GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

215 resultaten
Filteren
van 22
OPVOEDING EN ONDERWIJS.
De Reformatie
De Christelijke school in dezen tijd, 1.

De Christelijke school in dezen tijd, 1.

Namens De Unie „Een school met den Bijbel" werd tot onze Redactie het verzoek gericht onderstjiand persbericht ook in „De Reformatie" onverkort op te nemen. Omdat hierin gehandeld wordt over vragen, die ook in onzen kring uit den aard der zaak voortdurend weer* in bespreking komen, wiUen we aan d ...

7 februari 1948
De Reformatie
H. A. MULDER
2663 woorden
De christelijke school in dezen tijd, II.

De christelijke school in dezen tijd, II.

Bij de bespreking van de conclusies, die men te Amersfoort vaststelde betreffende de verhouding van Kerk en school, verdient het ook onze aandacht, dat het referaat over „School en Kerk" gehouden is door ds A. D. Meeter, Ned. Herv. predikant te Amsterdam. De gevaren van htet streven van de Ned. H ...

21 februari 1948
De Reformatie
H. M. MULDER.
1347 woorden
de christelijke school in dezen tijd, III.

de christelijke school in dezen tijd, III.

In hoe groote mate inderdaad de beloften in de kerk afgelegd van doorslaggevende beteekenis zijn ten aanzien van de samenwerking in een schoolvereeniging, ook al is men zich dat misschien niet bewust, willen we nu, om zoo concreet mogelijk te zgn, nader bezien naar aanleiding van hetgeen in de Ge ...

28 februari 1948
De Reformatie
H. M. MULDER.
1457 woorden
de christelijke school in dezen tijd IV.

de christelijke school in dezen tijd IV.

In ong tweede artikel stelden we de vraag, of ter conferentie in Birkhoven o.a. door den Voorzitter, prof. dr K. Dijk, en den inleider van het onderwerp „School en Kerk", ds A. D. Meeter, de vraag was bezien, wat in conclusie 5 onder Kerk werd verstaan. Vriendenhand bezorgde ons enkele nummers va ...

6 maart 1948
De Reformatie
H. M. MULDER.
1715 woorden
de christelijke school in dezen tijd, slot.

de christelijke school in dezen tijd, slot.

Niet zonder reden hebben we zeer uitvoerig gehandeld over de vijfde conclusie, omdat we meenden daarin het scherpst den (onaanvaardbaren) achtergrond van heel den gedachtengang dezer uitspraken geteekend te zien. Wie spreekt over de taak der „Kerk" ten aanzien van de school, en onder taak verstaa ...

13 maart 1948
De Reformatie
H. M. Mulder.
2436 woorden
de beginselvastheid van de huidige christelijke schoolwereld.

de beginselvastheid van de huidige christelijke schoolwereld.

In het „Correspondentieblad" van 27 Nov. '47 las ik een artikel van den heer Bothof onder het opschrift: Samenbinding •— geen separatie.Hij betoogt daarin, dat we tegenwoordig geen behoefte hebben aan verregaande differentiatie in ons Christelijk schoolwezen, maar aan meerdere eenheid en a ...

27 maart 1948
De Reformatie
K. v. H.
1102 woorden
de achtergrond van een radicale onderwijsevernieuwing. I.

de achtergrond van een radicale onderwijsevernieuwing. I.

In het Rapport „Onderwijs-vernieuwing", aangeboden aan de Nederlandsche regeering door den Vernieuwingsraad voor het onderwijs, wordt gewezen op de vele tekortkomingen en gebreken van het onderwijs op de Nederlandsche scholen. Geconstateelrd wordt, dat er twee methoden zijn om de problemen op te ...

3 april 1948
De Reformatie
F. GROENENDIJK.
1864 woorden
De achtergrond van een radicale onderwijsvernieuwing. II.

De achtergrond van een radicale onderwijsvernieuwing. II.

Kindergemeenschappen. Want die menschelijke samenleving, die dreigt ten onder te gaan door ouderlingen haat en zelfzucht, moet gered worden. De Werkplaats wil evenals de N.E.P. medewerken aan de totstandkoming van een betere wereld, een nieuwe m_aatschappij. „Als w ...

10 april 1948
De Reformatie
1225 woorden
De achtergrond van een radicale onderwijsvernieuwing. III.

De achtergrond van een radicale onderwijsvernieuwing. III.

Geen waardeering voor Kerk, dogma, confessie en de sacramenten. Deze individualisten, die de religie innerlijk, z.g.n. geestelijk willen opvatten, hechten geen waarde aari , een kerk, confessie, dogma, evenmin als aan de sacramenten. Christus stichtte immers geen k ...

17 april 1948
De Reformatie
F. GROBNENDIJK.
1160 woorden
de achtergrond van een radicale onderwijsvernieuwing. IV.

de achtergrond van een radicale onderwijsvernieuwing. IV.

Practisch Christendom. De Quakers zijn steeds geweest menschen van 't z.g. practisch Christendom. Het^gaat volgens hen niet om een Kerk al^ mysterieus verlossingsinstituut, maar om het bouwen van het Koninkrijk Gods hier op aarde, om den opbouw eener nieuwe mensche ...

8 mei 1948
De Reformatie
F. GROENENDIJK.
1316 woorden
van 22