GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1904-02-14
„Die mij op den rechten weg geleid heeft.“

„Die mij op den rechten weg geleid heeft.“

En ik neigde mijn hoofd en aanbad den Heere; en ik loofde den Heere, den God mijns heeren Abrahams, die mij op den rechten weg geleid had, om de dochter van mijns heeren broeder voor zijnen zoon te nemen. Genesis 14 : 48.Een voor het eerst aangekomen vreemdeling loopt heel anders door een ...

De Heraut
1626 woorden
Dan de tien geboden.

Dan de tien geboden.

VI. Uwe vrucht is uit Mij gevonden. Hosea 14 : 9. De wet des Heeren, of de tien geboden, geestelijk verstaan, geldt als Gods geopenbaarde wil voor den mensch en dus zoowel voor niet-Christeuen als voor Christenen.Het gij zult! ...

De Heraut
3508 woorden
Wet en Profeten.

Wet en Profeten.

Amsterdam, 12 Febr. 1904. IV. De dwaze bewering van den „deskundigen onderzoeker, " dat niemand met gezond verstand zich zelf en anderen nog langer zou willen diets maken, dat wetten, die reeds lang vóór Mozes tijd bij Hammurabi te vinden waren, vijf eeuwen n ...

De Heraut
2559 woorden
Art. XIII D. K. O.

Art. XIII D. K. O.

De deputaten door de jongste Generale Synode benoemd, om aan de volgende Generale Synode een betere regeling voor te stellen in zake de verzorging der emeritipredikanten en der predikants-weduwen en weezen, hebben de volgende circulaire tot de kerken gericht: Circulaire in zake eene nieuwe ...

De Heraut
J. H
DONNER.
W. B. RENKEMA
775 woorden
Officieele Gerichten.

Officieele Gerichten.

Classis Meppel. Op de vergadering dezer classis, gehouden 3 Febr. j 1., werd met algemeene stemmen tot den mi-isionairen dienst des Woords toegelaten de heer D K. Wielinga, theol. cand. te Kampen, door de ks-rk van Hoogeveen beroepen om uitgezonden te worden voor d ...

De Heraut
M. ELZINGA.
W. MULDER
Ds. J. H. DONNER
Ds. N. Y. VAN GOOR
DR
A. NOORDTZIJ
1140 woorden
Kerkelijk of niet kerkelijk.

Kerkelijk of niet kerkelijk.

Ds. Diermanse van 's-Gravenhage vraagt ons, waarom het verschil in de opleidingsquaestie door ons niet liever met de woorden: kerkelijk of niet-kerkelijk wordt aangeduid, dan met seminaristisch of universitair. Volgens ons drukken beide tegenstellngen toch dezelfde gedachten uit, en er kan onzerz ...

De Heraut
459 woorden
Buitenland

Buitenland

Frankfijk. De zaak van den Abt-Ij o i s y.In dit blad deelden wij mede, hoe order Roomsche Godgeleerden, voornamelijk in Frankrijk, de zoogenaamde nieuwere critiek over de Heilige Schrift gevolgd wordt. Een dergenen die het verst in deze gingen, is de abt Loisy, die in zijn werken: de Gods ...

De Heraut
WINCKEL
790 woorden
Amerika

Amerika

Het is een verblijdend teeken, dat ook in Amerika de liefde voor het Calvinisme weer ontwaakt.Amerika heeft aan het Calvinisme zijn geboorte en zijn vrijheid te danken. De „pelgrimvaders, " die om hun stoere Calvinistische belijdenis in Engeland niet geduld werden, zijn de grondleggers gew ...

De Heraut
783 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Ds. Dijkstra geeft in zijn brieven naar de Zendingskerk van Antiochië weer wat onze naburen noemen een rondblik over het zendingsterrein : Gel.! — Het is 1904. Een jaar is weer verdwe nen in den oceaan der eeuwen. Een jaar dat veel zorgen gaf; zeker wel aan alle onze lezers; maar ik denk h ...

De Heraut
1455 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

OOST EN WEST. IX. EEN BLIK IN 'T ROND. Eer we verder gaan zal het noodig zijn, tot recht verstand van hetgeen volgen moet, eens te zien, hoe het er destijds in het westen van Europa uitzag.In on ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1127 woorden
van 4