91 resultaten
Filteren
van 10
Wijdingsrede bij de opening der Vrije Universiteit op gereformeerden grondslag - pagina 1

Wijdingsrede bij de opening der Vrije Universiteit op gereformeerden grondslag - pagina 1

WIJDINGSREDE BIJDE OPENING DER VRIJE UN1VERSITEIT OP GEILEFORMF.ERDEN GRO DSLAG,DOORDr. Ph. J..H 0 EDE MAK ER , lIoogleerallr aa" ge1loernde Unit,,:rlÏleit.UITGESPROKEN DEN 19~en O CTOBER1880IN DE NIEUWE KI!:RKTE Äl\fS'J'EltDAM.AM TBRDAM, ...

19 oktober 1880
Inaugurele redes
Ph.J. Hoedemaker
32 woorden
De herleving der gereformeerde beginselen in hare beteekenis voor de kerk, de prediking, de katecheze, het diakonaat en de zending - pagina 1

De herleving der gereformeerde beginselen in hare beteekenis voor de kerk, de prediking, de katecheze, het diakonaat en de zending - pagina 1

^ ^ ^ ^ ^CBD EIIERI_.EVIISrG1 1158VVAlÜERE^ORMEERDE INHAREBEGINSELENBE'JfiElüENlSVOOER E D E V O E R I N G BtJ DEOVERDRACHTVAN H E TRECTORAATAAS DE VRIJEUINIVERSITEIT.teAM ...

20 oktober 1883
Rectorale redes
Ph.J. Hoedemaker
50 woorden
Wijdingsrede bij de opening der Vrije Universiteit op gereformeerden grondslag - pagina 2

Wijdingsrede bij de opening der Vrije Universiteit op gereformeerden grondslag - pagina 2

1SAM.13: 19-22.En er werd geen s mid gevonden in he t gansch e land Israels, want de Filis tijn en hadden gezegd: Opdat de Hebreën geen zwaard noch spies maken. Daarom moest gansch Israel tot de Filistijn en aftrekken, opdat een iegelijk zijn ploegijzer of zijne spade of zijn ...

19 oktober 1880
Inaugurele redes
Ph.J. Hoedemaker
115 woorden
Wijdingsrede bij de opening der Vrije Universiteit op gereformeerden grondslag - pagina 3

Wijdingsrede bij de opening der Vrije Universiteit op gereformeerden grondslag - pagina 3

Veertig jaren geleden heeft David Friedrich Strauss eene profetie uitgesproken, eene profetie, die zulk een zonderling contrast vormt met het doel onzer samenkomst, dat wij niet ktmnen nalaten haar in herinnering te brengen. In zijne "Christelijke Geloofsleer", die op den 2clen September 1840 het ...

19 oktober 1880
Inaugurele redes
Ph.J. Hoedemaker
172 woorden
De herleving der gereformeerde beginselen in hare beteekenis voor de kerk, de prediking, de katecheze, het diakonaat en de zending - pagina 3

De herleving der gereformeerde beginselen in hare beteekenis voor de kerk, de prediking, de katecheze, het diakonaat en de zending - pagina 3

DEHERLEVING^ DEEGEREFORP/IEERDE INHAEEBEGINSELENB E T E E K E N ISVOORÜE ïffil, i PREWIIl, 1 ïfflCiZI, , HEI D U I W i E Z E l l . REDEVOERING BIJDE OVERDRACHT VAN HET R E C T O R A A T AAN DEVRIJEUNIVERSITEITte AMSTERDA ...

20 oktober 1883
Rectorale redes
Ph.J. Hoedemaker
50 woorden
Wijdingsrede bij de opening der Vrije Universiteit op gereformeerden grondslag - pagina 4

Wijdingsrede bij de opening der Vrije Universiteit op gereformeerden grondslag - pagina 4

6Het zou niet oorbaar zijn, in dezen kring van het wetenschappelijk gehalte onzer leeraars te spreken. Maar dat el' ook na Strauss nog godgeleerden opstonden, die tenminste genoeg wetenschap bezaten, om hem en de school, waartoe hij behoorde, terug te dringen op meer dan éen terrein, dat m ...

19 oktober 1880
Inaugurele redes
Ph.J. Hoedemaker
289 woorden
Wijdingsrede bij de opening der Vrije Universiteit op gereformeerden grondslag - pagina 5

Wijdingsrede bij de opening der Vrije Universiteit op gereformeerden grondslag - pagina 5

7 of genen wordt beoefend, in een geest, die, tegenover een man als Strauss het bewijs levert, dat zij niet noodwendig met "het chri telijk geloofll in tegenspraak is, de Chrisielijke, de Gerefo rmeerde Universiteit aanvaardt, als zoodanig het beginsel, dat de weten chap zelve, in haren ruim ten ...

19 oktober 1880
Inaugurele redes
Ph.J. Hoedemaker
272 woorden
De herleving der gereformeerde beginselen in hare beteekenis voor de kerk, de prediking, de katecheze, het diakonaat en de zending - pagina 5

De herleving der gereformeerde beginselen in hare beteekenis voor de kerk, de prediking, de katecheze, het diakonaat en de zending - pagina 5

^rDEHERLEVING DERGEREFOUMEEKDEBEGINSELENIN HARE BETEEKENISvooude Kerk, de Prediking, de Katecheze, het Diakonaat en de Zending. ...

20 oktober 1883
Rectorale redes
Ph.J. Hoedemaker
12 woorden
van 10