GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

7 resultaten
Filteren
A. KUYPER.
ADVIES aan „de Gereformeerde Kerken in Nederland” in zake de eenheid van opleiding tot den Dienst des Woords.

ADVIES aan „de Gereformeerde Kerken in Nederland” in zake de eenheid van opleiding tot den Dienst des Woords.

CONCEPT-CONTRACT. De Gereformeerde Kerken in Nederland, in enerale Synode te Arnhem samengekomen in ugustus 1902, en de Directeuren der Vereeniing voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden rondslag, als zoodanig belast met het bestuur er Vrije Universiteit te Amsterd ...

2 maart 1902
De Heraut
J. VAN ANDEL.
H. BAVINCK.
P. BIESTERVELD.
T. BOS. W. BOUWMAN.
A. BRUMMELKAMP.
W. DOORN.
D. P. D. FABIUS.
G. H. J. W. J. GEESINK.
A. DE GEUS.
J. A. GOEDBLOED.
G. VAN GOOR.
TH. HEEMSKERK.
J. HESSELS.
A. KUYPER.
H. H. KUYPER.
A. LITTOOIJ.
A. J. W. MONNIK.
L. NEIJENS.
T. NOORDEWIER.
F. L. RUTGERS.
B. VAN SCHELVEN.
L. H. WAGENAAR.
J. WESTERHUIS.
J. WOLTJER.
B. VAN SCHELVEN
P. BIESTERVELD
1620 woorden
Gereformeerde Kerken in  Nederland.

Gereformeerde Kerken in Nederland.

CONCEPT-RE& EMS YOOR DE ZEHDIM. GENERALE SYNODE TE GRONINGEN. 1899. Aan de Generale Synode, der Gereformeerde Kerken in Nederland, te houden te Groningen in Augustus 1899. De Generale Synode ...

14 mei 1899
De Heraut
H. BAVINCK.
J. H. DONNER.
A. KUYPER.
F. L. RUTGERS.
B. VAN SCHELVEN.
L. VAN DER VALK.
4940 woorden
Art. 36.

Art. 36.

Het gravamen tegen Art. 36 op de .Synode te Middelburg ingediend h van dezen inhoud : Van meer dan een kant is, na afloop van de Generale Synode te Middelburg, gevraagd, wat toch wel eigenlijk de inhoud is van het bezwaar onzer Kamper en Amsterdamsche professoren tegen artikel 36 van onze ...

22 november 1896
De Heraut
F. L. RUTGERS.
M. NOORDTZY.
D. K. WIELINGA.
L. LINDEBOOM.
P. BlESTERVELD.
A. KUYPER.
H. BAVINCK.
J. H. DONNER.
496 woorden
Derklaring.

Derklaring.

Afftslerdam, 8 Nov. 1895.De ondergeteekenden achten zich verplicht de navolgende verklaring publiek te maken.In de Zuider Kerkbode^ No. 44, pag. 3, kol. 3, laat de geachte redacteur twijfel doorschemeren, of de indiening van het verzoek, om eene Commissie van Enquête te benoemen, ni ...

10 november 1895
De Heraut
A. KUYPER.
1186 woorden
Bericht van Deputaten voor de inlasschingen.

Bericht van Deputaten voor de inlasschingen.

(Uit het Kerkblad van i Juli jl. i)Ondergeteekenden, door de Generale Synode als Deputaten aangewezen, om de Kerken te dienen van advies voor de officiëele handelingen, die uit de tot stand gekomene vereeniging voortvloeien, brengen hiermede ter kennisse van de Kerkeraden, Classen en Provi ...

10 juli 1892
De Heraut
W. H. GISPEN.
A. KUYPER.
896 woorden
Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

L. S. De Deputaten van de derde Voorloopige Synode van NederduitschGereformecrde kerken in zake de Vereeniging dezer kerken met de Christelijke Gereformeerde kerken hier te lande, brengen hiermede ter kennisse van de broederen: i". dat bij hen onder dagteeke ...

28 februari 1892
De Heraut
F. L. RUTGERS.
K. FERNHOUT.
G. VAN GOOR.
A. KUYPER.
J. C. SIKKEL.
R. FERWERDA
H. H. HOFSTRA
J. BALDER WZ.
2243 woorden
Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

De Voorloopige Synode van JSiederdtiitsche Gereformeerde kerken, vergaderd te 's-Gravenhage, heeft in hare zitting van i6 September j 1. besloten, om de Diaconieën dezer kerken ten dringendste te verzoeken, zoo volledig mogelijk te antwoorden op de vragen, die haar door het Statistisch Instituut ...

27 september 1891
De Heraut
DR
A. KUYPER.
DR. G. VAN GOOR.
DR. L. WAGENAAR.
J. H. FERINGA.
J. H. FERINGA
V. D. M.
J. HULSEBOS
assessor.
993 woorden