GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

41 resultaten
Filteren
van 5
1904-10-28
Inaugurele redes
De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 21

De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 21

dan volgt spoedig, zooals in liet domein van den Code, de practijk, om die wet te rekken en te plooien, totdat ze voor den onbevooroordeelden nauwelijks meer kenbaar is 1). Zoo wordt in de practijk geholpen, maar is het louter toeval, dat dat­ zelfde land van den Code het voorbeeld vormt van een ...

Inaugurele redes
A. Anema
301 woorden
De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 22

De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 22

27tigemaken,meer. Nuzelfsdan,de ultra's vragenalsdatniet. a l t h a n s nietd a t alles zoo is. als wij dan de codifi­catie niet kunnen missen, moet dan die codificatie niet mee­ gaan met h a a r t i j d ? Interpretatie, ...

Inaugurele redes
A. Anema
345 woorden
De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 24

De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 24

29overwinnen, zonder dit fundamenteele beginsel onzer cultuur in h e t gedrang t e b r e n g e n ? ling weten viduZullen wij een eigendomsrege­te vinden, die de souvereine sfeer van h e t indi­in eigen kring onaangetast laat en die toch anderzijdsniet den dwazen ...

Inaugurele redes
A. Anema
329 woorden
De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 23

De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 23

•_>sw a t zich als band doet gevoelen; begeert hij, al n a a r mate hij hooger of lager is gestemd, hetzij het geheel proces menschelijkederontwikkeling af te loopen. hetzij zich aan allemenschel ijkgenietenteverzadigen,enzoo al zi ...

Inaugurele redes
A. Anema
356 woorden
De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 25

De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 25

30 rechthetpanaceevoor de k w a a l .Nog anderen zoeken invergelijkende rechtsstudie het gewenschte middel. Eindelijk zijn er,die meenen dat de rechtswetenschap eens vooral afstandmoetdoenvandepretentie, om te willen ing ...

Inaugurele redes
A. Anema
297 woorden
De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 26

De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 26

31 aan tetasten,h e t lijkt mij niet mogelijk.is geen n i e u w s ; om modernerecht,nukenteigendoms-begrip,datE n immers, ditmaar enkel mij te bepalen tot hetniethetEngelschprivaatrechteen ...

Inaugurele redes
A. Anema
284 woorden
De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 28

De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 28

33waagt, om onder de leuze, door Groen van Prinsterer aan­ geheven: er staat geschreven, er is geschied, ook op dit ter­ rein zich op te maken tot den arbeid, dan is daarvoor zeker moed noodig. De exacticisten vormen onder de doordenkende leeraren der rechtswetenschap zonder twijfel op 't ...

Inaugurele redes
A. Anema
298 woorden
De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 27

De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 27

32 W i e daarbij van oordeel is, dat wie zijn v a k niet historisch kent, h e t in 't geheel niet k e n t in den wetenschappelijken zin vanditwoord,verheugen. minstdeheeftdaarin een tweede reden om zich teW a a r eindelijk niemand die doordenkt en ...

Inaugurele redes
A. Anema
262 woorden
De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 30

De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 30

tusschen een individualisme, dat allen band heeft afgeworpen en een socialisme, dat voor het individueele in den mensen geen ruimte meer heeft en slechts de brute massa nog kent. Zelfs al ware dit zoo, dan nog zou dat onze roeping, om een oplossing voor die problemen te zoeken, onaangetast doen b ...

Inaugurele redes
A. Anema
320 woorden
De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 29

De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 29

34kwam en hoe het behoort te zijn, dan hebben wij daarover onze eigen gedachten, steunend op de beginselen, waarvan wij uitgaan, vooreerst omdat die beginselen zich onafhankelijk van onzen wil aan ons opleggen als eeuwige waarheid, en voorts omdat wij meenen, dat alleen een wetenschap, die ...

Inaugurele redes
A. Anema
311 woorden
van 5