GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
Mr L. ROELEVELD.
Rechtspraak en Staatsneutraliteit

Rechtspraak en Staatsneutraliteit

(I) In „De Reformatie" van 7 October 1950, blz. 17, schrijft Prof. P. Deddens in een artikel, getiteld: „Kerkrecht: Veel kerk en weinig recht? ", dat de inhoud van de Kerkenorde niet anders is dan een nadere verklaring van 't geen de Nederlandsche GeloofsbeUjdenis ...

De Reformatie
Mr L. ROELEVELD.
1865 woorden
Rechtspraak en Staatsneutraliteit

Rechtspraak en Staatsneutraliteit

(slot)Eendge voorbeelden van onjuiste mtspraken zijn hier wel op hun plaats.1. Arrest Hof Den Haag inzake Berkel en Rodenrijs, waarbij de synodocratie werd erkend met als eenige motiveering van belang een beroep op hetgeen Dr H. H. Kuyper in 1944 heeft geschreven over het kerkrecht ...

De Reformatie
Mr L. ROELEVELD.
1790 woorden
Vallen kerken onder de Werkloosheidswet?

Vallen kerken onder de Werkloosheidswet?

KERKELIJK LEVENDe laatste tijd zijn op verscheidene kerkeraadstafels stukken gedeponeerd, afkomstig van de „Bedrijfsvereniging voor de Wachtgeld- en Werkloosheidsverzekering op het gebied van de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke belangen", welk creatuur wij verder kortweg B.V. zu ...

De Reformatie
Mr L. ROELEVELD.
2537 woorden
ART. 13 K.O. IN GEVAAR!

ART. 13 K.O. IN GEVAAR!

KERKELIJK LEVEN(Naar aanleiding van het Ontwerp Pensioen- en Spaarfondsenwet)Bij de Eerste Kamer der Staten-Generaal is aanhangig het (thans niet voor wijziging meer vatbare) Ontwerp Pensioen- en Spaarfondsenwet, dat beoogt waarborgen te geven, dat indien pensioen is toegezegd deze ...

De Reformatie
Mr L. ROELEVELD.
1961 woorden
Nogmaals: Kerken en Werkloosheidswet

Nogmaals: Kerken en Werkloosheidswet

De voorlopige redactie ontving een schrijven van de Heer E. P. D. Boer te Amsterdam omtrent mijn artikel in dit blad van 19 April jl. en verzocht mij te dezer plaatse te antwoorden na verkorte weergave van diens bezwaren en volledige vermelding van zijn argumenten. Aan dit verzoek, dat mij de gel ...

De Reformatie
Mr L. ROELEVELD.
1507 woorden
OUD VERBAND OF NIEUW VERBAND?

OUD VERBAND OF NIEUW VERBAND?

KERKELIJK LEVENIn de Almanak 1951 van het Studentencorps „Fides Quadrat Intellectum" is, zoals Adolphus Venator ons in dit blad enige tijd geleden heeft verteld, een memorandum opgenomen betreffende de om het corps gevoerde procedure, in welk memorandum de juridische visie van het Gerechts ...

De Reformatie
Mr L. ROELEVELD.
2693 woorden
De rechten van de (vrijgemaakte) kerken op de goederen der (plaatselijke) kerken

De rechten van de (vrijgemaakte) kerken op de goederen der (plaatselijke) kerken

In een artikel „Oud Verband of Nieuw Verband" heb ik een juridische beschouwing gegeven omtrent de vraag aan welk kerkverband de goederen, tot de gezamenlijke kerken behorend, toekomen, waarbij ik tot de conclusie kwam, dat de vrijgemaakte gereformeerde kerken als voortzetting van het oude verban ...

De Reformatie
Mr L. ROELEVELD.
1837 woorden
RECHTEN voor ONGELOVIGEN

RECHTEN voor ONGELOVIGEN

In een nummer van „Waarheid en Eenheid" van 6 Juni 1952, dat mij in handen kwam, steekt Dr A. E. Schouten onder het opschrift: „Beschamend voorbeeld" de loftrompet over het volgende beding, hetgeen voorkomt in een overeenkomst, gesloten tussen de syn. Geref. Kerk van Leiden met die van de Ned. He ...

De Reformatie
Mr L. ROELEVELD.
702 woorden
Kerk-rechten of Leden-rechten ?

Kerk-rechten of Leden-rechten ?

In de revolutionnaire Franse tijd is de vraag of de kerkelijke goederen toebehoren aan de kerken als corporaties dan wel aan haar leden, welke vraag ook in onze dagen van groot belang is, aan de orde geweest. Hoe dachten de Fransgezinden toen over de goederen van de aloude Gereformeerde Kerk? In ...

De Reformatie
Mr L. ROELEVELD.
1398 woorden
Plicht tot vrijmaking of tot revisie-verzoek?

Plicht tot vrijmaking of tot revisie-verzoek?

Deze vraag, die in de kerkelijke pers een tijdlang druk besproken is en waarover wij van mening verschillen met onze bezwaarde broeders onder de synodocratie, is ook niet aan de burgerlijke rechter voorbijgegaan in een geschil omtrent kerkelijke goederen. Het is leerzaam daarbij even te blijven s ...

De Reformatie
Mr L. ROELEVELD.
1047 woorden
van 2