GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

28 resultaten
Filteren
van 3
1897-03-07
De Heraut
Zendingsterrein.

Zendingsterrein.

Niet zonder heftigheid is van meer dan één zijde de vraag ter sprake gebracht, of de Zending der kerken zich moest laten binden aan een bepaald terrein.Vooral doelde men daarbij op de vraag, of het aanging, zeker terrein te mijden, omdat reeds een andere Christelijke kerk op zulk een terre ...

7 maart 1897
De Heraut
580 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 5 Maart. DEP. CORR. MET DE OVERHEID. L. s.Deputaten van de Gereformeerde kerken voor de Correspondentie met de Hooge Overheid herinneren bij dezen de kerkeraden aan hetgeen zij in verband met het besluit der Generale ...

7 maart 1897
De Heraut
M. NOORDTZIJ
375 woorden
De Martelaren.

De Martelaren.

CCXXXIV. BARTLET GREEN. Thomas Witlé is te Londen niet alléén verbrand, gelijk wij een vorig maal zagen. Met hem stierven nog 6 anderen. Onder dezen waren ook twee vrouwen, een reeds wel bedaagd, van Soutliwark afkomstig, en de ander ...

7 maart 1897
De Heraut
DE GAAY FORTMAN
976 woorden
Excelsior.

Excelsior.

De redactie van Excelsior vraagt voor haar uitgave bij het nieuwe jaar dat ze intreedt, nogmaals een korte herinnering aan het bestaan van dit maandschrift.Wij voor ons achten dit overbodig.Het schiep zich een kring van lezers, het won een goeden naam, en wist dien naam met eere op ...

7 maart 1897
De Heraut
154 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Over het hospitaal schrijft Ds. Lion Cachet in de Heidetibode: Dat het eerste Zending-Hospitaal op Midden-Java te Poerworedjo gevestigd worde, past volkomen in het plan van concentratie van den Zendingsarbeid der Gereformeerde kerken, aan de Synode te Middelburg voorgelegd. Er zouden dan z ...

7 maart 1897
De Heraut
2403 woorden
Hooggeachte Redacteur!

Hooggeachte Redacteur!

Hooggeachte Redacteur!Door een vriend opmerkzaam gemaakt, dat er in de Heraut van 14 Febr. wederom iets over Humpata te lezen was, gevoelde ik mij, na de lezing, gedrongen nog een enkel woordje daarover te schrijven.Allereerst wensch ik de blaam van mij te werpen: dat, hetgeen ik ov ...

7 maart 1897
De Heraut
P. BIEWENGA
574 woorden
„Een broeder ban een doorbrenger.”

„Een broeder ban een doorbrenger.”

Ook die zich slap aanstelt in zijn werk, die is een broeder van eenen doorbrenger. Spreuk. 18:9. Twijfehucht, ^ zegt een Oostersche spreuk uit oude dagen, wier waarheid aan het einde onzer negentiende eeuw nog onversleten is, itwijfelzucht is een zusje van sondeP E ...

7 maart 1897
De Heraut
1902 woorden
Kerspel of Wijk?

Kerspel of Wijk?

VIII. Schijnt het op de gronden, in ons vorig artikel ontwikkeld, wenschelijk, de kerspelen niet door de keuze der hoorders, maar naar de onderscheidene stadsdeelen, te doen loopen, dan dient thans eenigszins nader aangeduid, hoe men zulk een kerspel zou hebben in ...

7 maart 1897
De Heraut
1839 woorden
Register op E VOTO.

Register op E VOTO.

Er is een naam-, zaak-en tekstreg\s\Qt op de vier Deelen van E Voto in gereedheid gebracht, dat voor de premie-iuteekenaren op dit werk verkrijgbaar wordt gesteld tegen den prijs van vijf en zeventig cents. Voor de overige koopers van E Voto tegen den prijs van een gulden vijf en twintig cents. ...

7 maart 1897
De Heraut
188 woorden
INGLZONDEN STUKKEN.

INGLZONDEN STUKKEN.

(Buiten verantwoordelijkheid van de Eedactie.)Mijnheer de Redacteur!Tot wegneming van alle misverstand, verklaar ik gaarne de schrijver te zijn van het stukje sOnze Catechisatie", voorkomende in de-ff'^raa/ van 14 Febr, j, l.Doel van dat stukje was niet beschuldigingen uit te ...

7 maart 1897
De Heraut
J. V. D. PLOEG
338 woorden
van 3