLAARD
P. VAN HARTINGSVELDT
H. MEULINK
P. WILSCHUT
A. DE GEUS
203 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Ondergeteekende maakt bij dezen aan de Geref. kerken in Nederland bekend, dat tot hoogleeraren aan de Theologische school te Kampen benoemd zijn: Dr. J. Ridderbos, van Bussum en Dr. B. Wielenga, van Amsterdam.A. DE GEUS, syn.-scriba.Generale Synode der Geref. Kerken. In de Noorderke ...

De Heraut
A. DE GEUS
608 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Hulpbehoevende Kerken in Zuid-Holland (N. en Z. gedeelte).Vergadering van Deputaten D.V. Maandag 12 Augustus te Rotterdam, Hovenierstraat, 11I/3 uur.W. B. RENKEMA, waarn. secr.Renkum, 3 Aug. 1907.Na ruim driejarigen arbeid nam onze leeraar, Ds. R. de Jager, Zondagavond ...

De Heraut
W. B. RENKEMA
M
V
D
LUGT
J. HESSELS
Praeses
Zwolle.
T
NOORDEWIER
Assessor
Meppel.
A. M. DONNER
A. DE GEUS
Adj
648 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Aan de Kerkeraden van de Gereformeerde kerken in Nederland. Het is aan „Deputaten" van deze kerken „voor de correspondentie met de Hooge Overheid" bij opzettelijk ingesteld onderzoek, gebleken, dat de circulaire d.d. 21 Maart door den heer Directeur van het Centraa ...

De Heraut
M. NOORDTZIJ
SCHEPS
V.D.M. A. BRUMMELKAMP.
W. H. GISPEN JR.
DR. H. H. KUYPER.
A. DE GEUS
P. N. KRUIJSWITK
DR. J. HANIA
785 woorden
Officieele Berihten.

Officieele Berihten.

De Kerkeraad der Geref. kerk te Eernewoude geeft door dezen bericht, dat op 21 Febr. 1.1., met toestemming en medewerking der Classis Leeuwarden, de Geref. kerk alhier is openbaar geworden. AVegens ongesteldheid van Ds. J. Wisse van Garijp, werden, onder leiding van Ds. J. Kooi van Bergum, ouderl ...

De Heraut
J. A. DE HAAN.
W. R. TOERING.
D. KOFFIUBERG.
H. C. VAN DEN BRINK
P. DE ROOS
A. DE GEUS
H. C. V. D. BRINK
P. N. KRUYSWYK
A. VAN ANDEL
1342 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

CLASSEN. Classis Heerenveen. De Classis Heerenveen brengt ter kennis van de Gereformeerde kerken, dat in hare vergadering van 7 Februari 1900 praeparatoir is geëxamineerd de Candidaat Homme Jeip Heida van Mildam en door haar als prop ...

De Heraut
A. DE GEUS
L. G. GORIS
J. DUURSEMA
C. W. E. PLOOS VAN AMSTEL
Dr. H. BAVINCK
181 woorden