GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
1896-10-18
De Heraut
Predikanten-conferentie te Groningen.

Predikanten-conferentie te Groningen.

Uit~GrDning: ëancbmt ons het goede bericht, dat er op 20 October een Predikanten-conferentie zal worden gehouden, waar Prof. Dr. Bavinck de navolgende stellingen zal verdedigen: 1. Dewijl het Goddelijk Wezen oneindig boven alle schepsel verheven en dus in zich zelf voor alle schepsel onken ...

18 oktober 1896
De Heraut
664 woorden
„En de kracht zijner opstanding.”

„En de kracht zijner opstanding.”

Opdat ik hem kenne, en de kracht zijner opstanding, en de gemeenschap zijnslijdens, zijnen dood gelijkvormig wordende. Phil. 3 : 10. Niet eerst bij uw sterven komt ge met den dood in aanraking, de adem des doods is van uw eerste levensdagen af over u en uw levensex ...

18 oktober 1896
De Heraut
2001 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Amsterdam, i6 October 1896.Op aanstaanden Dinsdag verjaart de stichtingsdag der Vrije Universiteit, en ook ditmaal zal die stichtingsdag gevierd worden door het houden van een openbare zitting van den Senaat, waarin Prof. Dr. Woltjer het rectoraat zal overdragen aan Prof. Dr. Geesink. ...

18 oktober 1896
De Heraut
259 woorden
Onthouding.

Onthouding.

XXI. Plicht tot bestrijding van het alcoholisch gevaar rust alzoo op de Overheid in haar wetgeving, haar politiemaatregelen, en haar eigen gebruik van personeel, als ambtenaren, beambten, klerken en werklieden. Men kan er bijvoegen door haar bevelvoering over de Vl ...

18 oktober 1896
De Heraut
1207 woorden
Nog een professorale oratie uit Amerika.

Nog een professorale oratie uit Amerika.

Aan het Western Seminary van de Gereformeerde kerk in Amerika is Dr, Egbert Winter als hoogleeraar met eene oratie opgetreden, tot onderwerp hebbende: Christus tn de Theologie, en die ons welwillend ter beoordecling werd toegezonden.Ons oordeel over deze oratie kan kort zijn.Wie wan ...

18 oktober 1896
De Heraut
521 woorden
Wijze van Synode houden.

Wijze van Synode houden.

Ook Ds. T. Bos in de Vrije Kerk komt tot de erkentenis, dat in het algemeen genomen, de wijze van werken op de Synode te Middelburg gevolgd, veel voor heeft.En ook beaamt hij onze opmerking, dat bij deze wijze van werken de gewoonte zal zijn in te voeren, om, na de opening der Synode, enke ...

18 oktober 1896
De Heraut
1942 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Hoorwegen. Verbanning van de klassieke talen.Terecht heeft het opzien gebaard, dat in Noorwegen de Grieksche en Latijnsche talen aan de hoogescholen niet meer onderwezen worden. Deze paedagogische revolutie geldt alleen voor Noorwegen, niet voor Zweden. De m ...

18 oktober 1896
De Heraut
WINCKEL.
476 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN : Maassluis B, P. C. Koster te Velp. — Stedum, D. Steenhuis te Blija en Boteburen. — Tiel en Biezelinge, N. H. Koers te Wanswerd (cl. Dokkum). — Rinsumageest c. a., D. Bakker te Broek op Langendijk.AANGENOMEN : 'Werkendam A, A. ...

18 oktober 1896
De Heraut
205 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

XXII EEN RIJK TEGEN ZICH ZELF VERDEELD. De Keulenaars waren zeer bezorgd, toen zij van de toerustingen van den aartsbisschop hoorden. Thans hielden zij niet alleen des nachts, maar ook overdag hun poorten gesloten, omdat zij vreesden ...

18 oktober 1896
De Heraut
HOOGENBIRK.
1216 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Met verkorting uit het Kerkblad van 16 October).Aan de Eerw, Kerkeraden !In uitvoering van het besluit der Generale Synode te Middelburg wordt, te beginnen met deze maand, voortaan aan elke kerk een present-exemplaar van I£et Kerkbladgezondtnvoox haar archief en ten gebruike bij vo ...

18 oktober 1896
De Heraut
RED.
J. NEDERHOED.
A. VAN DER SLUIJS
Voorz
H. BRINK
Secretaris.
G. BRUGSMA
Penningm.
374 woorden
van 3