GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1904-02-14
Vije Universiteit.

Vije Universiteit.

In dank ontvangen: Voor de Vereeaiging: Aan Contributiën: tteiDoor de Erven C. Verhoeff te Achttienho . ven /67.50; door den heer C. Adriaanse te Helder /25; door Ds. J. Osinga te Werkendam /47; door den heer J. Kranenburg te Enkhuizen ƒ50; door Ds. A. Boekenoogen te Apeldoorn /13; ...

De Heraut
301 woorden
Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering.

Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering.

iisierflaicle MaaiscMij m LevensTerzetoigevestigd teAmsterdam, Keizersgracht 547—549, sMt alle Eapitaals-verzekerisgaQ, Wedawe-pensioenen, lijfrenten, ecz. ...

De Heraut
12 woorden
HÖVEKER & WORMSER.

HÖVEKER & WORMSER.

.Vereeniging ter bevordering van Christelijke Lectuur.Verzonden aan ds leden dezer Vereeniging voor 1904 als eerste uitgave voor jaargang 1904 : BESCHAVINGDOORDe leden dezer Vereeniging betalen jaarlijks / 5.— en ontvangen daarvoor van elke in dat jaar verschijn ...

De Heraut
90 woorden
Onderlinge Nederlandsche Hypotheekbank,

Onderlinge Nederlandsche Hypotheekbank,

Onderlinge Neclerlandsche Hypotheekhank^te Groningen^ Jacob\]nerstraat 18.Onze -é pCt. Pandhrieven, met wlnstaandeel, zijn thans verk-vljffhaar tegen den koers van 991/2 pOt.DeDirectie: BOM E BS. VAN SWINDEREN. ...

De Heraut
27 woorden
HÖVEKER & WORMSER.

HÖVEKER & WORMSER.

TER PERSE om eerstdaags te verschijnen: PrijsAmsterdam.Pretoria.voor'm ¥lK]|IPitC^EM.MEDITATIEN dLe Ohristelifke IJ'eesstclagreii, DOORDr. A. KÜYPER.f 1.90; in stempelband. .f2.é0.VOORHEENHÖVEKER & WORM ...

De Heraut
27 woorden
Het PACKARD-ORGEL

Het PACKARD-ORGEL

geniet de hoogsteonderscheidingen.Zoowel vakgenooten als musici hebben hetzelve onderzocht en zijn eenparig in hunne aanbevelingen.Steeds groote sorteering voorhanden bij6. A. GOLDSCHHEDING, Warmoesstraat 141 en Eeizersgr. 305, AMSTERDAM. Oude instrumente ...

De Heraut
34 woorden
B. WESTERA,

B. WESTERA,

oor een drietal jaren had ondergeteekendede eer, in den handel te brengen eenMXWIATUUR-PSALMBOEKJE, datgrooten aftrek vond en waarvan nu in 't geheelhaast zonder reclame 17000 zijn verkocht.Deondervindingleerde echter, datsommigemensc ...

De Heraut
119 woorden
Ds. H. HOEKSTRA.

Ds. H. HOEKSTRA.

Bij J. H. KOK te Kampen verscheen heden het IS te Stuk van: De volheid des Tij ds, 2de desl.DeLijdensgeschiedenisin 25 LeerredenendoorDs.H.MOEKSTBA.Prijsf O 60._Dit werk zal verschijnen in 4 stukkenf ...

De Heraut
59 woorden
HÖVEKER & WORMSER.

HÖVEKER & WORMSER.

0BL06 RDSLiND-IAPANVOORHANDEN: ORLOGSKAART van den Japansch- Russischen Oorlog, met op de keerzijde uiteenzetting' van alle weermiddelen der bei Ie natiën 60 Cents. aart van Oost-Azië 30 „ aart van Oost-Azië 15 „ LEMMING, KartevonOst-Asien 65 „ Postzending na ontvangst van postwisse ...

De Heraut
46 woorden
DE ROEMTAAL EENS KLAGENDEN,

DE ROEMTAAL EENS KLAGENDEN,

Verschenen bij den Uitgever K. LE COINTRE te Middelburg: 1 lEim EENS ELiSENDlDdnkdagleerrede (Tijdtvoord), van l)s. M, F. VISSER, te Oostkapelle.Prijs 15 Cent, fr. p. p. 17I/2 Cent.(Uitgave ten voordeele eener aldaar op te richten Chr. school.)Dr. ...

De Heraut
59 woorden
van 4