GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

10 resultaten
Filteren
Zamen als in barensnood”.

Zamen als in barensnood”.

[KERSTFEEST 5 9 13]. Want wij weten, dat het gansche schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe. Rom. 8 : 22. Aangrijpend is de bittere tegenstelling tusschen 't zalig Ker.stfeest, dat weer ingaa't, en de on ...

De Heraut
Dr
A. K.
4037 woorden
Van de Voleinding

Van de Voleinding

CLXXXII. ZESDE REEKS. V. Als de wolken vol geworden zijn, zoo storten zij piasregen uit op de aarde; en als de boom naar het zuiden, of als hij naar het noorden valt, in de plaatse, ...

De Heraut
Dr
A. K.
3643 woorden
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

CCLXXXIX. ACHTSTE REEKS. XXXIV. En ik hoorde eene andere stemme uit den hemel, zeggende : Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij aan hare zonden geene gemeenschap hebt, en opdat gi ...

De Heraut
Dr
A. K.
3425 woorden
Het ontwerp-Armenwet.

Het ontwerp-Armenwet.

I. Nu het wetsontwerp tot wettige regeling van het Armbestuur, door Minister Heems kerk ten vorlgen jare Ingediend, weldra in openbare behandeling zal komen, zg he geoorloofd ook onzerzijds over dit onderwerp, dat zoo nauw samenhangt met de belangen onzer kerkelijk ...

De Heraut
Dr
H. H. K.
1751 woorden
„

Want zoo zegt de Heere: Dit gansche land zal eene woestheid zijn (doch Ik zal geene voleinding maken.) Jeremia IV: 27. Zoo bijna raadselachtig doet 't ons telkens aan, wanneer we vlak bij elkaar uit het Woord vernemen, hoe veler eeuwig lot in volslagen wanhoop verv ...

De Heraut
Dr
A. K.
1590 woorden
Het derde eeuwfeest der Dordtsche Synode.

Het derde eeuwfeest der Dordtsche Synode.

Nu het deze week driehonderd ji^ar geleden is, dat de Dordtsche Synode saamkwam, zullen onze Gereformeerde Kerken wel volgens het besluit der Generale Synode van Rotterdam dankbaar in hare samenkomsten den rijken zegen gedenken, dien God de Heere in deze Synode aan Nederland schonk. Hoezeer de on ...

De Heraut
Dr
H. H. K.
1510 woorden
„Van toen aan begon Jezus".

„Van toen aan begon Jezus".

Van toen aan 'begon Jezus zijnen discipelen te vertoonen, dat hij moest henengaan naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesteren, en Schriftgeleerden, en . gedood worden, en ten derden dage opgewekt worden. Mattheus 16 : 21. Het openlijk optre ...

De Heraut
Dr
A. K.
1486 woorden
Leestafel.

Leestafel.

DR. W. GEESINK, De nederigen vertroost. Twaa preeken, Amsterdam. Boek-Kunst en Handelsdrukkerij v/h. Gebr, Binger 1908, Een gelukkig toeval wil, dat mijn hooggeachte mederedacteur, die op zoo keurige wijze het ooft uit onzen literarischen boomgaard weet te proeven en op zoo smakelijke wijz ...

De Heraut
Dr
H. H. KUVPER.
1422 woorden
„Het einde is er. Het einde is gekomen.”

„Het einde is er. Het einde is gekomen.”

[JAARWISSELING 1919/'20.] Voorts, gij menschenkind, zoo zegt de Heero HEERE van het land Israels: ét einde is er, het einde is gekomen over de vier hoeken des lands. Ezechiël VII : 2.Bij het indenken van wat te komen staat, plaatst de Heilige Schrift ons tel ...

De Heraut
Dr
A. K.
1262 woorden
Aanbieding.

Aanbieding.

Onder den titel: E VOTO DoRDRACENO» of DE GELOFTE VAN DORDT, zal een uit" gave in den handel vsrorden gebracht van de volledige toelichting op den Heidelbergschen Catechismus die voor het grootste deel thans reeds iri dè Heraut verschenen is.Dit werk zal worden uitgegeven in vier dikke dea ...

De Heraut
Dr
A
KUYPER
298 woorden