GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
"Officieele berichten uit de ned.  Geref. kerken.

"Officieele berichten uit de ned. Geref. kerken.

Verslar vau de buiteaïewone vergadering der classis Arnhem-Zntfen euz., gehouden te Arnhem den 6den Februari 1889De voorzitter Ds. Koster opent de vergadering met gebed en het lezen van i Cor. 13.Nadat volgens de agenda, de gewone werkzaamheden hadden plaatsgehad, wordt in be ...

De Heraut
T. J. VISÉE
Scriba
G. KuYPERS
Scriba.
P. J. W. KLAARHAMER.
A. B. CRUCQ.
817 woorden
Vooral de afzetting van Ds

Vooral de afzetting van Ds

Amsterdam, J Maart 1890.In de kerk van Zwijndrecht zijn groote dingen geschied.Vooral de afzetting van Ds. Sleeswijk Visser te Rijsoord had eindelijk veler oog voor den verderfelijken invloed van de Synadale organisatie doen opengcian, en den kerkeraad onder de leiding van haar pred ...

De Heraut
R. VISSCHER
Praeses.
C. M. VAN OOSTERZEE
Assessor
qq.
VAN POPTA
qq.
L. C. TERNEDEN.
A. VOGELAAR PZ.
G. SILLEVIS.
A. W. L. TALMA
Scriba.
A. W. L. TALMA
Scriba
(was get.) L. DrrOEDrES DZN
President.
E. CÉSAR SEGErrRrS
Vice-President.
P. O. H. GEVAERTS VAN SIMONS- HAVEN.rr
W. ZÉGERS.
J. H. GUNNING J.H ZN.
A. BOSMAN.
J. C. VAN SLEE.r
G. J. VAN DER FLIER.
A. LOEFF.
2440 woorden
Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

NIEUWERKERK, 4 Sept. De kerkeraad der Ned. Ger. gemeente, bericht bij dezen, dat hij op advies der classe, de opschorting van hun leeraar heeft ingetrokken.Namens den kerkeraad., J. VAN DER HAM.Verslag van de gecombineerde classisvergadering van Overijsel en Drente, gehouden ...

De Heraut
P. N. KRUIJSWIJK
h. t. Praesis.
T. V. D. PLOEG JZN.
k. t. Scriba.
J. VAN DER HAM.
G. W. TE VooRTwis
Scriba
J. VAN DER MEULEN
V. D. M-
A. STRIKWERDA
Admin. K. K
1201 woorden
Officieele berichten uit de Ned Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ned Geref. kerken.

De kerkeraad der Ned. Geref. kerk van Nieuw Loosdrecht maakt door dezen bekend, dat als scriba is opgetreden de heer J. Daams, weshalve de kerkeraad verzoekt alle brieven en stukken, voor hem bestemd, aan genoemden heer J. Daams te adresseeren.Namens den kerkeraad voornoemdJ. FLOOR, ...

De Heraut
J. FLOOR
Voorz
J. DAAMS
Scriba.
H KOK
Scriba
89 woorden
Officieele berichten uit de Ned.  Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Zondag 6 Sept. was voor de kerk van Klundert een ware feestdag. Het nieuwe orgel uit de fabriek der heeren L. van Dam en Zonen te Leeuwarden, werd voor het eerst in gebruik genomen.Naar aanleiding van 2 Kron. 30 en 31:1 bepaalde onze leeraar de gemeente er bij, dat alleen ware feestvreugde ...

De Heraut
Namens den kerkeraad A. C. VAN DRIMMELEN
scriba.
J. BOEIJENGA
Scriba
J. H. FERINGA
Class.-corr.
945 woorden
Officieele berichten uit ve Ued.

Officieele berichten uit ve Ued.

^txtt KfrKm. Ondergeteekende verzoekt den Ned. Geref kerken van Noord-Brabant en Limburg eventueele punten voor het agendum der a. s. classis hem toe te zenden vóór 15 Januari e. k. J. H. FERINGA, Dep. Class. Opzieners en armve ...

De Heraut
Scriba
te Ridderkerk.
229 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Uei verlcorting uit het Kerkblad mn i Nov. 1895, Classicale Vergadering, gehouden op den isden October te Rotterdam, Namens de roepende kerk opent Ds, Vedei de vergadeiing.Het moderamen is sarïiengesteld als volgt Ds. Veder praeses. Ds, Smeding assessor, Ds.Voor de vele en tr ...

De Heraut
A. V. D. SLUYS
Praeses
H. BRINK
Scriba
G. BRUGSMA
Penn.
1261 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Mei verhorting uit het KeMlad van 10 f an. 1896. RAPPORT.OPLEIDING. Z. S.Deputaten »voor het brengen van meerder eenheid in de opleiding van Dienaren des Woords" brengen hiermede ter kennis, dat hun rapport D. V. de volgende maand ter perse gaat bij de ...

De Heraut
Dr. H. FRANSSEN
Scriba
171 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit hel Kerkblad van 19 Februari.SepooskepkCi (W., ) Febr. '97. De kerkeraad der Gereformeerde kerk te Serooskerke (Walcheren) bericht aan de zusterkerken, dat, met dank aan den Heere, bij acte van besluit van 21 en 29 Januari j.l., de ineensmelting der beide kerken A en B i ...

De Heraut
S. DE JAGEE
A. L. Ruus
Predikanten.
Namens den Raad der Geref. kerk te Meppel.
J. J. BooRSMA
Scriba
Namens de Classis Dordrecht
H. G
DE JONGE
Scriba.
Namens de Classe voornoemd.
J. J. STEINHART. h. t. Scriba.
Namens de Classis Dordrecht
H. G. DE JoNGB
Scriba.
W. J. DE HAAS
H. HOEKSTRA. Js. VAN DER LINDEN. B. VAN SCHELVEN.
636 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met vérkorting uit het Kerkblad van 2(> Februari. DEP. CORR. MET DE OVERHEID. L.S.Deputaten van de Gereformeerde kerken voor de Correspondentie met de Hooge Overheid achten zich geroepen het volgende aan de overwegingen van de kerkeraden aan te beve ...

De Heraut
L.S.
Namens Deputaten voornoemd.
M. NOORDTZIJ
Scriba
509 woorden
van 2