GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Wegens het vrijwillig bedanken van den scriba des kerkeraads N. H. Beversluis, is in zijne plaats benoemd (als scriba van den kerkeraad) de ouderling P. den Boer, aan welk adres men voortaan gelieve te adresseeren.Namens den kerkeraad van Oud-Beierland, H. J. VAN ZETTEN.De ke ...

De Heraut
H. J. VAN ZETTEN.
H. VAN DER KAA-ouderling.
R. SIMONS
»
M. BOMGAARS
»
Is. DIEPENHORST
diaken.
P. DURBELDAM
Ds. R. W. J. RUDOLPH
consulent.
J
D. V. D. VELDEN
consulent.
W
RINGNALDA
570 woorden
Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Voorloopige Synode te 's-Gravenhage.De kerkeraad der Ned. Ger. kerk van 's-Gravenhage, door de voorloopige Synode van Leeuwarden belast met de samenroeping van eene Synode der Ned. Ger. kerken in de maand September dezes jaars, brengt hiermede ter kennis der kerken, dat zoo de Heere wil, d ...

De Heraut
G. H. V. KASTEEL
J. C. SIKKEL
A. KNOLL.
W
VLIEGENTHART.
1151 woorden
Officieele Breichten.

Officieele Breichten.

CENTRALE PASTORALE CONFERENTIE. De Centrale Pastorale Conferenüs zal D, V. gehouden worden Dinsdag 20 September e, k., te Utrecht, in „Iiene", Heistraat, Aanvang des voormiddags te 10 uur.De volgende onderwerpen zullen door een referaat worden ingelei ...

De Heraut
Ds. BOUWMAN
W
E
V
DUIN
1566 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Classis Meppel. De Geref. kerken in de classis Meppel hebben in hare vergadering van 7 Aug. praeparatoir geëxamineerd B. van'Halsema, candidaat in ds godgeleerdheid aan de Theol. school te Kampen, en met alle stemmen besloten, hem vrijheid te verieenen om te staan ...

De Heraut
G
VAN HALSEMA
A. VAN DIJK
W
L
MILO
647 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De verhoogde Christus opent Europa. I. De wag voar Paulus geopend. Een keerpunt in hel kerkvergaderend werk van den Heere Christus is het gezicht van den Macedonischen man.Het zegt ons niets min ...

De Reformatie
W
665 woorden
Ds. Vogelaar schrijft in de Wachter,

Ds. Vogelaar schrijft in de Wachter,

Amsterdam, 6 Maart 1914.Ds. Vogelaar schrijft in de Wachter, dat het wenschelijk is op de a. s. Synode in verband met de doctoraatsquaestie ook de vraag aan de orde te stellen, of en zoo ja op welke wï]z& het onderteekeningsformulier der Theologische hoogleeraren gewijzigd zou moeten w ...

De Heraut
W
BREUKELAAR.
996 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

AAN VRAGERS, Men leest in Richteren 12 vs. 14, dat de mannen van Gilead streden met de mannen van £fr«Itn, Waren het dan niet allen Israëlieten ? W, B.Het beloop der geschiedenis geeft het antwoord. De richter Jeftha woonde in het oosten des lands, het over-Jordaansche, in Gi ...

De Heraut
W
B.
HOOGENBIRK.
992 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De classis 's-Gravenhage der Geref. Kerken in Nederland besloot in hare vergadering van 13 S^pt. ingevolge van de haar door de Generale Synode gegeven opdracht met het oog op den nood der tijden, een algemeenen bededag uit te schrijven en daartoe te bestemmen Woensdag 20 Sept. e.k. Aan de kerkera ...

De Heraut
F
W
GROSHEIDE.
C. J. H. VAN DIEMEN
8357 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verlcorting uit het Kerkblad van 20 Dec. 1895. Algemeene itas des* Hulpbeiioevende Kerken. Een gunstig verschijnsel is het voor onze kas te noemen, dat in den laatsten tijd de verantwoording der collecten meer en meer door de Quaestoren der Classen geschi ...

De Heraut
A
W
VAN BEECK CALKOEN.
J. H. FERINGA
Scriba.
780 woorden
Oproeping voor het Sgonodaal Convent.

Oproeping voor het Sgonodaal Convent.

De uitnoodigingsbrief, die door denKerkeraad van Voorthuizen aan de Kerkeraden, die weer onder de Kerkenordening van 1619 leven, gezonden wierd, was van dezen inhoud: VOORTHUIZEN, I2 Mei I887.Aan den Eerw. Kerkeraad.GENADE, BARMHARTIGHEID, VREDE ZIJ U.De Kerkeraad van ...

De Heraut
W
VAN DEN BERGH
W. VAN DE BLEEK
W. VAN DEN BERGH
KUYPER.
3365 woorden
van 3