GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
h. t. scriba.
Officiele Berichten.

Officiele Berichten.

De classis Almkerk heeft in hare vergadering van den 17 Juni 1.1. praeparotoir geëxamineerd den heer J. H. A. Bosch te Almkerk, Theol. candidaat, en hem met algemeene stemmen beroepbaar verklaard in de Geref. kerken.Namens de classisJ. BOEIJINGA, h. t. scriba.Kort verslag van ...

27 juni 1915
De Heraut
J. BOEIJINGA
h. t. scriba.
K. VAN ANKEN
Scriba II.
552 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De Geref, . Kerk van Enkhuizen roept de kerken van Noord-Holland saam ter Particuliere Synode, welke D.V. te Enkhuizen .Lal gehouden worden op Woensdag 23 Juni a.s.Punten voor het agendum en namen der afgevaardigden worden ingewacht vóór 5 Juni bij den eerst-ondergeteekende.Namens d ...

18 april 1915
De Heraut
D. HouK
^raeses.
H. SCHUITENMAKER
scriba.
P. CH. VAN DER VLIET
praeses.
JB. WAGENAAR JR.
C. LION CACHET
J. GISPEN
h. t. praeses.
J. WIJBENGA
h. t. scriba.
Ds. P. H. DE JONGE.
Ds. H. A. MUNNIK JR.
287 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Kort verslag der vergadering van de classis Haarlem der Geref. Kerken op 15 Sept. 1914.Het moderamen bestaat uit D.D. H.Huramelen, praeses; E. Schouten, scriba; J. de Vries, assessor.Het rapport der commissie in zake het bezwaarschrift der belijdende leden te B. (gem. N.-V.) wordt g ...

25 oktober 1914
De Heraut
E. SCHOUTEN
h. t. scriba.
G. M. VAN RENNES
scriba.
507 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Heden nam onze • geliefde leeraar, de WelEerw. heer Ds. G. H. de Jonge, afscheid van deze zijne gemeente, om D. V. over 14 dagen den herderstaf weer op te nemen in zijne a, s. gemeente Dwingeloo. Zijn persoon en arbeid zal bij ons in gezegende herinnering blijven. Namens een talrijk opgekomen geh ...

26 mei 1907
De Heraut
H. WATERINK
E. DE BOER
B. J. ESSER
h. t. scriba.
881 woorden
Officieele Brichten.

Officieele Brichten.

De classe Brielle' bericht aan de Kerken, dat zij in hare Vergadering van 14 Febr. 1.1. tot correspondent heeft benoemd Ds. A. Del/os te Hellevoetsluis, bij wien het adres der classe is.Korte Notulen van de Vergadering der classe Brielle, gehouden 14 Febr. 1907.Namens de roepende Ke ...

24 februari 1907
De Heraut
A. DELFOS
Act.
V. K. KUIJVENHOVEN
h. t. scriba.
620 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe Gouda. De vergadering der Classe Gouda zal D.V. gehouden worden op Dinsdag 5 Mei 1903 des voormiddags 9 ure in de Noorderkerk te Gouda. Punten voor het Agendum voor of op 14 April in te zenden aan den eerst ondergeteekende. Namens den raad der roepende Kerk ...

19 april 1903
De Heraut
JOH. S. LANGEN
praescs. P. D. MuYLwijK
scriba.
H. J. FLIPSE
A. A. VAN OPSTAL
praeses.
M. NOORDTZIJ
secretaris.
Ds. J. MEIJER JR.
h. t. scriba.
762 woorden
Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Voor loopige synode te's-Gravenhage. De kerkeraad der Ned. Ger. kerk van 's-Gravenhage, door de voorloopige Synode van Leeuwarden belast met de samenroeping van eene Synode der Ned. Ger. kerken in de maand September dezes jaars, brengt hiermede ter kennis der kerke ...

19 juli 1891
De Heraut
G. II. v. KASTEEL
h. t. praeses.
J. C. SIKKEL
h. t. scriba.
G. J. HARMSEN
scriba.
J. M. STROES
953 woorden
Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

De diakenen der Ned. Ger. Kerk te Den Helder, verzoeken belanghebbenden beleefd, alle stukken de diaconie betreffende, te willen zenden aan haren scriba, A. ADRIAANSE, Belder.A.S. Zondagmorgen 9 uur hoopt de gemeente te O.-Nijkerk haar nieuw kerkgebouw in gebruik te nemen. Ds ...

16 november 1890
De Heraut
A. ADRIAANSE
DURK A. ZWART
J^-esid.
PH. ROORDA
Secret.
h. t. scriba.
470 woorden
Officieele berichien uit de ned. Geref.kerken.

Officieele berichien uit de ned. Geref.kerken.

De Kerkeraad der Nederd. Gereformeerde Gemeente te Vorden heeft in zijne vergadering op 3 November 1890, na vooraf met de Gemeente eene bidstond gehouden te hebben, tot herder en leeraar beroepen den Wel-Eerw. heer J. H. Houtzagers, bedienaar des Goddelijken Woords te Kootwijk.Namens den K ...

9 november 1890
De Heraut
A. J. W. MONNIK
h. t. scriba.
A. C. VAN DRIMMELEN
er h. t. scriba
q t.
J. TEVES TZN.
1160 woorden
Officieele berichten uit de Ued. Beref. kerken.

Officieele berichten uit de Ued. Beref. kerken.

De kerkeraad der Ned. Geref. kerk van Lopik en Kabauw heeft het voorrecht, aan de zusterkerken te mogen berichten, dat, door de ontferminge Gods, ook de kerk te dier plaatse in den weg der reformatie is geleid geworden. Nadat herhaalde malen vruchteloos aan den kerkeraad der synodale organisatie ...

12 oktober 1890
De Heraut
De kerkeraad van Lopik c
a.
G. RINGNALDA
h
t. consulent.
ANTH. DEN HARTOG
ouderling.
T. SPELT
»
J. HoOGENDooRN
diaken.
C. BENSCHOP
L Ds. E. ZwiËRS
h. t. scriba.
924 woorden
van 2