GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
Officieele Berichten

Officieele Berichten

DEVENTER, 21 Juli. Heden nam onze geachte leeraar de Wel-Eerw. heer Ds. A. Brummelkamp afscheid van de gemeente, naar aanleiding van 1 Petri 5 : 10—11. Zes jaren mocht Z.Ew. hier met kennelijken zegen arbeiden. Mocht het den Heere behagen, om zijnen dienaar ook tot een rijken zegen te stellen in ...

De Heraut
A. A. v. D. BERG
Scriba
80 woorden
Officieele berichten uit de Ned Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ned Geref. kerken.

De kerkeraad der Ned. Geref. kerk van Nieuw Loosdrecht maakt door dezen bekend, dat als scriba is opgetreden de heer J. Daams, weshalve de kerkeraad verzoekt alle brieven en stukken, voor hem bestemd, aan genoemden heer J. Daams te adresseeren.Namens den kerkeraad voornoemdJ. FLOOR, ...

De Heraut
J. FLOOR
Voorz
J. DAAMS
Scriba.
H KOK
Scriba
89 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Mei verhorting uit het KeMlad van 10 f an. 1896. RAPPORT.OPLEIDING. Z. S.Deputaten »voor het brengen van meerder eenheid in de opleiding van Dienaren des Woords" brengen hiermede ter kennis, dat hun rapport D. V. de volgende maand ter perse gaat bij de ...

De Heraut
Dr. H. FRANSSEN
Scriba
171 woorden
Officieele berichten uit ve Ued.

Officieele berichten uit ve Ued.

^txtt KfrKm. Ondergeteekende verzoekt den Ned. Geref kerken van Noord-Brabant en Limburg eventueele punten voor het agendum der a. s. classis hem toe te zenden vóór 15 Januari e. k. J. H. FERINGA, Dep. Class. Opzieners en armve ...

De Heraut
Scriba
te Ridderkerk.
229 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 19 Maart. GENERALE SYNODE. Deputaten, door de Generale Synode van 1896 belast met het nazien der rekening en verantwoording van den Quaestor Missionis, brengen ter kennis van de Gereformeerde kerken; dat zij de gelden, fond ...

De Heraut
J. FLESCH.
R. PRENT VAN DALEN.
J. C. VAN SCHAICK JZN.
H. DE JONG
Praeses
W. J. ZijLMANS
Scriba
W. J. DE HAAS.
H. HOEKSTRA.
Js. VAN DER LINDEN.
B. VAN SCHELVEN
421 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met vérkorting uit het Kerkblad van 2(> Februari. DEP. CORR. MET DE OVERHEID. L.S.Deputaten van de Gereformeerde kerken voor de Correspondentie met de Hooge Overheid achten zich geroepen het volgende aan de overwegingen van de kerkeraden aan te beve ...

De Heraut
L.S.
Namens Deputaten voornoemd.
M. NOORDTZIJ
Scriba
509 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit hel Kerkblad van 19 Februari.SepooskepkCi (W., ) Febr. '97. De kerkeraad der Gereformeerde kerk te Serooskerke (Walcheren) bericht aan de zusterkerken, dat, met dank aan den Heere, bij acte van besluit van 21 en 29 Januari j.l., de ineensmelting der beide kerken A en B i ...

De Heraut
S. DE JAGEE
A. L. Ruus
Predikanten.
Namens den Raad der Geref. kerk te Meppel.
J. J. BooRSMA
Scriba
Namens de Classis Dordrecht
H. G
DE JONGE
Scriba.
Namens de Classe voornoemd.
J. J. STEINHART. h. t. Scriba.
Namens de Classis Dordrecht
H. G. DE JoNGB
Scriba.
W. J. DE HAAS
H. HOEKSTRA. Js. VAN DER LINDEN. B. VAN SCHELVEN.
636 woorden
"Officieele berichten uit de ned.  Geref. kerken.

"Officieele berichten uit de ned. Geref. kerken.

Verslar vau de buiteaïewone vergadering der classis Arnhem-Zntfen euz., gehouden te Arnhem den 6den Februari 1889De voorzitter Ds. Koster opent de vergadering met gebed en het lezen van i Cor. 13.Nadat volgens de agenda, de gewone werkzaamheden hadden plaatsgehad, wordt in be ...

De Heraut
T. J. VISÉE
Scriba
G. KuYPERS
Scriba.
P. J. W. KLAARHAMER.
A. B. CRUCQ.
817 woorden
Officieele berichten uit de Ned.  Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Zondag 6 Sept. was voor de kerk van Klundert een ware feestdag. Het nieuwe orgel uit de fabriek der heeren L. van Dam en Zonen te Leeuwarden, werd voor het eerst in gebruik genomen.Naar aanleiding van 2 Kron. 30 en 31:1 bepaalde onze leeraar de gemeente er bij, dat alleen ware feestvreugde ...

De Heraut
Namens den kerkeraad A. C. VAN DRIMMELEN
scriba.
J. BOEIJENGA
Scriba
J. H. FERINGA
Class.-corr.
945 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Amersfoort. De eerstvolgende vergadering zal D.V. gehouden worden Dinsdag 9 Juli a.s.Punten voor het agendum worden ingewacht voor Zaterdag 22 Juni aan het adres van den tweeden ondergeteekende.Namens de kerkeraden der roepende kerk Bunschoten ...

De Heraut
Ds. J. C. C. VOIGT.
Ds. J. KopPE.
A. G. HONIG
secretaris.
P. PLOOR
Scriba
A
DELFOS
act.
955 woorden
van 2