GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

28 resultaten
Filteren
van 3
1890-04-27
De Heraut
Op ons voorlaatste Feuilleton

Op ons voorlaatste Feuilleton

Amsterdam, 25 April 1890.Op ons voorlaatste Feuilleton is aanmerkittg gertó^t door de redactie van de Tijd.We geven sinds eenigen tijd, gelijk men gemerkt zal hebben, voor Feuilleton een beknopt Martelaarsboekske. Het gewone Martelaarsboek is voor de meesten te wijdloopig, en ook te ...

27 april 1890
De Heraut
918 woorden
Nu het verslag van het Zendings-congres

Nu het verslag van het Zendings-congres

Nu het verslag van het Zendings-congres door de goede zorg van Ds. Lion Cachet het licht ziet, zal men wel doen, met dit te lezen.Dit verslag behandelt meer dan één principieel punt, en is zeer geschikt om den Gereformeerden den weg te wijzen, dien wij hebben te bewandelen, om in het werk ...

27 april 1890
De Heraut
KUYPER.
219 woorden
De martelaren.

De martelaren.

XII. WILLEM VAN ZWOLLE. Nadat Christiaan II in 1513 den troon van Denemarken en Noorwegen beklommen had, stond eene vrouw, met name Sigbrit Willems, bij hem in hoog aanzien. Als de j> Deensche ministères", zooals men haar noemde, ...

27 april 1890
De Heraut
DK GAAY FORTMAN.
875 woorden
„Verwerp een ketterschen mensch”.

„Verwerp een ketterschen mensch”.

Verwerp een ketterschen mensch na de eerste en tweede vermaning. Titus 3 : 10, Op geen punt druischt tegenwoordig de publieke opinie onder de Christenheid meer in het oog loopend tegen de stelligej uitspraak der Heilige Schrift in, dan in zake de kettersche gevoelens.Christen moet m ...

27 april 1890
De Heraut
KUYPER.
1635 woorden
Met zekeren aandrang doet men ons de vraag

Met zekeren aandrang doet men ons de vraag

Met zekeren aandrang doet men ons de vraag, of het toch niet noodig is bij het noemen eener kerk ook het bijvoeglijk naamwoord Christelijk steeds te gebruiken.'„Gereformeerd", zoo acht men, is goed; in tegenstelling met de gedeformeerde kerk. Ook „Nederduitsch" kan zijn beteekenis hebben t ...

27 april 1890
De Heraut
482 woorden
Uit Venendaal vraagt men ons

Uit Venendaal vraagt men ons

Uit Venendaal vraagt men ons, wat er toch te doen zij tegen de Synodale tyrannie, die zelfs burgers die finaal met haar gebroken hebben, nog altoos vervolgt met den hoofdelijken omslag.Hierop kunnen we niet anders doen, dan nogmaals verwijzen naar het stuk desaangaande geplaatst in de Hera ...

27 april 1890
De Heraut
300 woorden
Van de Genademiddelen.

Van de Genademiddelen.

ZONDAGSAFDEELIKG XXVI. Wee u, gij schriftgeleerden en Parizeen, gij geveinsden! want gij omreist zee en land, om eenen Jodengenoot te maken; en als hij het geworden is zoo maakt gij hem een kind der helle, tweemaal meer dan gij zijt. Matth. 23 : ...

27 april 1890
De Heraut
KUYPER.
3316 woorden
De heer Van Alphen heeft de opmerking

De heer Van Alphen heeft de opmerking

De heer Van Alphen heeft de opmerking, die de Heratit zich op zijn Handboek veroorloofde, niet onbeantwoord gelaten.Hij zond ons ter plaatsing deze repliek: Dr. Kuyper heeft ons de eer aangedaan in de Heraut van 13 April 11. een drietal opmerkingen te maken, voorzooveel betreft de a ...

27 april 1890
De Heraut
VAN ALPHEN.
742 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

In zake de afschaffing van het gebed in het leven onzer Moderne medeburgers, lezen we in de Hervorming van 19 April: Onlangs werd in een dagblad vermeld, dat Prof' Fabius, hoogleeraar in de rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit, zijne omevredeoheid had uitgespro ken over het feit, da ...

27 april 1890
De Heraut
KUYPER.
840 woorden
In Zwitserland werd

In Zwitserland werd

In Zwitserland werd den 18 den April in de hoofdstad van het kanton Freiburg een nieuwe Universiteit geopend, en wel van Roomsche zijde.Deze Universiteit begint klein. Ze zal voorshands slechts twee faculteiten bezitten, de juridische en de philologische-oi literarische. Ook zal het getal ...

27 april 1890
De Heraut
503 woorden
van 3