GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1916-10-29
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN : Ede, S. Doornbos, te Doetinchem. — Sliedrecht, J. U. Heersink, te Nieuweroord. — Borger (Dr.), J. M. de Jong, te Wons (Fr.), — 01deboom ca., E. v. d. Laan, te Onstwedde. — Bleiswijk, W. E. van Duin, te Bolnes. — Ambt-VoUenhove (A), ...

De Heraut
266 woorden
Familieberichten

Familieberichten

JD.V. hopen den 9en November a.s. onze J• geUefde Ouders•*M. VAN DER MAST•*„„Em. Pred.••EN.^* M. H. WITZAND *^ den dag te herdenken waarop zij «I vóór 40 jaren |• in den Echt wer ...

De Heraut
48 woorden
Familieberichten

Familieberichten

De ondergeteekendén betuigen bij dezen hunnen harteiijken dank aan de velen, die bij de herdenking hunner Vijf-en-veertig-jarige Echtvereeniging hunne deelneming en belangstelling deden blijken. J. DUURSEMA. H. DUURSEMA—GEERTS.Uithuizen., Oct. 1916. ...

De Heraut
32 woorden
IS U reeds OUDE PADEN

IS U reeds OUDE PADEN

AMSTERDAM.tingeteekend op het nieuweWeekbladOUDE PADEN.onder hoofdredactie van Ds. J. J. KNAP fOUDE PADEN geeft ? tiet minder dan12 PAGINA'S PER WEEKfraai gedrukt op zuiver houtvrij papier en de t> rijs is slechts75 GENT PER ...

De Heraut
122 woorden
De Rijnlandsche Kerkbode

De Rijnlandsche Kerkbode

Abonneert U op: DeRijnlandsche KerkbodeOnder redactie van Ds. S. HUISMANS te Zevenhoven: Ds. J. BROUWER te Oude- Wetering en Ds. J. W. GUNST te Woerden.Ds. HUXSMANS zet zijn persarbeid als .lyPoortwachter" in dit blad voort.Pep 3 maandep fr. p. post f 0.40.Men a ...

De Heraut
57 woorden
Barsten

Barsten

Barsten, •kloven, ruwe en schrale huid, winter-•handen en wintervoeten, wondjes vanIallerlei aard, genezensnel doorI PUROL.I In doozen van 12}^, 25 en 75 et.I In Apotheken en Drogisterijen.IIFabrikant A. MI ...

De Heraut
33 woorden
De Administratie van „De Heraut”, Amsterdam.

De Administratie van „De Heraut”, Amsterdam.

De abonnements-kwitantiënover het vierdekwartaal igi6, dat i October II. aanving, zullen in den loop dezer maand wordenaangeboden^Onzen abonné's, die ons steeds zoo getrouwhun postwisselzenden, verzoeken wij beleefd, ons thans te willen doen ...

De Heraut
73 woorden
WED. JOHs. ALBERTS

WED. JOHs. ALBERTS

WED. JOHs. ALBERTSTabak- en Sigarenmagazijn= = „BILDERDÜK", = Bilderdijitstraat 5, -: - Amsterdam.Ruime sorteering van goede merken in eiken prijs.ZONDAGSGESLOTEN. ...

De Heraut
20 woorden
Familieberichten

Familieberichten

tHeden beliaagde het den Heere van onze zijde weg te nemen, na een smartelijk, doch geduldig lijden, onze zeer innig geliefde en zorgdragende Moeder, MejuffrouwJACOBA MARIA LIPS, , Wed. van den Heer A. P. ARDON, in den ouderdom van ruim 56 jaar.Haar heengaan was vrede. ...

De Heraut
80 woorden
Dag-en Weekbladen

Dag-en Weekbladen

, Lezers vanDag-en WeekbladenIN DESpoorwegwagenswerpt Uwe Couranten, na ze gelezen te hebben, in de bussen voor de Ziekenhuizen op de Perrons van deSpoorwegstations aanwezig; daarmedeverricht gij een nuttig werlc.Laat ze vooral niet in den w ...

De Heraut
35 woorden
van 4