GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

18 resultaten
Filteren
van 2
1897-12-05
L. G. WEISZ & Cº.,

L. G. WEISZ & Cº.,

(lommissionairs in Efioetea, Prinsengraeht by de Prissenstraal, No. 157, «HISTEftOAin. ...

De Heraut
9 woorden
ORGEL.

ORGEL.

ORGEL.TE KOOP een weinig gebruikt Amerik. OPO*I> met 10 Registers, voor zeer lagen prijs. Dagelijks te zien bij W. KOOIJ, Burgemeester de Roosstraat No. 31, bij de Noordsingel, te Rotterdam. ...

De Heraut
30 woorden
Geschiedenis der Christelijke Kerk,

Geschiedenis der Christelijke Kerk,

Uitgave van J. NOORDUYN & ZOON, te Gorinchem: Geschiedenis der Christelijke Kerk, DOOR F. VAN KOOY.Frïjsing-enaaid f 4.—, gebonden14.50.Door vele bevoegden, als Ds. FELIX, Dr. A. KUYPER, wijlen Ds. LOS, een uitmuntendvolkaboek genoemd.^ ...

De Heraut
34 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

Ingekomen bij Ds. HOUTZAGERS: Van den heer G. v. Wijngaarden, te Broek in Waterland ƒ10; van Ds. Bakker, te Broek op Langendijk, 3/4 collecte ƒ 15; door den heer H. Dane te Rotterdam, van Mej. J. v. A. voor Kootwijk/r... ...

De Heraut
37 woorden
P. VAN EIJK.

P. VAN EIJK.

Firma JOHJLNNES J^JRJLMBiFi & Co. DAIS 15—17, AlSTEBDii.Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS. Wisselen Goudet, Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten, Sluiten PR0L0N6ATIËN en BELEENINSEN. Nemen gelden a DEPOSITO 1/2 pCt, onder de prolongatiekoers. Bedragen tot e ...

De Heraut
49 woorden
Nota Bene.

Nota Bene.

Het Register op E Vela is dezer dagen afgezonden, of wordt afgezonden aan alle inteekenaren die den bepaalden prijs van ƒ0.75 per exemplaar ten volle aan het Bureel van de Heraut voldaan hebben.Zij, die óf nog niet betaalden, óf niet den vollen prijs, worden hiermede aangemaand, ten spoedi ...

De Heraut
65 woorden
Koloniale-Werving.

Koloniale-Werving.

Koloniale» Werving nHAND6ELD f 200. - (twee bonderd gulden), bij het aangaan van eene vrijwillige verbintenis voor Z£§ jaren, en voor ingelijfden bij de Nationale Militie, met onbepaald verlof oï in werkelijken dienst, bij het aangaan van een verbintenis om TWEE JAREN gedetacheerd t ...

De Heraut
88 woorden
S. J. SEEFAT,

S. J. SEEFAT,

Vrije Universiteit.In dank ontvangen; Voor de Vereeniging: Aan CenSrlbntiSn: Door den heer P, van Loon te Gaastmeer / 38; van den heer W, D, te P, ƒ lo; door het Locaal Comité te Rotterdam/1020.90; door den heer H, A, P. Meijer te Hazerswoude/34; door den heer G, Schim ...

De Heraut
183 woorden
In Amerika.

In Amerika.

Prof. Dr. Benjamin B, Warfield, de ook hier te lande zoo gunstig bekende kampioen voor het Calvinisme in Amerika, hoogleeraar te Princeton in New Jersey, zond een herdruk in het licht van vroegere studiën, die hij thans saam uitgaf, de eerste als Overzicht van den strijd tussc/ten Augustinus en P ...

De Heraut
359 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

fiereformeerds Kerken. BEROKPÏN: Giesendam c, a. B. C Steketee, te Bolnes gem. Ridderkerk). — Bleiswijk, F. W. Sluiter te Maassluis. - Oosterland (Zeel.J, J. Meulink, te Dussen iN.-Brab.) — Winsum tel. Fran.), Gaast meer en Baard (Fr.), E. Prinsen, te Oostwo ...

De Heraut
375 woorden
van 2